Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutokset viikolla 27/2017

Perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on tehty muutoksia ja päivitetty ohje on julkaistu Kela.fi- sivuilla. Muutetut kohdat näkyvät ohjeessa kursivoidulla tekstillä. Edellisten muutosten kursivoidut tekstit on poistettu.

Muutoksia on tehty seuraaviin kohtiin

Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ohje on muuttunut. Vastaanottokeskus ei enää myönnä turvapaikan saaneelle vuokraa tai vuokravakuutta, vaan ne haetaan Kelasta.

Hakeminen kohtaan on lisätty teksti

 • Kelan aukioloajan ulkopuolella kunnan on mahdollista myöntää kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi ehkäisevää toimeentulotukea ilman, että perustoimeentulotukipäätöstä olisi tehty. Asiakas asioi silloin yleensä esim. sosiaalipäivystyksessä. Annettu tuki on yleensä lyhytaikaista eikä sitä huomioida, jos asiakkaalle myönnetään myöhemmin perustoimeentulotukea.

Hakuaika kohtaan on tehty useita muutoksia ja ohjetta on täydennetty. Ohjeeseen on lisätty tietoa mm.

 • takautuvasta hakemisesta
 • puuttuvien liitteiden toimitusajasta    
 • jälkikäteen toimitetuista laskuista

Kohtaan yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosa on lisätty teksti

 • Jos henkilö asuu huoneistossa, jossa on muitakin asukkaita, edellytetään, että hänellä on oma vuokra- tai alivuokrasopimus, ja että huoneisto mahdollistaa itsenäisen talouden ylläpitämisen ja hän pystyy sen myös luotettavasti selvittämään.

Tulot, joita ei huomioida - kohtaan on lisätty, tuloina jätetään huomioimatta:

 • Hakijan saama työttömyysturvan lapsikorotus, jos hakija tosiasiassa maksaa elatusapua tai kun Kela perii lapsikorotuksen elatusapuvelan maksuksi. Jos hakija ei tosiasiassa maksa vahvistettua elatusapua eikä etuuteen kohdistu perintää elatusapuvelan maksuksi, korotus on hakijan käytettävissä olevaa tuloa.
 • Alle 200 euron stipendejä (alle 30-vuotiaille nuorille), jotka on tarkoitettu kannustimena aktivoimaan nuoria osallistumaan esimerkiksi kesätyötoimintaan. Toiminta voi olla järjestetty esimerkiksi lastensuojelun, etsivän nuorisotyön tai sosiaalitoimen kautta.

Maksusuunnitelman mukainen ulosotto kohtaa on täsmennetty.

 • Jos hakija lyhentää vapaaehtoisesti ulosotossa olevaa velkaansa, suoritukseen suhtaudutaan kuten muihinkin velanhoitomenoihin. Maksua ei oteta menona huomioon. Poikkeuksen tästä muodostaa ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma, jonka mukainen maksu vähennetään asiakkaan huomioon otettavista tuloista.
Asumismenot kohtaan on tehty seuraavia muutoksia:
 • Omistusasunnon menot kohtaa on täydennetty.  Omakotitalon asumismenoina hyväksytään
  • omakotitalolle johtavan tien tiehoitomaksu ja tien aurausmaksu
  • muut omakotitalon välttämättömät huoltomenot mm. nuohous
 • Omakotitalon menoina ei hyväksytä nurmen leikkausta, pihan lumitöitä ja puutarhan hoitoa.
 • Vuokravakuuden sisältö kohtaa on muutettu ja tarkennettu.
 • Ohjeeseen on lisätty uutena kohta vakuus talous- tai lämmityssähköön ja kaukolämpöön
 • Kotivakuutus kohtaa on täydennetty: Mikäli asiakas tarvitsee maksusitoumuksen kotivakuutuksen hankkimiseksi, mutta ei saa vakuutusyhtiöltä siitä tarjousta, voidaan maksusitoumus antaa Kelan raja-arvon suuruisena.
 • Muut asumismuodot – kohdassa ollut Palveluasuminen ja laitoshoito kohta on poistettu ohjeesta, uusittu etuusohje julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot kohtaan on tehty seuraavia muutoksia:

 • Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, kohtaan hyväksyttävät muut kuin julkisten terveydenhuoltopalveluiden maksut, on lisätty tarkennus koskien psykoterapiaa
  • Kelan kuntoutuksena korvaamien psykoterapioiden omavastuuosuudet (ennen psykoterapian aloittamista koskevia tutustumiskäyntejä psykoterapeutille ei hyväksytä menona)
 • Silmälasien ja piilolinssien myöntäminen kohtaan on lisätty ohje silmälasien korjaamisesta
 • Julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät matkakustannukset kohtaan on lisätty tietoa proteettiseen hoitoon liittyvistä matkoista.

Lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnanmenot kohtaan on lisätty seuraava teksti:

 • Jos asiakas ei kirjallisesta ohjauksesta huolimatta hae kunnan järjestämää päivähoitoa lapselleen, maksuja ei yleensä huomioida perustoimeentulotuen laskelmalla menoina. Tällöin tuloina ei huomioida lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaista tukea. Asiakkaalla saattaa tulojen alentuessa tulla oikeus myös yksityisen hoidon tuen hoitolisään. Lisäksi kunnalla saattaa olla tarjolla jotakin muuta taloudellista tukea yksityisen hoidon käyttämiseen, esim. yksityisen hoidon kunnallinen lisä (esim. Hollola) tai palveluseteli (esim. Jyväskylä).

Lasten tapaamisesta aiheutuvat menot kohtaan on täsmennetty ohjetta siitä, kuka vastaa tapaamiskuluista.

Välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot kohtaan on lisätty poikkeus

 • Kansalaisuushakemukseen tai ensimmäisen oleskeluluvan hankintaan ei myönnetä perustoimeentulotukea. Poikkeuksena on Suomessa vastasyntynyt lapsi, jolle voidaan myöntää toimeentulotukea ensimmäisen oleskeluluvan hankintaan. Kyseessä on pakollinen kustannus. Lapsen perheen tulee täyttää vakinaisen oleskelun kriteerit. Ensimmäinen oleskelulupa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Elatusapua ei huomioida perustoimeentulotuessa menona. Ohjeen kohtaan Menot, joita ei huomioida on lisätty elatusapuun liittyviä ohjeita.

Myöntämisaika kohtaan on tullut muutoksia:

 • kuukautta lyhempi päätös voidaan tehdä tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole varoja käytettävissä alkukuusta
 • yhden kuukauden päätös tulee tehdä alle 25 vuotiaalle tulottomalle nuorelle
 • pidempi päätös voidaan tehdä, jos hakijan ja perheen tilanne ei todennäköisesti muutu siten, että perustoimeentulotukea joudutaan tarkistamaan pian päätöksen antamisen jälkeen.

Tarkistaminen, kun päätöksenantamisen jälkeen asiakkaalle tulee muita tuloja kuin ansiotuloja (ns. etuustulon tarkistaminen) kohtaan on korjattu ohjetta apteekin maksusitoumuksen päättämisestä.

 • Jos laskelma on ylijäämäinen, maksusitoumukset apteekkiin pidetään voimassa kuluvan kuukauden loppuun saakka ja päätetään seuraavan maksamattoman kuukauden alusta alkaen. Vie maksusitoumustietoihin voimassaolon päättymispäiväksi kuluvan kuukauden viimeinen päivä.

Muutoksenhakuun liittyviä ohjeita on muutettu seuraavista kohdista:

 • Oikaisuvaatimuskirjelmä ja valituskirjelmä; kirjelmän jättäminen
 • Oikaisuvaatimuksen tai valituksen myöhästyminen
 • Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa