Lomakkeen SV 210 pakollisuudesta luovutaan ensihoidon tilitysmenettelyssä

Ensihoidon tilitysmenettely muuttuu 1.10.2020. Kela ei enää tarvitse lomaketta SV 210, jos palveluntuottaja toimittaa lomaketta SV 210 vastaavat järjestelmän tuottamat tiedot Kelaan.

Ensihoidon suorakorvausmenettelyssä palveluntuottaja perii asiakkaalta sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun (25 e) ja hakee matkasta korvausta toimittamalla Kelaan tilityshakemuksen sekä asiakaskohtaisesti lomakkeen SV 210 Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta. Useilla ensihoidon palveluntuottajilla on käytössään tietojen kirjaamiseen soveltuva järjestelmä, josta palveluntuottaja saa vastaavat tiedot kuin lomakkeella SV 210. Jos palveluntuottajalla on käytössään tällainen järjestelmä, voi palveluntuottaja hakea korvauksen järjestelmästä tulostetuilla SV 210 lomaketta vastaavilla dokumenteilla, eikä allekirjoitusta tai hoitolaitoksen leimaa näissä tilanteissa enää vaadita.

Kela on neuvotellut tilitysmenettelyn muutoksesta erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten muodostaman ensihoitojaoksen ja Suomen Sairaankuljetusliiton kanssa.

Muutos tilitysmenettelyssä

1.10.2020 alkaen ensihoidon palveluntuottajan ei enää tarvitse liittää lomaketta SV 210 Kelaan lähetettävään tilitykseen. Lomaketta ei tarvita, kun kysymyksessä on potilaan kuljetukseen johtava ensihoitopalvelun tehtävä, joka tulee ensihoitopalvelun yksikölle hätäkeskuksen tai sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun kenttäjohtajan kautta.

Palveluntuottajalla pitää olla sähköinen sovellus, johon kirjautuvat lomakkeen SV 210 vähimmäistietoja vastaavat tiedot.

Kela tarvitsee jokaisesta asiakkaasta ja kuljetuksesta seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan henkilötunnus ja nimi
 • Matkapäivä
 • Tilaaja häke / ensihoidon kenttäjohtaja
 • Lähtöpaikka asema / muu, mikä
 • Tehtäväosoite
   
 • Kotiosoite
 • Kotikunta
 • Vastaanottavan hoitolaitoksen nimi
 • X Ulkomaalainen/ hoito-oikeustodistus liitteenä
   
 • Puhelu alkoi klo
 • Tehtävä alkoi klo
 • Kohteessa klo
 • Potilaan luona klo
 • Kuljetus alkoi klo
 • Potilas luovutettu klo
 • Tehtävä päättyi klo

 

 • Ajokm. yhteensä
 • Lähtömaksu-20 km __,__ euroa
 • Laskutettavat lisäkm __,__euroa
 • 2. sairaankuljettaja __t__min __,__euroa
 • Odotusaika (yli 1 t) __t__min _,__ euroa
 • Yhteensä __,__ euroa
 • Omavastuu __,__ euroa
 • Kelalta laskutetaan __,__ euroa
   
 • X Lisäpaikalla paareilla/ istuvana
 • X Jatkokuljetus
 • Kulj. juokseva nro (vapaaehtoinen)
 • Yksikkö
 • Tehtäväkoodi
 • Kuljetus/x-koodi (X-1 tai X-8 tehtävissä täytyy toimittaa lisäksi SV210 lomakkeen hoito- ja tapahtumatiedot)
 • X Matkan aihe Sairaus tai raskaus

Toimintaohjeita tilanteisiin, joissa korvaus edellyttää lisätietoja

Alla on kerrottu tarkemmat toimintaohjeet seuraaviin tilanteisiin:

 • Asiakas on vakuutettu ulkomailla.
 • Kyseessä on liikennevahinko tai työtapaturma.
 •  Asiakas on laitoshoidossa.
 • Ilmoitettuun kokonaisaikaan sisältyy siivoukseen tai taukoihin käytettyä aikaa.

Jos asiakas on vakuutettu ulkomailla, tilityksen liitteeksi pitää toimittaa kopio EHIC-kortista tai muu hoito-oikeuslomake. Jos hoito-oikeustodistusta ei ole, palveluntuottaja laskuttaa koko matkan kustannuksen asiakkaalta, joka voi hakea jälkikäteen itse korvauksen. Lisätietoa aiheesta on osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-matkakorvaukset. Jos kyseessä on sairaanhoitopiirin järjestämä ensihoitopalvelu, ei korvaushakemusta liitetä tilitykseen, vaan korvaus haetaan Kelasta valtion korvauksena. Lisätietoa valtion korvauksista saa osoitteesta www.kela.fi.yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-kansainvaliset-tilanteet-valtion-korvaus.

Jos kyseessä on liikennevahinko tai työtapaturma, pitää siihen liittyvät kustannukset hakea suoraan vakuutusyhtiöstä. Jos Kelaan saapuu korvaushakemus liikennevahingosta tai työtapaturmasta, Kela palauttaa sen sopimukseen kuulumattomana palveluntuottajalle.

Jos asiakas on laitoshoidossa, Kela hylkää korvauksen suoraan tilityksessä. Palveluntuottaja voi hakea korvausta muualta.

Kela ei korvaa esimerkiksi ambulanssin siivoukseen käytettyä aikaa eikä ensihoitohenkilöstön taukoja. Jos kokonaisaikaan sisältyy näitä kustannuksia, pitää niihin kulunut aika ilmoittaa selkeästi, jotta se voidaan vähentää kokonaiskustannuksesta.

X-1 ja X-8 kuljetuksista vaaditaan edelleen SV210 lomakkeen tapahtumatiedot, sairaudet/nykylääkitys, tila tavattaessa ja hoitotiedot ja seuranta -osio (tiedot toimitetaan SV210 lomakkeella tai vastaavat tiedot).

Tilityshakemukseen merkitään palveluntuottajan tiedot

Lomaketta SV 210 vastaavien tietojen lisäksi Kelaan pitää toimittaa jatkossakin tilityshakemus. Tilityshakemuksen pitää sisältää seuraavat tiedot palveluntuottajasta:

 • y-tunnus
 •  osoite
 • tilityksen laatijan tiedot ja allekirjoitus
 • tilitysaika
 • kustannukset, korvaukset ja viitenumerot
 • tieto siitä, onko ensihoito kilpailutettu vai ovatko käytössä valtioneuvoston vahvistamat taksat (ellei tämä ilmene muualta).

Hakemusten juokseva numerointi helpottaa erikseen annettavan lisätiedon kohdentamista oikealle henkilölle. Kustannusten kohdentamiseen käytettävät viitetiedot on merkittävä siten, että esimerkiksi lisäselvitykseen jäävä maksukerta pystytään helposti kohdentamaan oikeaan tilitykseen.

Lue lisää