Muutoksia Suomeen töihin tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia 1.4.2019 alkaen

Mitä muutoksia tapahtuu ja keitä ne koskevat?

1.4.2019 voimaan tulevat lainsäädännön muutokset vaikuttavat oikeuteen kuulua Suomen sosiaaliturvaan ja saada Kelan etuuksia. Sosiaaliturvaan kuuluminen perustuu yleensä Suomessa pysyvästi asumiseen tai työskentelyyn, ja esimerkiksi ulkomaille työskentelemään lähtevä henkilö ei välttämättä ole enää oikeutettu Kelan etuuksiin.

Lainsäädännön muutokset koskevat asumisperusteisia etuuksia, joita ovat esimerkiksi sairausvakuutuksen etuudet, lapsilisä, yleinen asumistuki ja Kelan eläkkeet.

Suomeen työskentelemään tulevan henkilön oikeus saada Kelan etuuksia muuttuu. Suomeen tulevilta työntekijöiltä poistuu niin sanottu 4 kuukauden sääntö, joka on tarkoittanut sitä, että Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen on edellyttänyt vähintään 4 kuukauden työsuhdetta. Jatkossa Suomeen tulevalla työntekijällä on oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019).

Uusi laki muuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden asemaa. Opiskelija voi jatkossa saada rajoitetusti oikeuden joihinkin asumisperusteisiin etuuksiin ja sairausvakuutuksen etuuksiin. Edellytyksenä on, että muutto Suomeen katsotaan vakinaiseksi.

Muutokset koskevat myös Suomesta muuttavia henkilöitä. Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja lyhenee yhdestä vuodesta 6 kuukauteen, mikä tarkoittaa sitä, että ulkomailla oleskelevalla henkilöllä on oikeus Kelan etuuksiin vain, jos ulkomailla oleskelun suunniteltu kesto on enintään 6 kuukautta.

Ulkomaille EU-alueen ulkopuolelle lähetetty työntekijä voi säilyttää lain voimaantulon jälkeen oikeuden etuuksiin enintään 5 vuotta. Sama 5 vuoden enimmäisaika koskee myös muun muassa tutkijoita ja kehitysyhteistyöntekijöitä. Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää oikeuden etuuksiin opintojensa ajan.

Kela ei lainsäädännön muututtua enää automaattisesti anna erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomeen tultaessa tai ulkomaille lähdettäessä. Oikeus etuuksiin selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua.

Milloin muutokset tulevat voimaan ja kuinka toimin?

Siirtymävaiheessa ennen 1.4.2019 ulkomailla oleskeleville annetut päätökset työntekijän, opiskelijan tai näiden perheenjäsenten sosiaaliturvaan kuulumisesta ovat edelleen voimassa. 

Lyhytkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa oikeuteen saada Kelan etuuksia. Siksi ulkomaille lähtevän tulisi ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen, jolloin Kela selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun.

Ulkomailta palaava henkilö, joka ei ulkomailla ollessaan ole ollut oikeutettu Kelan sosiaaliturvaan, saa jälleen oikeuden Kelan etuuksiin, kun hän muuttaa asumaan vakinaisesti takaisin Suomeen ja ilmoittaa paluustaan Kelaan.

Ennen lainmuutoksen voimaantuloa Kelaan jätetyt hakemukset sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomeen muutettaessa tai ulkomailla oleskeltaessa voidaan ratkaista vasta 1.4.2019 alkaen, jos muutto ulkomaille tai Suomeen tapahtuu 1.4.2019 tai myöhemmin. Kela ei anna uuden lain perusteella kirjallista päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Lue lisää