Tiedote lisähankinnoista: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapian tarjouskilpailut ovat avautuneet

Yksilöpsykoterapian lisähankinta

Tarjouskilpailu

Lisähankintana toteutettavat tarjouskilpailut Kelan viiden vakuutuspiirin yksilöpsykoterapiasta ovat avautuneet.  Lisähankinnassa käytetään samaa vertailuperustetta ja laadun arviointia kuin vuonna 2018 toteutetuissa yksilöpsykoterapian tarjouskilpailuissa (hinta 80 % ja laatu 20 % ja tarjousten pisteytys). Tarjouskilpailuissa on kuitenkin menettelyä kuten tarjousten valintaa puitejärjestelyyn selkeytetty.

Yksilöpsykoterapian vakuutuspiirikohtaisissa tarjouspyynnöissä on kerrottu mihin kuntiin lisähankinnalla hankitaan yksilöpsykoterapian asiakaskapasiteettia. Tarjouspyynnössä on lisäksi kerrottu tarkkaan   missä tilanteessa yksilöpsykoterapian sopimuspalveluntuottaja voi osallistua ko. tarjouskilpailuun.

Peruste

Lisähankinta järjestetään, koska Kela ei ole pystynyt turvaamaan palvelujen riittävyyttä nykyisten sopimuspalveluntuottajien asiakaskapasiteetilla.  Osalle asiakkaista on jouduttu antamaan myönteinen asiakaspäätös ilman palvelua toteuttavaa palveluntuottajaa.

Kela on järjestänyt palveluntarjoajille syyskuussa ennen tarjouskilpailun julkaisemista markkinavuoropuhelun.

Ruotsinkielinen tarjousmateriaali

Tarjousmateriaali on julkaistu eteläisen ja läntisen vakuutuspiirin osalta sekä suomen että ruotsin kielellä. Tarjouspyyntö ruotsin kielellä löytyy julkaistun ko. suomenkielisen tarjouspyynnön liitteenä 8.

Meddelande om tillägsupphandling: Anbudsförfarandena gällande individuell psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering har inletts

Tilläggsupphandling av individuell psykoterapi

Anbudsförfarande

Anbudsförfarandena gällande tilläggsupphandling av individuell psykoterapi i FPA:s fem försäkringsdistrikt har inletts.  Vid tilläggsupphandlingen tillämpas samma jämförelsegrunder och kvalitetsbedömning (pris 80 % och kvalitet 20 % samt poängsättning av anbuden) som vid de anbudsförfaranden gällande individuell psykoterapi som genomfördes år 2018. Förfarandet med val av anbudsgivare för ramavtalet har emellertid gjorts tydligare.

I anbudsförfrågan för respektive försäkringsdistrikt anges i vilka kommuner klientkapaciteten utökas genom tilläggsupphandlingen av individuell psykoterapi. I anbudsförfrågan anges dessutom noggrant under vilka förutsättningar en avtalsserviceproducent som tillhandahåller individuell psykoterapi kan delta i ovannämnda anbudsförfarande.

Motivering

Tilläggsupphandlingen genomförs eftersom FPA inte har kunnat garantera att tjänsterna räcker till med den klientkapacitet som de nuvarande avtalsproducenterna har.  FPA har varit tvunget att meddela ett positivt beslut till en del klienter utan att det har funnits någon serviceproducent som kan tillhandahålla tjänsten.

FPA förde en marknadsdialog med serviceproducenterna i september innan anbudsförfarandena inleddes.

Anbudsmaterial på svenska

Anbudsmaterialet för södra och västra försäkringsdistriktet har publicerats på både finska och svenska. Anbudsförfrågan på svenska utgör bilaga 8 till motsvarande finska anbudsförfrågan.