Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on elinkeinon tai ammatin harjoittamiseksi myönnettävä tarpeellinen ja kohtuullinen avustus

  • työvälineiden ja koneiden hankkimista sekä
  • oman yrityksen perustamista tai muuttamista varten.

Elinkeinotuen tarkoitus on työllistää vajaakuntoisia henkilöitä yrittäjiksi tai ammatinharjoittajiksi taikka tukea selviytymistä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Työeläkelaitokset myöntävät myös elinkeinotukea, jos asiakas kuuluu niiden vastuulle.

Apuvälineet

Kela voi ammatillisena kuntoutuksena järjestää ja korvata asiakkaalle sairauden, vian tai vamman vuoksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet työelämään tähtäävästä opiskelusta tai työstä selviytymiseksi. Edellytyksenä on, että asiakas saa työstä toimeentulonsa tai olennaista lisäansiota eläkkeeseensä.

Apuvälineen myöntäminen edellyttää, että

  • asiakas ei sairauden tai vamman aiheuttaman haitan takia suoriudu opiskelusta tai työstä ilman haettavaa apuvälinettä. Suoriutuminen voi myös olla on kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa ilman apuvälinettä.
  • apuväline on yksilöllisesti suunniteltu ja tekniseltä tasoltaan vaativa ja siten kallis.
  • tavoitteena on työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen eli työelämä.
  • välineen tarpeelle on lääketieteellinen peruste.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisena kuntoutuksena voidaan myöntää sellainen asiakkaalle sopiva koulutus, joka mahdollistaa osallistumisen työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta ja/tai joka vähentää työkyvyttömyyden riskiä. Tavoitteena on, että asiakas voi sijoittua työhön, jossa sairaus tai vamma ei aiheuta rajoituksia tai jossa rajoitukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Koulutuksena myönnetään normaalin koulutusjärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa maksutonta koulutusta.

Lue lisää