Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen (KOHA)


Kelan omaishoitajien kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, joilla sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi on toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea kuntoutujien fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- tai toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa.

Omaishoitajien kuntoutus toteutetaan kuntoutuskursseilla, joita ovat omaishoitajien yksilökurssi alle 18-vuotiaan omaishoitajana toimivalle, yksilökurssi aikuisen omaishoitajana toimivalle sekä parikurssi, jolle osallistuu omaishoitajan lisäksi omaishoitajan hoidettava. Kuntoutussäätiön toteuttama omaishoitajien kuntoutuspalvelujen tutkimus on osa Kelan Muutos-hanketta, joka kohdistuu Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksiin asiakkaalle.

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka omaishoitajien uusimuotoiset kuntoutuskurssit toteutuvat ja onnistuvat tuottamaan kuntoutujien elämään odotettuja hyötyjä ja vaikutuksia kuntoutuspalveluja ohjaavan standardin eli palvelukuvauksen muutosten astuttua voimaan vuoden 2017 alussa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 1) Kuntoutuksen koetuista hyödyistä ja vaikutuksista kuntoutujalle, 2) kuntoutujan toimijuudesta ja roolista, sekä 3) kuntoutuspalvelun toimivuudesta.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus on asetelmaltaan ja metodeiltaan monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. Tutkimusaineistot yhdistetään kurssityypeittäin (omaishoitajien yksilökurssi alle 18-vuotiaan omaishoitajana toimivalle / omaishoitajien yksilökurssi aikuisen omaishoitajana toimivalle / parikurssi)

Tutkimuksessa käytetään kolmea aineistoa: 1) Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseille osallistuneiden kuntoutujien ryhmä- ja yksilöhaastattelut, 2) Kuntoutuskursseille osallistuvien kuntoutujien Omaishoitajan tuen tarpeen arviointi –kyselyt (COPE-indeksi), sekä 3) Kuntoutuksen palvelutuottajien moniammatillisille tiimeille suunnattu sähköinen kysely.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen aineistonkeruu kohdentuu Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseille, jotka käynnistyvät vuoden 2017 aikana. Aineiston keruu tapahtuu aikavälillä kevät 2017 – syksy 2018. Tutkimus on hyväksytty Kelan tutkimuseettisessä toimikunnassa toukokuussa 2017.

Tulokset

Tutkimus valmistuu keväällä 2019. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät Kelan omaishoitajien kuntoutuksen toimeenpanon kehittämistä sekä kuntoutuskursseja toteuttavien palveluntuottajien toiminnan kehittämistä. Viimekädessä tuloksista hyötyvät kuntoutuskursseille osallistuvat omaishoitajat ja heidän hoitamansa henkilöt.


Yhteystiedot

KOHA-hankkeen vastuututkija
Riikka Shemeikka

Muu tutkimusryhmä

Sari Pitkänen, Kuntoutussäätiö
Timo Saarinen, Kuntoutussäätiö
Mirkka Vuorento, Kuntoutussäätiö