Näin haet rahoitusta

Voit hakea rahoitusta kuntoutuksen, sairauksien ehkäisyn tai sairausvakuutuksen tutkimukseen tai kehittämiseen.

Kuntoutuksen kehittämisrahoituksen haku on kerran vuodessa. Lisäksi tarvittaessa voidaan järjestää kohdennettuja hakuja, jotka liittyvät esimerkiksi kuntoutuksen asiantuntijatyöhön tai tutkimukseen.

Kuntoutuksen kehittämistoiminnan rahoitusta voivat hakea julkisen sektorin toimijat, järjestöt ja kuntoutuksen palveluntuottajat. Kela ei myönnä rahoitusta yksityisille henkilöille tai yksittäiselle toiminimelle.

Löydät rahoituksen hakuohjeet hakuoppaasta.

Hakemusasiakirjat

Hakuaika

Vuoden 2022 rahoitushaku päättyi 31.3.2022. Vuoden 2023 hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Lähetä rahoitushakemus liitteineen määräpäivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Kela hylkää määräpäivän jälkeen saapuneet hakemukset.

Vuoden 2022 rahoitushaun teemat

Kuntoutuksen vieminen asiakkaan arkeen Kelan kuntoutuspalveluissa

 • Kehitä konkreettisia välineitä tai menetelmiä, jotka mahdollistavat asiakkaan kuntoutumisen arjessa. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi erilaiset työtavat, kuten ohjaukselliset työtavat, verkostotyö, asiakkaan osallistaminen ja toimijuuden vahvistaminen arjessa.
 • Kehitä konkreettisia keinoja vanhempien ja läheisten roolin vahvistamiseen kuntoutusprosessin aikana.

Kelan kuntoutukseen ohjaaminen

 • Kehitä kuntoutukseen ohjaaville tahoille keinoja kuntoutustarpeen tunnistamiseen. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi nuoren toimintakyvyn arvioiminen ja heikentyneen toimintakyvyn tunnistaminen sekä oikeaan palveluun ohjautuminen. Kehittämisen kohteena voi myös olla ICF-luokituksen käyttäminen toimintakyvyn arvioinnissa.
 • Kehitä yhteistyötä ja tiedon jakamista palveluntuottajien ja kuntoutukseen ohjaavien tahojen välillä.

Edellä mainittujen teemojen lisäksi voit hakea kehittämisrahoitusta myös muuhun kuntoutuksen kehittämiseen.

Myöntämiskriteerit

Kela voi myöntää harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämiseen rahoitusta, jos

 • kehittämishankkeesta on hyötyä Kelalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille
 • kehittäminen kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäville kuntoutuksen alueille, jotka sijoittuvat eri järjestelmien rajapinnoille
 • kehittämishankkeen tulokset ovat kaikkien saatavilla hankkeen päättyessä.

Lisäksi

 • hankesuunnitelmassa arvioidaan hankkeen tulosten ja uusien toimintamallien viemistä käytäntöön osaksi kuntoutuksen palvelujärjestelmää
 • hankkeen toteutus- ja kustannussuunnitelma ovat realistisia.

Kela ei yleensä myönnä rahoitusta, jos

 • kehittämishanke kohdistuu selvästi toisen kuntoutusta järjestävän tahon, kuten julkisen terveydenhuollon palveluihin
 • kehittämishankkeena tarjottavan kuntoutuksen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta on jo olemassa luotettavaa tietoa
 • vastaava tai vaihtoehtoinen palvelu on olemassa tai vastaavan palvelun kehittäminen tai tutkimus on käynnissä Kelan tai muun tahon rahoittamana
 • kehittämishanke on epärealistinen (esim. huomattavan kallis, hakijalta ei löydy osaamista tai kohderyhmä on pieni)
 • hankkeessa kehitetään sellaista tuotetta tai palvelua, joka on tulossa osaksi hakijan liiketoimintaa (esim. rekisteröity tavaramerkki)
 • haku kohdistuu opinnäytetyön tekemisen rahoittamiseen
 • hakemus on selkeästi puutteellinen.

Kaikki hakijat saavat hakemukseensa päätöksen sähköpostitse.

Kuntoutuksen kehittämistoiminnan rahoitushakemusten käsittelyprosessi Kelassa.