Teâđ Kelast da Kela tuärjjõõzzin sääʹmǩiõʹlle

Kela håidd Lääʹddjânnmest sosiaalstaan. Tääzz koʹlle päärnai šõddmõʹšše, reâuǥteʹmesvuõʹtte, puõʒlma, jälstummša da jeältõkâkka kuulli piʹrǧǧeemääʹšš. Tuärjjõõzzi meäʹr taʹrǩǩeet piirieeʹjji.

Tän sijddu lie norrum Kela sääʹmǩiõllsa materiaal. Oođuum nuõrttsääʹmǩiõllsa interneʹttseeid ävvne 2020.

Ouddõõzzin čiõlggeei brosyyr lie kääuʹc da tõk lie juõkkum jeällmõʹšše pueʹtti vuõʹjji mieʹldd. Jäänmõsân õnnum ooccâmlomaakk käunnʼje juʹn ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõk lie pueʹttmen še aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Õhttsiʹžže Kelast lie âlddsin 300 lomakkâd, kook käunnʼje Kela interneʹttseeidain lääʹddǩiõʹlle da ruõccǩiõʹlle da mäŋgg lomakkâd käunnʼje še eŋgglõsǩiõʹlle.

Lomaakk da brosyyr lie pdf:an. Tõõi âânnmõš ouddlâstt håʹt Adobe Reader (lääddas) prograamm, kååʹtt suäpp täʹst peäggtum seeidai lookkma. Määusteʹmes prograamm vuäitt laaddâd pââipeäʹlnn åårrai liiŋk pääiʹǩ. Lomaakki tuåimmjummuž ainsmâʹttem diõtt siâzztõõllâp ođđsumus programmversio âânnmõõžž. Tiudduum lomaakk vuäitak vuõltteed koon täättas Kela konttra. Konttri õhttvuõtt-teâđaid kaaunak ooʒʒeeʹl kääzzkâʹsttempääiʹǩ (lääddas). Aanar kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ Âʹvvlest lij ǩidd täʹst ooudâs koronavueʹjj diõtt.

Määŋgaid Kela ouddõõzzid vuäitak ooccâd Kela ä´ššeemkääzzkõõzzâst (lääddas).  Kääzzkõʹsse tobddääk jiijjad neʹttbaŋkktiõttivuiʹm leʹbe liâdggsaž persoonkoortin. Kääzzkõõzzâst vuäinak še ooccmõõžžid, koid leäk raajjâm, ǩiiʹrjid, koid leäk vuäǯǯam, di toʹben lie še vueiʹnnemnalla tuärjjõõzzi mäʹhssempeeiʹv di meäʹr. Kääzzkõõzz lie lääʹddǩiõʹlle di ruõccǩiõʹlle.

Äʹššummuš sääʹmǩiõʹlle

Tuʹst lij vuõiggâdvuõtt äʹššeed Kelast sääʹmǩiõlin. Teʹl ko haaʹlääk persoonlaž vuäʹpstõõzz sääʹmǩiõʹlle

  1. soiʹtte nuõrttsää'mǩiõllsaž äʹššneǩ-kääzzkõʹsse mââibaarǥi da neljdpeeiʹvi čiâss 9-11, tel. 020 634 0403. Kääzzkõs lij ǩidd täʹst ooudâs.

  2. jeeʹres äiʹǧǧen soiʹtte tõn Kela kääzzkõsnââmra (lääddas), koon äʹšš kuâskk

  3. kueʹđ såittraukkmõõžž. Iʹlmmet tuu õhttvuõtt-teâđaid, persoontiõtt di ǩiõl, koin haaʹlääk kääzzkõõzz

  4. Kela sääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneǩ leʹbe Kela riâššâm tulkk soiʹttai tuʹnne mååusat da suäpp tuin tuʹlǩǩeemääiʹj.

Vaajtõsmääiʹneld vuäitak vuõltteed vaʹstteei teâđaid še neʹttpååʹštest Kela Aanar konttâr neʹttpååšta, inari(at)kela.fi.

Vuäitak äʹššeed koon Kela konttrest leʹbe kääzzkâʹsttempääiʹǩest haaʹlääk. Taarbšeʹmmen tuʹlǩǩummuž riâžžât neʹtt-tuʹlǩǩummšen, teʹlfoon- leʹbe video-õhttvuõđin, teʹl ko konttrest ij leäkku vuäǯǯamnalla sääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneǩ.

Vuäitak še väʹlddeed nuuʹbb oummu håiddad ääššad peäʹlstad. Väʹlddǩeeʹrj âlgg tuejjeed ǩeerjlânji, leâša tõt vuäitt leeʹd luõvâld ǩeeʹrjtum tõn peäʹlest, mâid tõt âânn seʹst. Väʹlddummuž vuäitt čoʹrstemvueʹjjest tuejjeed še njäälmlânji. Takai aaʹššin, koin ij leäkku miârktõs lääʹǩǩstaan peäʹlnn, tulkkân vuäitt tuåimmjed še äʹššneeʹǩǩ ruått leʹbe taaurõš. Vuâlla 18-ekksaž ij vueiʹt tuåimmjed tulkkân.

Brosyyr

Jeältõkneeʹǩǩ tuärjjõõzz. Jeältõõǥǥ, jälstemtuärjjõs da håiddtuärjjõs (pdf).

Mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ tuärjjõõzz (pdf).

Päʹrnnpiârrji tuärjjõõzz (pdf).

Serddmõš Lääʹddjânnma leʹbe Lääʹddjânnmest ålggjânnmid (pdf).

IKKU - puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss (pdf).

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs (pdf).

TULES - tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs (pdf).

Nääiʹt tiʹllʼjak Kela taaks (pdf).