Sairauspäivärahan omavastuuaika

Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan myös lauantait ja aattopäivät.

Omavastuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, joka lääkärintodistuksessa on merkitty työkyvyttömyyden alkamispäiväksi.

Omavastuuajan alkamispäiväksi voidaan myös hyväksyä

  • työnantajan tai terveydenhuollon selvitys työkyvyttömyydestä
  • työntekijän oma ilmoitus, jos työnantaja sallii sairauspoissaolon omalla ilmoituksella esim. 3 ensimmäiseltä päivältä.

Omavastuuaika 1 + 9 arkipäivää

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää eli noin 2 viikkoa.  

1 päivän omavastuuaika

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan maksamisesta, omavastuuaika on työkyvyttömyyden alkamispäivä.

Ei omavastuuaikaa

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi osasairauspäivärahakauden tai kuntoutusrahakauden jälkeen.

  • Kuntoutusrahalla tarkoitetaan Kelan maksamaan kuntoutusrahaa, työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa sekä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Lue lisää