Käynnissä olevat tutkimukset

Kelassa tehtävän tutkimuksen aiheita ovat Kelan hoitama toimeentuloturvajärjestelmä, Kelan oma toiminta, terveysturva ja kuntoutus. Seuraavassa on esitelty lyhyesti keskeisimmät tutkimushankkeemme painoalueittain. Eri painoalueille on nimetty koordinaattorit tutkimustyön tueksi.

Toimeentulo

Painoalueen koordinaattorit: Signe Jauhiainen ja Tuija Korpela

Vaikuttavat palvelut

Painoalueen koordinaattorit: Saija Karinkanta ja Leena Saastamoinen

Työ- ja toimintakyky

Painoalueen koordinaattorit: Jenni Blomgren ja Riitta Seppänen-Järvelä

Perheiden arki

Painoalueen koordinaattorit: Anneli Miettinen ja Miia Saarikallio-Torp

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Painoalueen koordinaattorit: Karoliina Koskenvuo ja Ella Näsi

Yhdenvertaisuus ja kohtaamiset

Painoalueen koordinaattorit: Ella Sihvonen ja Antti Veilahti

TOIMEENTULO

Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla

Vuoden 2017 alussa tapahtuneen perustoimeentulotuen toimeenpanon siirron kunnilta Kelalle arvioitiin osaltaan vähentävän köyhyyttä ja parantavan ensisijaisten etuuksien saantia. Lisäksi sen ajateltiin mm. yksinkertaistavan ja yhdenvertaistavan tuen ratkaisemiseen ja maksamiseen liittyviä käytäntöjä, helpottavan tilastointia ja vapauttavan resursseja kuntien varsinaiselle sosiaalityölle.

Tämän hankkeen tarkoituksena on tutkia perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia tuen saajiin ja hakijoihin sekä selvittää muiden Kelan etuuksien saamisen linkittymistä toimeentulotuen saamiseen vuosina 2011–2019 eli ennen Kela-siirtoa ja sen jälkeen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, miten tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustason lasku vuonna 2017 on vaikuttanut toimeentulotuen käyttöön. Tutkimus keskittyy kyseisinä vuosina Helsingissä asuneeseen väestöön.

Hankkeessa yhdistetään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toimeentulotukitietoja vuosilta 2011–2017 Kelan rekisteriaineistoihin vuosilta 2011–2019.

Lisätietoja: Tuija Korpela, etunimi.sukunimi@kela.fi

Maahanmuuttajien polut Kelassa

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa maahanmuuttajista Kelan asiakkainen. Loppuvuodesta 2020 julkaistussa työpaperissa selvitettiin, kuinka paljon maahanmuuttajat käyttivät Kelan etuuksia verrattuna valtaväestöön vuonna 2018. Jatkossa tutkimuksessa tarkastellaan Kelan etuuksien käyttöä pidemmällä aikavälillä ja keskitytään erityisesti 18–24-vuotiaisiin nuoriin Kelan asiakkaina. Lisäksi tutkitaan, miten asiakkaiden informointi omalla kielellä näkyy etuuksien hakemisessa ja käytössä. Tutkimuksessa käytetään Kelan rekistereistä muodostettuja aineistoja.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2019 - 30.6.2022.

Lisätietoja: Signe Jauhiainen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sosiaalibarometri2021: Toimeentulotukijärjestelmän toimivuus ja asumisen tukeminen

