Kantelut

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaiseksi koetusta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, jonka Kela käsittelee sisäisesti. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin. Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen.

Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai viranhaltija ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa kantelun käsittely vie yleensä useita kuukausia.  Oikeuskanslerinvirastossa keskimääräinen käsittelyaika on runsaat kaksi kuukautta. 

Lue lisää