Puäʹresvuõttjeältõk

Puäʹresvuõttjeältõk vuäitt leeʹd reâuggjeältõk, narodjeältõk leʹbe kuhttu. Narodjeältõkkân mahssum puäʹresvuõttjeältõk älgg 65 eeʹjj ââʹjjest.

Jõs leäk jälstam leʹbe reâuggam ålggjânnmin, puäʹresvuõttjeältõõǥǥ mieʹrr vuäitt pääʹcced uʹccen.

Ouddmiârkk jeältõõǥǥin

Fooma da Kaiʹssi lie näittlõõttâm. Suäna lie kuhttu puäʹresvuõttjeältõõǥǥâst.

Fooma vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 1 300 e/mp. Son ij vuäǯǯ narodjeältõõǥǥ ij-ǥa staanjeältõõǥǥ.

Kaiʹssi lij håiddam kuuʹǩǩ ääiʹj päärnaid dååma. Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 500 e/mp da narodjeältõõǥǥ nuʹtt 370 e/mp. Kaiʹssi âʹte vuäǯǯ jeältõõǥǥ õhttsiʹžže nuʹtt 870 e/mp. Suʹnne ij kuul staanjeältõk.

Looǥǥ lââʹzz puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ooccmest (lääddas).

Jeältõõǥǥ ääiʹjummuš

Jõs tuʹst lij vuõiggâdvuõtt narodjeältõʹǩǩe, vuäitak mieʹrreed, vääldak-a tõn ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõkkân ouddâl ko teâudak 65 eeʹǩǩed.

Jõs leäk šõddâm ouddâl eeʹjj 1958, vuäitak väʹldded ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ääiʹjmõsân 63-ekksiʹžžen.

Jõs leäk šõddâm eeʹjj 1958–1961, vuäitak väʹldded ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõõǥǥ 64-ekksiʹžžen.

Ääiʹjuum jeältõk lij põõššjen uuʹccab ko 65 eeʹjj ââʹjjest aʹlǧǧi narodjeältõk. Jeältõk occan 0,4 % juõʹǩǩ ääiʹjuum määnpââʹjest. Kannat seʹlvted ouddǩiõʹtte, mõõn šoora ääiʹjuum puäʹresvuõttjeältõk leʹčči.

Ouddmiârkk jeältõõǥǥ ääiʹjummšest

Mäʹrjj pääcc reâuggjeältõʹǩǩe 63 eeʹjj da 9 määnpââʹj âkksiʹžžen. Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ 700 e/mp. Son ååcc tõn lââʹssen 1 iiʹjjin da 3 määnpõõʹjin ääiʹjuum narodjeältõõǥǥ. Narodjeältõk lij 6 % (nuʹtt 20 e/mp) uuʹccab ko tõt leʹčči Märjja 65 eeʹjj ââʹjjest.

Mäʹrjj jäälast õhttu.

Son vuäǯǯ reâuggjeältõõǥǥ õõl narodjeältõõǥǥ nuʹtt 320 e/mp.

Jeältõõǥǥ mââʹjummuš

Tuʹst ij taarbâž ooccâd jeältõõǥǥ võl 65-ekksiʹžžen. Vuäitak âʹte mââʹjeed jeältõõǥǥ älggmõõžž. Tõt pââʹjad jeältõõǥǥ. Jeältõk pâjjan 0,6 % juõʹǩǩ määnpââʹjest, koin mââʹjääk tõn.

Reâuǥteʹmesvuõtt da jeältõk

Jõs leäk reâuǥtem da ââlda jeältõkââʹjj, vuäitak piâssâd nuʹtt sarnnum jeältõk-ǩiâinnu leʹbe vuäǯǯad reâuǥteʹmesvuõttpeiʹvvtieʹǧǧ, sa ooʒʒak puäʹresvuõttjeältõõǥǥ.

Jõs leäk šõddâm ouddâl eeʹjj 1958, tuʹst vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt ooccâd puäʹresvuõttjeältõõǥǥ 62-ekksiʹžžen.

Jõs leäk šõddâm eeʹjj 1958–1961, tuʹst vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt ooccâd puäʹresvuõttjeältõõǥǥ 64-ekksiʹžžen.

Tän vueʹjjest jeältõk ij occan. Muđoi vuäǯǯak reâuǥteʹmesvuõttpeiʹvvtieʹǧǧ tõn räjja, što teâudak 65 eeʹǩǩed.