Teâđaid Kelast da Kela tuä´rjjõõzzin sää´mǩiõlin

Kela håidd Lää´ddjânnmest sosialstaan. Tääzz ko´lle päärnai šõddmõ´šše, tuâite´mesvuõ´tte, panntiõrvâsvuõ´tte, jälstumu´šše da jeältõkâkka kuulli pi´rǧǧeemää´šš. Tuä´rjjõõzzi meä´r  ta´rǩǩeed piiriee´jji.

Tän seiddu lij norrum Kela sää´mǩiõllsaž materiaal. Oođuum nuõrttsääʹmǩiõllsaž interneʹttseiddõs ävvan eeʹjj 2020 aalǥ beäʹlnn.

Ouddõõzzin čiõlggeei brosyyr liâ kääuʹc da tõk liâ juõkkum jeällmõ´šše puõ´tti vue´jji mie´ldd.  Jäänmõsân õnnum ooccâmlomaakk käunnʼje juʹn ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõk liâ pueʹttmen še aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Õhttse´žže Kelast liâ â´lddsin 300 blaŋkkâd,kook käu´nnje Kela interne´ttseeidain lää´ddǩiõ´lle da ruõccǩiõ´lle da mäŋgg blaŋkkâd käu´nnje še Eŋgglõšǩiõ´lle.

Blaaŋk da brosyyr liâ pdf-en.Tõõi âânnmõš ouddlâstt hå´t Adobe Reader (lääddas) prograamm, kåå´tt suåpp tä´st peäggtum seeidaid piâššâm jorddmõ´šše. Prograamm vuäitt leä´mnned määu´ste´mes Adobe säi´mmseeidain.Blaaŋki tuåimmjumuužž ainsmâ´ttem diõtt siâssâp ođđsumuš Reader-versio âânnmõõžž. Tiudduum blaaŋk vuäitak vuõltteed koonn täättas Kela konttra. Konttri õhttvuõtt'teâđaid kaaunak kääzzkõspääi´ǩ ooccmõõžžin (lääddas).

Määŋkaid Kela ouddõõzzid vuäitak ooccâd Kela ä´ššeemkääzzkõõzzâst (lääddas).  Kääzzkõ´sse tobddääk jiijjad säi´mmbaŋkk-kooddivui´m, kåå´tt tu´st lij le´be liâdggsaž personkoortin. Kääzzkõõzzâst vuäinak še tuejjuum ooccmõõžžid, koid leäk raajjâm, vuõʒʒum ǩee´rjääd di tå´ben liâ še vuei´nnemnalla tuä´rjjõõzzi mä´hssempeei´v di meä´r. Kääzzkõõzz liâ lää´ddǩiõ´lle di ruõccǩiõ´lle.                                                            

Ä´ššumuš sää´mǩiõlin

Tu´st lij vuõiggâdvuõtt ä´ššeed Kelast sää´mǩiõlin. Te´l ko haa´lääk personnallšem vuä´pstõõžžsää´mǩiõlin.

  1. sååit nuõrttsää'mǩiõllsaž ä´ššlažkääzzkõ´šše mââibaarǥi da neljdpeei´vi čiâss 9-11, tlf. 020 634 0403. Kääzzkõs lij ǩidd.

  2. jee´res äi´ǧǧen sååit tõn Kela kääzzkõsnââmra (lääddas), koozz ä´šš kuâskk

  3. kueđ såittraukkmõõžž. I´lmmet õhttvuõtt'teâđääd, persontiõtt di ǩiõll, koin haa´lääk kääzzkõõzz (tâ´vvsäämas, nuõrttsäämas, aanarsäämas)

  4. Kelast sää´mǩiõllsaž ve´rǧǧne´ǩǩ le´be Kela riõššum tu´lǩǩ såitt tu´nne mååusat da suåpp tui´n tu´lǩǩeemääi´jpoodd. 

Vaaitõsmääi´neld  vuäitak vuõltteed va´stteei teâđaid še ne´ttpåå´štest Kela Aanar konttâr ne´ttpåå´sta, inari(at)kela.fi.

Vuäitak ä´ššeed koonn Kela konttrest le´be kääzzkõspääi´ǩest haa´lääk. Taarbše´mmen tu´lǩǩumuš riâžžât teâttsääi´m pääi´ǩ puõ´tti tu´lǩǩumuššân, te´lfoon le´be viidiatu´lǩǩeemaparaatt vie´ǩǩin, te´l ko konttrest i´llakku vuäǯǯâmnalla sää´mǩiõllsaž tuejjlaž.

Vuäitak še u´vdded vä´lddǩee´rj, što nu´bb ooumaž håidd ää´ššad peä´lstad. Vää´ld ouddmõš âlgg tuejjeed ǩe´rjjlânji, leša tõt vuäitt lee´d pååđnallšem. Mokstemšõddmõõžžin vää´ld ouddmõõžž vuäitt tuejjeed še njäälmlânji.  Takainallšem aa´ššin,koin i´llakku miârktõs lää´ǩǩstaan beä´lnn, tulkkân vuäitt tuåimmjed še ää´ššla ruått le´be taaurõš. Vuâlla18-ekksaž ij vuei´t tuåimmjed tulkkân. 

Brosyyr

Jeältõkneeʹǩǩ tuärjjõõzz. Jeältõõǥǥ, jälstemtuärjjõs da håiddtuärjjõs (pdf).

Mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ tuärjjõõzz (pdf).

Päʹrnnpiârrji tuärjjõõzz (pdf).

Serddmõš Lääʹddjânnma leʹbe Lääʹddjânnmest ålggjânnmid (pdf).

IKKU - puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss (pdf).

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs (pdf).

TULES - tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs (pdf).

Nääiʹt tiʹllʼjak Kela taaks (pdf).