Käsitteet: Tilasto opintotuesta

Tilastoyksiköt

Opintoetuuksien saajat

Opintotuen saajia ovat opintorahaa, asumislisää tai opintolainan valtiontakauksen saaneet henkilöt.

Opintotuen saajien tilastointia muutettiin lukuvuodesta 2000/2001 alkaen. Opintotuen saajiksi tilastoidaan ne henkilöt, joille Kela on tilastointijakson aikana maksanut säännöllistä tai takautuvaa opintotukea tai joilla on tilastointijakson aikana ollut voimassa opintolainan valtiontakaus.

Aikuiskoulutustuen lainatakauksen saaja on henkilö, jolla on tilastointijakson aikana ollut voimassa opintolainan valtiontakaus.

Opintolainavähennyksen saaja on tilastointijakson aikana saanut myönteisen päätöksen oikeudesta opintolainavähennykseen. Opintolainahyvityksen saajalle on tilastointijakson aikana maksettu opintolainahyvitys.

Koko lukuvuotta koskevissa taulukoissa opintotuen saajat on pääsääntöisesti tilastoitu viimeisimmän oppilaitoksen mukaan.

Määräaikaisesti ulkomailla opiskelevat on tilastoitu vakinaisen oppilaitoksen mukaan.

Maksetut tuet

Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten ja takautuvien maksujen lisäksi myös opintoetuuksien palautukset.

Keskimääräinen tuki

Keskimääräiseen opintotukeen on tilastoitu säännöllisesti maksetut tuet sekä lainatakauksen euromäärä (lukuvuoteen 2013/2014 asti ainoastaan säännöllisesti maksetut tuet). Keskimääräisen opintotuen laskennassa ovat mukana vain ne opintotuen saajat, joilla tilastoaineistossa on ollut samassa kuussa sekä opintotuen säännöllinen maksu että opintolainan valtiontakaus.

Etuuksien saajia ja sisältöä kuvaavat tekijät

Ikä

Opintoetuuksien saajan ikä lukuvuoden tilastoissa on ikä lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopussa (31.12.). Mediaani-ikä on se ikä, jota vanhempia ja nuorempia on yhtä paljon.

Alue

Opintoetuuksia tilastoidaan alueellisesti sekä oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintikunnan että opiskelijan vakinaisen asuinkunnan mukaan. Asuinkuntatiedon lähde on Kelan yleistiedot -tietokanta. Aluetaulukot sisältävät koko maata koskevia, maakunnittaisia ja suuralueittaisia tilastotietoja opintoetuuksien saajista. Aluejako vastaa tilastovuoden tilannetta.

Lukuvuosi

Lukuvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun 31. päivänä.

Koulutusaste

Korkeakoululla tarkoitetaan yliopistolaissa tarkoitettuja yliopistoja ja ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuja ammattikorkeakouluja. Toiseen asteeseen kuuluu kaikkien muiden oppilaitosten järjestämä koulutus, jota on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen koulutus ja lukiolaissa tarkoitettu lukiokoulutus sekä opintotukiasetuksessa mainittujen muiden oppilaitosten järjestämä koulutus.

Oppilaitosaste

Opintotuen piiriin kuuluvat oppilaitokset on jaoteltu yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, lukioihin, muihin oppilaitoksiin (muun muassa kansanopistot) ja ulkomaisiin oppilaitoksiin.