Kela jooul da ođđpeeiʹv äävaiåårramääiʹj

Jooul põõzzin da ođđpeiʹvven Kela kääzzkõspääiʹǩ da teʹlfoonkääzzkõs lie ǩidd. Jooul ääʹjad reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem- da mäʹhssempeeiʹvid. Piʹrǧǧeemtuärjjõs ǩiõrggan baŋkktiil õõl õuʹddel jooul, jos ooccmõš da taarbšum meâlddõõzz lie tooimtum mââimõssân 10.12.

Eeʹjj vuõssmõs neäʹttlin lij Kelast täujja ǩiirâs äiʹǧǧ, tõn diõtt alggeeʹjj Kela-aaʹššid kaʹnnat håiddad ääiʹjstes.

Kela teʹlfoonkääzzkõs lij äävai arggpeeiʹvi čiâss 9–16. Ođđpeiʹvvkäänan teʹlfoonkääzzkõs lij äävai čiâss 9–13, leša piʹrǧǧeemtuärjjõõzz kääzzkâʹsttemnââmra vuäitt ǩirrsallaš vuõʹjjin soiʹttjed čiâss 16 räjja.

Kela kääzzkâʹsttempaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjin vuäiʹtte leeʹd muttâz jooul da ođđpeeiʹv kõõskâst da mâŋŋa ođđpeeiʹvest. Ođđpeiʹvvkäänan jäänmõs kääzzkõspaaiʹǩin mâânn ǩidd čiâss 13. Ǩirrsallaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz diõtt kooʹʒʒi pääiʹǩ mâʹnne ǩidd ođđpeiʹvvkäänan čiâss 16. Äävaiåårramaaiʹjid kaʹnnat tääʹrǩsted kela.fist (lääddas).

Kela teʹlfoonkääzzkõs da kääzzkõspääiʹǩ lie ǩidd

  • jooulkäänan 24.12.
  • jooulpeeiʹv 25.12.
  • teäppanpeeiʹv 26.12.
  • ođđpeeiʹv 1.1.

Iʹlmmet reâuǥteʹmespeeiʹvid ääiʹjstes

Jooul ääʹjad reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem- da mäʹhssempeeiʹvid. Čoʹrstõõǥǥi pirr mušttlet še äʹššeemkääzzkõõzzâst da iʹlmmtõslomaakkâst.

Ko reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem pââʹjj poott 

  • 21.–22.12.2020, iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 21.12.2020. Tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 23.12.2020.
  • 23.12.2020, iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 22.12.2020. Tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 28.12.2020.
  • 24.12.2020, iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 23.12.2020. Tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 29.12.2020.

Iʹlmmtõs kaʹnnat tååimted äʹššeemkääzzkõõzzâst juʹn maacctempeeiʹv tueʹlää, što tõn õõstât ǩiõttʼtõõllâd sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Jos taarbšak piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ǩirrsallânji

Rosttovmannust piʹrǧǧeemtuärjjõõzz mââimõs mäʹhssempeiʹvv õuʹddel jooul lij 23.12. Piʹrǧǧeemtuärjjõs ǩiõrggan baŋkktiil õõl teʹl, jos ooccmõš da taarbšum meâlddõõzz lie tooimtum Kelaaʹje mââimõssân 10.12.

Jos äʹššneǩ taarbaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ǩirrsallânji, son âlgg väʹldded õhttvuõđ Kela kääzzkâʹsttemnââmra 020 692 207 leʹbe kääzzkõspäikka. Ǩirrsallaš vueʹǩǩ vuäitt leeʹd ouddmiârkkân akutt tarbb mähssčõnnõõttmõʹšše talkksi leʹbe porrmõõžži vääras.

Jos äʹššneǩ taarbaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ǩirrsallânji Kela äävaiåårramaaiʹji åålǥbeäʹlnn, kåʹdd vuäitt tuʹmmjem mieʹldd miõttâd cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Akutt kriisvueʹjjest jooul põõzzi ääiʹj äʹššneǩ vuäitt leeʹd õhttvuõđâst jälstemkååʹddes sosiaalpeeiʹvstummša.

Ođđpeiʹvvkäänan piʹrǧǧeemtuärjjõõzz kääzzkõsnââmar vieʹǩǩat ǩirrsallaš vuõʹjjin čiâss 16 räjja, håʹt jeeʹres kääzzkõsnââmar mâʹnne ǩidd čiâss 13. Ǩirrsallaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz diõtt kooʹʒʒi kääzzkõspaaiʹǩid vuäitt taʹrǩsted kela.fist (lääddas).

Tuäivtep äʹššneeʹǩǩeen rääuhlaž jooul  da leklvaž ođđ eeʹjj 2021!

Looǥǥ lââʹzz