Rahoitus

Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut olivat 16,7 mrd. euroa vuonna 2021. Etuuskulujen osuus kokonaiskuluista oli 96 % ja toimintakulujen osuus noin 4 %. Kelan etuusrahastot ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto.

Kansaneläkerahasto

Valtio rahoittaa kokonaan kaikki kansaneläkerahastosta maksettavat etuus- ja toimintakulut siltä osin, kuin omaisuuden tuotot eivät niitä kata.

Sairausvakuutusrahasto

Sairausvakuutus on rahoituksellisesti jaettu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.

Työtulovakuutukseen kuuluvat sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat, perhevapaakorvaus ja työnantajille sekä yrittäjille maksettavat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä. Työtulovakuutus rahoitetaan valtion osuudella, työnantajien ja palkansaajien sekä yrittäjien vakuutusmaksuilla.
Sairaanhoitovakuutuksen etuuksia ovat lääkekorvaukset, muut sairaanhoitokorvaukset (korvaukset lääkärinpalkkioista ja hammashoidosta, matkakorvaukset sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset) sekä kuntoutuspalvelut. Sairaanhoitovakuutuksen rahoituksesta vastaavat valtio, palkansaajat ja yrittäjät sekä etuudensaajat.

Työtulovakuutuksen kuluista (ilman yrittäjien lisärahoitusosuutta, valtion osuutta ja työnantajien rahoittamaa perhevapaakorvausta) rahoitetaan 52 % työnantajien sairausvakuutusmaksulla ja 48 % palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksulla. Alle 14 766 euroa (vuoden 2021 tasossa) ansaitsevat on vapautettu päivärahamaksun maksamisesta. Valtio rahoittaa sen osuuden vähimmäismääräisenä maksettavan päivärahaetuuden tai kuntoutusrahan kuluista, joka ylittää vuositulon perusteella lasketun päivärahaetuuden tai kuntoutusrahan määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muutoin vakuutuksen kautta rahoitettavista sairaus- ja vanhempainpäivärahoista sekä kuntoutusrahasta.

Sairaanhoitovakuutuksen rahoitus on jaettu siten, että valtio rahoittaa etuuksista ja toimintakuluista 67 % ja vakuutetut 33 %. Sairaanhoitovakuutuksen EU-korvaukset valtio ja ulkomaan laitokset rahoittavat kuitenkin kokonaan. Lisäksi valtio rahoittaa kokonaan myös koronarokotuskorvaukset. Sairaanhoitomaksun maksuprosentit määrätään vuosittain siten, että etuudensaajien maksu on 0,97 prosenttiyksikköä suurempi kuin palkansaajien ja yrittäjien.

Sosiaaliturvan yleisrahasto

Sosiaaliturvan yleisrahastossa työllisyysrahasto rahoittaa pääosan peruspäivärahoista ja kunnat pääosan lastenhoidon tuista sekä osuuden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuista. Ahvenanmaan maakunta puolestaan rahoittaa tietyt Ahvenanmaalle maksettavat etuudet. Opiskeluterveydenhuollon kustannukset siirtyivät sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavaksi 2021 alkaen ja valtio rahoittaa sen kuluista 77 % ja opiskelijat 23 %. Kaikki muut omaisuuden tuotot ylittävät kulut rahoittaa valtio. Toimeentulotuessa lähes puolet etuuskuluista on kuntien vastuulla, mutta siihen tarkoitetut varat tulevat Kelaan silti valtiolta. Kuntien valtionosuuksia vähennetään vastaavalla määrällä.

Alla olevan linkin takana olevien Kelan toimintakertomuksiin tutustumalla saa tarkemmat tiedot Kelan etuusrahastoista. Myös Kelan kahden muun rahaston eli palvelurahaston (Kanta-palveluiden ylläpito sekä kehittäminen) ja eläkevastuurahaston tarkemmat kuvaukset löytyvät Kelan toimintakertomuksista.

 

Lue lisää