Perustulon määrä ja maksaminen

Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Kaikki perustulokokeilussa mukana olevat saavat perustuloa yhtä paljon. Jos perustuloa maksetaan kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta, perustulon määrä on 18,67 euroa päivältä.

Perustuloa maksetaan kokeiluryhmään kuuluville 1.1.2017–31.12.2018. Perustulo maksetaan kuukauden 2. pankkipäivänä. Poikkeus oli tammikuu 2017, jolloin maksupäivä oli 9.1.2017.

Perustulon määrä on sama koko kokeilun ajan, eivätkä sitä pienennä mitkään saajan muut tulot. Jos perustulokokeilussa mukana oleva työllistyy, hän saa ansiotulon lisäksi myös perustulon. Perustuloa vastaava summa kuitenkin vähennetään tietyistä samalta ajalta maksetuista sosiaalietuuksista.

Perustulon maksaminen voidaan keskeyttää, jos henkilö alkaa saada etuutta, joka estää perustulon maksamisen. Perustulon maksamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa lasten kotihoidon tuki ja kaikki eläkkeet (kansaneläke, takuueläke, työeläkkeet).

Esimerkki

Annalle on maksettu työmarkkinatukea marraskuussa 2016. Hänet valitaan satunnaisotannassa perustulokokeiluun. Annalle maksetaan perustuloa 560 e/kk 1.1.2017 alkaen.

Anna on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Maaliskuussa TE-toimisto tarjoaa hänelle koulutusta vastaavaa vakinaista työtä. Annalle maksetaan 1.3.2017 alkaen sekä perustulo 560 e/kk että ansiotyöstä maksettava palkka. Anna saa siis pitää sekä perustulon että palkan. Perustulo on veroton etuus, joten Anna maksaa veroa ainoastaan palkastaan.