Perustulon vaikutus muihin Kelan etuuksiin

Perustulokokeilun kokeiluryhmässä mukana oleminen ei heikennä osallistujien taloudellista tilannetta: jos esimerkiksi osallistujan työttömyysturva olisi perustuloa suurempi, hän voi hakea yli menevän summan Kelalta. 

Perustuloa saava henkilö voi hakea hänelle kuuluvat sosiaalietuudet normaalisti. Perustulo vähennetään tiettyjen etuuksien nettomäärästä. Yli jäävä osuus maksetaan perustulon saajalle.

Perustulo vähennetään seuraavien etuuksien nettomäärästä:

  • työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta
  • ansiopäivärahasta
  • sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta
  • vanhempainpäivärahasta
  • erityishoitorahasta
  • Kelan kuntoutusrahasta
  • tartuntatautilain mukaisesta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta.

Perustulokokeilussa olevan on hyvä hakea hänelle kuuluvat muut etuudet myös siksi, että niiden hakemisella ja saamisella voi olla vaikutuksia perustulokokeilun jälkeiseen aikaan.

Erityistä muihin etuuksiin liittyen

Tuet työttömälle työnhakijalle

Jos perustulon saaja on työtön, hänen kannattaa pysyä työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hakea työttömyysturvaa Kelasta tai työttömyyskassasta. Työttömyysturva määräytyy perustulokokeilun ajan kuten ennenkin. Kun työttömyysturvan nettomäärä ylittää perustulon määrän, ylimenevä osa maksetaan hakijalle. Nettomäärä voi ylittyä ainakin siinä tapauksessa, kun työttömyysturvaan maksetaan lapsikorotusta tai perustulon saaja on TE-toimiston kanssa sovitussa palvelussa. Perustuloa ei vähennetä palvelun aikaisista kulukorvauksista.

Toimeentulotuki

Perustulo otetaan toimeentulotuessa huomioon tulona. Toimeentulotuki määräytyy perustulokokeilun aikana kuten ennenkin. Työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa toimeentulotuen perusosan suuruuden alentamiseen.

Asumisen tuet

Verovapaa perustulo on asumistukeen nähden vaikutuksiltaan yhdenvertainen veronalaisten työttömyysetuuksien kanssa. Yleistä asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä perustulon määrän katsotaan siis olevan aina vähintään työttömyysturvan peruspäivärahan suuruinen. Myös muut asumistuessa huomioon otettavat tulot, kuten palkkatulot, otetaan asumistuessa tulona huomioon.

Esimerkki

Maija on ollut työttömänä muutaman kuukauden. Hän on ilmoittautunut työttömäksi TE-toimistoon. Maijalle maksetaan täyttä peruspäivärahaa 32,40 e/pv. Maija saa lisäksi lapsikorotuksen kahdesta lapsesta 7,68 e/pv. Maijan bruttomääräinen peruspäiväraha kuukaudessa on 861,27 euroa. Hänelle maksetaan verotuksen jälkeen peruspäivärahaa 689,38 e/kk.

Maija valitaan perustulokokeiluun. Jatkossa hän saa verottoman perustulon eli 560 e/kk. Silti Maija voi hakea myös hänelle kuuluvaa peruspäivärahaa. Perustulon lisäksi Maijalle maksetaan tällöin peruspäivärahan ja perustulon erotus.