Vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu on päättymässä

 

Vammaisten tulkkauspalvelun seuraavaa hankintaa alettiin suunnitella Kelassa syksyllä 2019. Hankintaa on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet paremmin ja varmistaa palvelun parempi saatavuus eri asiakasryhmille koko maassa.

Hankinnan myötä palvelua kehitetään asiakkaiden toiveiden, palveluntuottajien ehdotusten ja Kelan tekemien havaintojen perusteella. Näillä näkymin palveluun on tulossa monia muutoksia vuonna 2021.

Tulkkilistaa ja etätulkkausta kehitetään toiveiden perusteella

Henkilökohtaista tulkkilistaa on tarkoitus muuttaa niin, että asiakas voi vaikuttaa aiempaa enemmän siihen, kuka tulee tilaukseen tulkiksi. Asiakas voi esimerkiksi laatia erillisen tulkkilistan työelämään tai harrastuksiin. Halutessaan hän voi silti käyttää listan ulkopuolisia tulkkeja yleiseen asiointiin tai nimetä tulkkilistalle tulkkeja näitä tilauksia varten. Tulkkilista joustaa jatkossa yksilöllisesti tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Etätulkkausta pyritään kehittämään. Kelan etäpalvelu ja etätulkkaus ovat jatkossakin asiakkaiden käytettävissä. Lisäksi pyritään mahdollistamaan palveluntuottajien tarjoaman etätulkkauksen käyttö.

Tulkkien saatavuutta halutaan parantaa

Ruotsinkielisten asiakkaiden palvelua pyritään parantamaan mm. mahdollistamalla ruotsinkielisille tulkeille entistä joustavampia työskentelymahdollisuuksia. Jatkossa ruotsinkieliseen palveluun on mahdollista tarjota myös muita kuin äidinkielen tasoisesti ruotsia osaavia tulkkeja.

Tulkkien saatavuutta harvaan asutuilla alueilla pyritään vahvistamaan maksamalla tuottajille lisäkorvausta nykyisen matkakorvauksen lisäksi.

Myös kuulonäkövammaisten asiakkaiden palvelua ja tulkkien saatavuutta on tarkoitus parantaa erilaisin hankinnan keinoin, mm. tekemällä muutoksia hankittaviin tuotteisiin.

Jatkossa tulkit voivat aiempaa laajemmin tulkata eri asiakasryhmille ja tulkkien osaaminen pyritään saamaan paremmin käyttöön. Lisäksi tulkin hankkima lisäkoulutus voidaan huomioida sopimuskauden aikana.  

Tulkkien välittäminen sujuvoituu ja nopeutuu

Tulkkien välittämisestä on tarkoitus tehdä aiempaa sujuvampaa, ja tulkkien etsimiseen on tulossa monipuolisempia ja uusia keinoja. Tilausten välittämistä vapaana oleville tulkeille on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa, jotta asiakas saa ajoissa tiedon kuka tulee tulkiksi.  

Jatkossa on myös tarkoitus huomioida aiempaa paremmin tilanteet, joissa asiakkaan etukäteen tilaama tulkkausaika ei riitä ja tilaus venyy. Jos tulkille sopii jäädä tulkkaamaan pidemmäksi ajaksi, Kela voi korvata tilauksen pidentymisen.

Hankintaa on suunniteltu yhteistyössä

Lokakuussa 2019 Kela käynnisti teknisen vuoropuhelun, joka oli suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan ja tuottamaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua. Vuoropuhelussa oli 136 osallistujaa, ja sitä käytiin pääasiassa kirjallisesti neljässä eri vaiheessa. Lisäksi Kela järjesti kaksi keskustelu- ja tiedotustilaisuutta.

Vuoropuhelun yhteydessä tavattiin myös sidosryhmiä: oppilaitoksia, asiakasjärjestöjä ja tulkki- ja palveluntuottajajärjestöjä. Lisäksi Kela sai kirjallisia palautteita. Asiakkaille lähetettiin verkkokysely, johon vastasi yli 660 asiakasta.

Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Kela tiedottaa tarjouspyynnön julkaisusta myös verkkosivuillaan ja tekniseen vuoropuheluun osallistuneille. Tämän hetken arvio on, että kilpailutus käynnistyy alkukesän aikana. Kun tarjouskilpailu on käynnistynyt, Kela ei voi osallistua keskusteluun, jotta tarjoajien tasapuolinen kohtelu voidaan varmistaa.

 

 

Lue lisää