Vuonna 2017 toteutetussa toimeentulotukiuudistuksessa perustoimeentulotuki siirrettiin kunnilta Kelan hoidettavaksi. Uudistuksen myötä sosiaalihuoltolain mukaista kokonaisuutta toimeentulotuen myöntämisestä toteutetaan sekä Kelassa että kunnissa. Jo ennen uudistuksen toteuttamista tiedostettiin, että Kela-siirto edellyttää Kelan ja kuntien yhteistyön tiivistämistä ja kenties uudenlaisten yhteistyömuotojen käyttöönottoa. Taustalla on huolia mm. siitä, miten Kelassa onnistutaan ohjaamaan sosiaalityön tarpeessa olevia asiakkaita kunnan sosiaalipalveluiden piiriin, tavoitetaanko kunnissa apua tarvitsevat asiakkaat ilman perustoimeentulotuen myötä rakentuvaa asiakassuhdetta ja miten asiakastiedon siirtyminen kuntien ja Kelan työntekijöiden välillä toimii. Lisäksi on kannettu huolta siitä, millaisia vaikutuksia Kela-siirrolla on ollut perustoimeentulotuki-asiakkaiden asiointiprosesseihin laajemmin.

Soste ry:n vuosittain toteuttamassa Sosiaalibarometrissa on kerätty jo useampana vuonna tietoa eri toimijoiden käsityksistä vuoden 2017 toteutetun toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista.

Vuonna 2021 Sosiaalibarometri toteutetaan uudella tavalla. Yhtenäisen raportin sijaan kyselyn tulokset julkaistaan erillisinä teemajulkaisuina, jotka Soste toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimeentulotukiteema raportoidaan Kelan tutkimuksen ja Sosten yhteistyönä tuotettavassa erillisraportissa. Erityisenä mielenkiinnonkohteena on Kelan ja kuntien yhteistyön koskevat paikalliset käytännöt ja niiden toimivuus. Toimeentulotukea koskevien kysymysten lisäksi teemajulkaisussa raportoidaan kohtuuhintaista asumista ja asumisen tukemista koskevan kyselyosion tuloksia. Tutkimus tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa Kelan toimeentulotukityön ja Kela-kunta-yhteistyön kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös meneillään olevan toimeentulotukiuudistuksen valmistelutyössä.

Lisätietoja: Hanna-Mari Heinonen, puh. 020 634 0622, etunimi.sukunimi@kela.fi

Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajana

Hankkeen tavoitteena on edistää ymmärrystä segregaatiomekanismeista ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä lähiöissä. Tämä tapahtuu tuottamalla aiempaa tarkempaa tietoa 1) kuinka suurten kaupunkien lähiöiden väestörakenne kehittyy, 2) kuinka erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat yhteydessä väestörakenteeseen, 3) kuinka valikoiva muuttoliike vaikuttaa väestörakenteeseen ja sosiaalisten ongelmien kasautumiseen, 4) millä tavoin sosiaaliturva tasaa tuloeroja alueiden välillä ja miten etuuksien saaminen on yhteydessä liikkuvuuteen, ja 5) kuinka sosiaalityö voi tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumista. Aineistoina käytetään erityisesti yksilötason pitkittäisrekisteriaineistoja, ja lisäksi käytetään määrällistä ja laadullista haastatteluaineistoa. Vastaukset tutkimuskysymyksiin auttavat ymmärtämään erityyppisten lähiöiden kehityskulkua ja kehittämään asuntotuotantoon, sosiaaliturvaan ja sosiaalityöhön liittyviä asumisen tukemisen muotoja segregaatiokehityksen hallitsemiseksi ja asumisen turvan edistämiseksi.

Hanke toteutetaan THL:n ja Kelan yhteistyönä. Kela toteuttaa osatutkimuksen 4. Hanke on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa.

Lisätietoja: Signe Jauhiainen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Koronaepidemian sosiaaliset vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän palveluihinsa

Tutkimuksen tavoitteena on seurata heikoimmassa asemassa olevien tilannetta korona-epidemian aikana ja sen jälkeen. Tutkimushankkeessa selvitetään, miten heikoimmassa asemassa olevien sosiaalipalvelujen asiakkaiden hyvinvointi ja palvelut ovat muuttuneet korona-epidemian vuoksi tehtyjen muutosten ja rajoitusten johdosta. Kelassa toteutettavassa osiossa keskitytään 1) muutoksiin toimeentulotuen saajissa ja 2) nuorten naisten toimeentulon muutoksiin. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä THL:n kanssa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2020–31.12.2021.

