Rahoitus

Kelan etuuksien ja toimintakulujen rahoitus vuonna 2016

Kelan toiminta rahoitetaan lakisääteisesti vakuutettujen ja työnantajien sairausvakuutusmaksuilla sekä julkisen sektorin osuuksilla. Valtion osuus Kelan rahoituksesta vuonna 2017 oli 75 %, vakuutusmaksujen osuus 19 % ja kuntien osuus 6 %.

Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut olivat 15,3 mrd. euroa vuonna 2017. Etuuskulujen osuus kokonaiskuluista oli 97 % ja toimintakulujen osuus noin 3 %. Kelan etuusrahastot ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto.

Kansaneläkerahasto

Valtio rahoittaa kokonaan kansaneläkerahaston kulut. Kansaneläkerahaston etuuskuluja ovat rahastosta maksettavat eläke- ja vammaisetuudet.

Sairausvakuutusrahasto

Sairausvakuutus on jaettu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.

Työtulovakuutus sisältää sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja kuntoutusrahat sekä työterveyshuollon lukuun ottamatta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön korvauksia, jotka maksetaan sairaanhoitovakuutuksesta. Työtulovakuutus rahoitetaan palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksulla, työnantajien sairausvakuutusmaksulla sekä valtion osuudella.

Sairaanhoitovakuutus sisältää korvaukset lääkekuluista, lääkärinpalkkioista, tutkimuksesta ja hoidosta, matkakuluista sekä kuntoutuspalveluista. Sairaanhoitovakuutus rahoitetaan palkansaajien, yrittäjien ja etuudensaajien sairaanhoitomaksulla, EU-korvauksilla sekä valtion osuudella.

Sairausvakuutuksen rahoituksesta oli vuonna 2017

  • työnantajien sairausvakuutusmaksua 21 %
  • palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksua 27 %
  • palkansaajien, yrittäjien ja etuudensaajien sairaanhoitomaksua 9 %
  • valtion osuutta sairaanhoitovakuutukseen 38 %
  • valtion osuutta työtulovakuutukseen 4 %
  • EU-korvauksia 1 %.

Sosiaaliturvan yleisrahasto

Sosiaaliturvan yleisrahastosta maksetaan muun muassa työttömyysturvan perusturva, lapsilisät ja opintoetuudet ja toimeentulotuki. Rahaston kuluista valtio rahoitti vuonna 2017 noin 85 % ja kunnat noin 12 %. Kuntien osuus koostuu lastenhoidon tuesta ja osasta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukea. Loppu 3 % tuli palkansaajien työttömyysvakuutusmaksusta, jota tilitetään työttömyysturvan rahoitukseen.

Lue lisää