Sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩi vuõiggâdvuõtt põõššitaaksid seill, ko kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtââvv

Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩi kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtââvv Lappist 15.12.2020. Ođđ kääzzkõspuuʹtʼteei lij Menevä Oy. Sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩi vuõiggâdvuõtt ââʹnned jiijjâzǩiõllsaž põõššitaaks seill seämmanallšeʹmmen kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtõõvvmõõžž mâŋŋa.

Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩi kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtââvv Lappist rosttovmannust. Kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtõõvvmõš ij vaaikât äʹššniiʹǩǩi kääzzkõõzzid. Kela-taaks tiʹllʼjemnââmar 0800 302 240 lij seämma ko ouddâl.

Sääʹmvuuʹd (Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd di Suäʹđjel kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuʹvdd) sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩin lij õinn vuõiggâdvuõtt ââʹnned jiijjâzǩiõllsaž põõššitaaks sääʹmǩiõll-lääʹjj vuâđald. 

Toobdâs sääʹmǩiõllsaž põõššitakss vuäitt kuuitâǥ vaajtõõvvâd kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtõõvvmõõžž diõtt. Sääʹmǩiõllsaž äʹššneeʹǩǩ, kook âʹnne põõššitaaks, âʹlǧǧe seʹlvted ââʹnnmeez põõššitaaksâst, juätkkai-a tõn põõššitaaks âânnmõš 15.12.2020 mâŋŋa. Jõs äʹššneeʹǩǩ ââʹnnem põõššitaaks âânnmõš ij juåtkku, Menevä Oy čuäʹjat äʹššnekka ođđ sääʹmǩiõllsaž põõššitaaks. 

Tåimmamvuäʹppõõzz ođđ põõššitaaks vuäǯǯam diõtt da põõššitaaksi õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Menevä Oy neʹttseeidain addrõõzzâst meneva.fi (lääddas).

Jõs äʹššneǩ ij haaʹled ođđ sääʹmǩiõllsaž põõššitaaks, son vuäitt tiʹllʼjed määʹtǩ Lappi vooudlaž tiʹllʼjemnââmrest 0800 302 240.

Lââʹssteâđaid põõššitaaks ââʹnnemvuõiggâdvuõđ pirr vuäǯǯ Kela kääzzkâʹsttemnââmrest 020 634 0402 leʹbe addrõõzzâst www.kela.fi/korvvoozz-maatkin.