Lisätietoja: Signe Jauhiainen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutoksen vaikutukset diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuus siirrettiin vuoden 2017 alussa ylemmästä, 100 % korvaustason erityiskorvausluokasta alempaan 65 %:n erityiskorvausluokkaan.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutos on vaikuttanut tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden lääkekäyttöön. Tutkimuksen toisena tavoitteena on tarkastella, miten tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen osuus on kehittynyt tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden vuoden 2017 muutoksen jälkeen, ja poikkeaako tämä kehitys soveltuvien vertailuryhmien toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen kehityksestä.

Lisätietoja: Hanna Rättö puh. 020 634 1980, etunimi.sukunimi@kela.fi

EUROMOD update project for Finland

EUROMOD is a harmonized microsimulation model covering all EU member states. The model provides a standardized, flexible solution for cross-country comparison of tax-benefit policies. Uses of the model include evidence based ex-ante policy evaluation, such as estimating effects of policy changes on income distribution. In addition, EUROMOD is an essential tool for producing flash estimate indicators on income poverty and inequality in the EC.

European Commission Joint-Research Center, University of Essex and National teams from member states jointly update the model annually. EUROMOD update project for Finland includes documenting the up-to-date tax-transfer policy system for Finland and producing an input dataset for the most recent year available.

Yhteistyötahot: Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), University of Essex

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020­–31.12.2023

Lisätietoja: Tapio Räsänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sosiaaliturvan Stressitesti

Sosiaaliturvan stressitestillä selvitetään, kuinka yllättävä taloudellinen taantuma tai ansion menetys vaikuttaa kotitalouksien toimeentuloon ja kykyyn selviytyä välttämättömistä menoista. Tutkimuksessa hyödynnetään Atkinsonin (2009) ehdottamaa sosiaaliturvan stressitestiä. Mikrosimulointimenetelmällä selvitetään kuinka kattavasti sosiaalivakuutus vakuuttaa kotitaloudet, esimerkiksi työttömyyden varalta.

Tutkimuksessa tuotetaan ajankohtaista tietoa siitä, tarjoaako sosiaaliturva riittävän toimeentulon yllättävien riskien toteutuessa. Tutkimuksella vastataan ajankohtaiseen tietotarpeeseen soveltamalla menetelmää vuoden 2020 pandemian taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään sosiaaliturvan suomalaisia työntekijä- ja yrittäjäkotitalouksia suojaava vaikutus. Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa keskitytään kotitalouksien toimeentuloon ja sosiaaliturvan kattavuuteen.

Toteutusaika 1.4.2020–31.12.2022

Lisätietoja: Tapio Räsänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkekorvausjärjestelmä ja toimeentulotuki

Toimeentulotuesta maksetuista lääkkeistä ei ole ollut kattavaa tietoa valtakunnallisella tasolla ennen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymistä Kelaan vuoden 2017 alussa. Tutkimuksessa selvitetään perustoimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen kustannuksia ja millaisiin lääkehoitoihin ja valmisteisiin tuki kohdistuu. Lisäksi tutkitaan miten lääkemenot vaikuttavat perustoimeentulotuen tarpeeseen ja miten perustoimeentulotuen Kela-siirto on vaikuttanut toimeentulotuesta maksettujen lääkkeiden määrään ja valikoimaan. Tutkimushanke ajoittuu vuosille 2018-2021.

