Hyväksymismenettely Kelassa

Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää, että kuntoutus toteutuu Kelan hyväksymässä päihdekuntoutuslaitoksessa.

Päihdehuollon kuntoutuspalvelun antajaksi hyväksytään laitos, jonka kuntoutus

 • on laitosmuotoista päihdekuntoutusta
 • toteutuu hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti
 • perustuu erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen

Laitoksella tulee olla edellytykset toteuttaa päihdekuntoutusta, jonka tarkoituksena on kuntoutujan työelämään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen.

Miten Kelan hyväksymistä haetaan

Päihdekuntoutuslaitos laatii vapaamuotoisen hakemuksen, josta selviää että laitos haluaa hakea Kelan hyväksymistä. Hakemukseen tulee kirjata, miten ja millä keinoilla kuntoutujan työssä pysymistä, sinne palaamista ja työelämän pääsemistä kuntoutuksessa tuetaan. Hakemuksen allekirjoittaa päihdekuntoutuslaitoksen tai ylläpitäjän edustaja.

Hakemukseen liitetään

 • aluehallintoviraston lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukainen lupa ympärivuorokautisien sosiaalipalvelujen antamiseen
 • selvitys laitoksen tiloista ja laitteista
  • tilojen ja laitteiden tulee olla päihdekuntoutukseen soveltuvat
 • laitoksen ylläpitäjän tai omistajan tiedot
 • selvitys laitoksen päihdekuntoutuksen menetelmistä
 • selvitys laitoksen henkilökunnasta
  • määrä, henkilökunnan koulutus ja pätevyydet
 • muu mahdollinen selvitys tai tieto laitoksen toiminnasta

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Päihdekuntoutusasiat, PL 80, 00056 Helsinki.

Hakemuksen käsittely Kelassa

Kela arvioi hakemuksen ja pyytää tarvittaessa lisätietoja päihdekuntoutuslaitokselta.

Kela antaa kirjallisen päätöksen laitoksen hyväksymisestä (tai hylkäämisestä) päihdekuntoutuslaitokselle. Hyväksytyn laitoksen tiedot lisätään em. listaan. Kuntoutujille voidaan kuntoutusraha myöntää päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen siitä päivästä alkaen, kun Kela on hyväksynyt laitoksen.

Ilmoita muutoksista

Jos hyväksytyn kuntoutuslaitoksen organisaatiossa, toiminnassa tai tiloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee kuntoutuslaitoksen ilmoittaa niistä Kelan Työ-ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskukseen. Ilmoittaminen on tärkeää kuntoutujien toimeentulon turvaamiseksi. Kuntoutusrahaa ei voida maksaa, jos laitosta koskevat tiedot eivät ole ajan tasalla.

 • paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi
 • Kela, Työ-ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Päihdekuntoutusasiat, PL 80, 00056 Helsinki