Kela veajuiduhttinkurssat sámegielagiidda jagis 2021

Kela ordne veajuiduhttingurssaid sierra maiddái sámegielagiidda. Veajuiduhttingurssain oaččot dieđu iežat buozalmasas ja doarjaga árgabeaivve doaimmain ceavzimii.

Kela ordne jahkásaččat muhtun rávesolbmuid veajuiduhttingurssaid, mat leat oaivvilduvvon sámegielagiidda. Jagis 2021 ordnejuvvojit máŋggabuohcci ahkeolbmuide oaivvilduvvon IKKU-gursa ja TULES-gurssat daidda, geat eai leat bargoeallimis, ja daidda, geat leat barggus dahje máhccet bargui.

 • IKKU-kurssat leat dárkkuhuvvon 68 jagi deavdán ja bargoeallimis eret báhcán olbmuide, geain leat doaibmannávccaid fuonideaddji máŋggat buohcuvuođat.
  • Sámegielagiid IKKU-kursa álgá 22.2.2021.
 • TULES-kurssat leat dárkkuhuvvon doarjja- ja lihkadanealabuohcuvuođain gillájeaddjiide.
  • Bargoeallimis eret orru sámegielat olbmuide dárkkuhuvvon TULES-kursa álgá 15.3.2021.
  • Bargoeallimis leahkki, bargoeallimii máhcci, veajuiduhttindoarjaga veagas ealli dahje lohkki olbmuide dárkkuhuvvon TULES-kursa álgá 3.5.2021.

Veajuiduhttin- ja vuogáiduvvanválbmenkurssat veahkehit veajuiduvvi ja su bearraša vuogáiduvvat buohcuvuođa dahje váttu mielddis buktin nuppástusaide dahje veajuiduvvat das. Kurssain oaččot dieđu buohcuvuođastat, veardásašdoarjaga sihke doarjaga árgadoaimmaide ja dain ceavzimii.

Kurssat dollojit suomagillii ja tulkojuvvojit oassálastiid dárbbu mielde sámegillii. Sámegielagiidda dárkkuhuvvon buot veajuiduhttinkurssat ordnejuvvojit Lapin Kuntoutusas Roavvenjárggas. Sáhtát ohcat sámegielagiid veajuiduhttinkurssaide ássanbáikkistat beroškeahttá. Veajuiduhttin lea oassálastái nuvttá. Dárkilut dieđuid kurssaid sisdoalus ja áigetávvaliin gávnnat Kela veajuiduhttinkursaohcama vehkiin (suomagillii). Sáhtát ohcat sámegielat kurssaid válljemiin kurssa giellan sámegiela.

Ná ozat kursii

 • Leage oktavuođas du dikšu doaktáriin. Árvvoštalli ovttas, livččiigo veajuiduhttimis veahkki dutnje.
 • Dárbbašat veajuiduhttinohcamuššii čuovusin doaktárcealkámuša. Doaktárcealkámušas galget albmanuvvat ee.
  • gávnnahuvvon buohcuvuohta
  • manin veajuiduhttimis livččii dutnje veahkki.
 • Go leat ožžon doaktárcealkámuša, de deavdde veajuiduhttinohcamuša Guorahallanvuloš veajuiduhttin KU132sme (pdf) ja doaimmat dan Kelai oktan doaktárcealkámušain.
 • Oza veajuiduhttimii buriin áiggiin, millosit maŋimustá sullii 6 vahku ovdal go veajuiduhttin álgá.

Mátkkebuhtadusa veajuiduhttinmátkkiin

Kela buhtte veajuiduhttimii dahkkojuvvon mátkkiid. Sáhtát oažžut buhtadusa maiddái táksemátkkis, jos šattat geavahit tákse iežat dearvvasvuođadili dahje johtolatdili geažil. Koronavirusa dagahan dili dihte Kela-táksse áššehasaid táksemátkkit eai ovttastahttojuvvo, nappo seamma sáhttui eai boađe eará áššehasat.

Sámeguovllus ássi sámegielat olbmuin lea sámi giellaláhkii vuođđuduvvi vuoigatvuohta geavahit iežasgielat Kela-tákse maiddái veajuiduhttinmátkkiin, jos sin dearvvasvuođadili dahje johtolatdili geažil lea dasa dárbu.

Loga lasi