Lisätietoja: Heini Kari, etunimi.sukunimi@kela.fi

VAIKUTTAVAT PALVELUT

Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuus

Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluja saavien määrä ja kuntoutuksen kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta on saatavilla varsin rajatusti tietoa, joka olisi suoraan sovellettavissa Kelan järjestämään kuntouksen kontekstiin. Rajattujen resurssien näkökulmasta tämä tieto olisi kuitenkin keskeistä. Kuntouksen vaikuttavuus –tutkimuskokonaisuus käsittää neljä osatutkimusta, joissa tarkastellaan Kelan kuntoutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta eri näkökulmista. Mukana on sekä ammatillisen, harkinnanvaraisen että vaativaan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Erilaisia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti. Suunniteltu kokonaisuus on rakentunut yhteistyössä Kelan tutkimuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tutkimukset toteutetaan vuosina 2022-2025. Ensimmäisenä tarkastellaan etäkuntoutuksen vaikuttavuutta. Suunniteltu tutkimuskokonaisuus lisää tietoa erilaisten Kelan järjestämien kuntoutuspalvelun vaikuttavuudesta ja antaa pohjan tulevalle tutkimus- ja kehittämistyöllä.

Lisätietoja: Saija Karinkanta, puh. 020 634 0212, etunimi.sukunimi@kela.fi

Etäkuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus –tutkimus

Kelan järjestämää etäkuntoutusta tutkitaan implementaatio- ja vaikuttavuustutkimusta yhdistävässä tutkimushankkeessa. Se on osa kahta suurempaa tutkimuskokonaisuutta (Muutos III –hanke ja Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuus). Toimivuus -tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat viisi vuonna 2021 käyttöön otettua kasvokkaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta yhdistävää Kelan kuntoutuspalvelua. Vaikuttavuustutkimus kohdentuu Omaishoitajien kuntoutuskurssiin. Tutkimushankkeessa tarkastellaan etäkuntoutusta palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemana sekä arvioidaan Omaishoitajien kuntoutuskurssin vaikutuksia.

Lisätietoja: Tuija Heiskanen, puh. 020 634 1944, etunimi.t.sukunimi@kela.fi,  Saija Karinkanta, puh. 020 634 0212, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkkeiden kysynnän hintajousto

Hankkeen tavoitteena on tutkia sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisten lääke- ja matkakorvausten omavastuiden vaikutuksia potilaiden lääkkeiden käyttöön. Erityisesti keskitytään tarkastelemaan korvausjärjestelmien epäjatkuvuuskohtia, joiden kohdalla tapahtuva omavastuiden aleneminen voi aiheuttaa muutoksia myös ostokäyttäytymisessä.

Tutkimus jakautuu kolmeen osatyöhön, joissa aihetta tarkastellaan eri näkökulmista. Ensimmäisessä osatyössä tutkitaan lääkekaton vaikutuksia potilaiden lääkeostoihin. Toisessa osatutkimuksissa tarkastellaan matkakaton vaikutuksia potilaiden lääkeostoihin. Kolmannessa osatyössä tutkitaan lääkkeiden hinnan vaikutusta lääkehoitoon sitoutumiseen hyödyntämällä alkuomavastuun kohdalla tapahtuvaa hinnanmuutosta sekä vastikään saataville tulleita sähköisen reseptin tietoja.

Osatutkimukset ovat rekisteritutkimuksia, joissa käytetään Kelan reseptitiedostoa ja erityiskorvausoikeuksien tiedostoa sekä Kelalla olevia väestö- ja verotustietoja. Lisäksi aineistoon liitetään tietoja henkilöiden saamista muista Kelan etuuksista. Kanta-palvelun reseptitiedot haetaan KATI-tietovarastosta.

Aineistoja analysoidaan soveltuvin ekonometrisin menetelmin. Lisäksi osatutkimusten tuloksia hyödynnetään Kelan lääkekorvausjärjestelmää mallintavan mikrosimulointimenetelmän kehittämisessä.

Yhteistyötahot: Turun yliopisto, Vatt

Toteutusaika: 1.10.2021–31.12.2023

Lisätietoja: Aarni Soppi, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkehoidon seurannan toteutus ja vastuunjako

Pitkäaikaislääkitys on keskeinen hoitomuoto monissa yleisissä sairauksissa. Hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi lääkehoidon tulisi olla rationaalista ja lääkehoitoa tulisi seurata asianmukaisesti. Reseptin uudistaminen lääkärin kohtaamatta potilasta voi olla yksi riski lääkehoidon rationaalisuudelle, sillä tutkimusten mukaan lääkehoidon seuranta ei välttämättä tällöin toteudu optimaalisesti. Tarpeeton tai väärällä tavalla kohdentunut lääkehoito heikentää hoidon onnistumista ja aiheuttaa turhia kustannuksia lääkekorvausjärjestelmälle, potilaalle ja yhteiskunnalle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kokemuksia ja odotuksia lääkehoidon seurannan toteutumisesta ja lääkehoidon seurantaan osallistuvien tahojen vastuunjaosta lääkkeen käyttäjän näkökulmasta sekä potilasta kohtaamatta uudistettujen reseptien yleisyyttä,

lääkehoidon seurannan toteutumista ja reseptin voimassaoloajan pidentymisen ja potilaan Omakannasta tekemien uudistamispyyntöjen vaikutusta lääkehoidon seurantaan ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tutkimuksessa on kaksi osa-aineistoa, joista kyselyaineisto kerätään sähköisenä kyselynä Omakannan käyttäjille, jotka ovat pyytäneet reseptinsä uudistamista Omakannassa ja rekisteriaineisto perustuu Kanta reseptikeskuksen lääkemääräystietoihin sekä THL:n Hilmo- ja Avohilmo-rekisterien ja Kelan yksityislääkärikäyntien tietoihin. Tutkimus tehdään Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Kelan tutkimusyksikön yhteistyönä.

Toteutusaika: 1.1.2021–31.12.2024

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen,  etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Julkisesti tuetut kyydit ja taksimarkkinoiden toimivuus

Taksialan liikevaihdosta noin 40 prosenttia muodostuu julkisista varoista tuettujen kyydeistä. Kelan korvaamien kyytien osuus julkisesti maksetuista kyydeistä on yli kolmannes. Esimerkiksi vuonna 2017 Kela korvasi noin 3,3 miljoonaa taksimatkaa. Suomen taksimarkkinaan on kohdistunut viime vuosina kaksi suurta muutosta: Ensinnäkin, taksimarkkinat avattiin kilpailulle 1.7.2018. Toiseksi, vuoden 2018 alussa Kela kilpailutti 17 maakunnan alueelliset palveluntuottajat eli tilausvälityskeskukset, jotka alkoivat huolehtia Kelan korvaamista taksimatkoista 1.7.2018 alkaen. Tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa näiden muutosten vaikutuksista taksimarkkinoihin.

Tutkimushanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen:
1) Taksipalvelujen kilpailutusten onnistuminen teorian ja empirian valossa.
2) Kela-kyytien kysyntä, tarjonta ja laatu.
3) Kela-tukea saaneiden taksiasiakkaiden toiveet ja kokemukset

Yhteistyötahot: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Aalto-yliopisto

Toteutusaika 1.4.2021-31.12.2022

Lisätietoja: Visa Pitkänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kilpailutuksen muutokset ja terveyspalveluiden käyttö kuntoutuksessa (KILPA2)

Tutkimushanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen: 1. Mitä vaikutuksia kilpailutukseen liittyvillä uudistuksilla oli kuntoutuksen palveluntuottajien hintatarjouksiin vuonna 2018 järjestetyissä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen eri terapiamuotojen hankinnoissa? 2. Millaisia vaikutuksia kilpailutusten uudistuksilla oli palveluiden saatavuuteen, kokonaiskustannuksiin, yritysten toimintaan ja asiakkaiden valintoihin vaativassa lääkinnällisessä fysioterapiassa? 3. Miten paljon Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat käyttävät muita sosiaali- ja terveyspalveluita, ja millaisia vaikutuksia palvelun päättymisellä 65-vuotiaana on?

Yhteistyötahot: Kelan hankintapalveluryhmä ja kuntoutusryhmä, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Erasmus University Rotterdam

Toteutusaika 1.1.2019-31.6.2022

Lisätietoja: Visa Pitkänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetti (HEBU) – haastattelututkimus vammaispalvelujen ammattilaisille osana Eteva-kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään -hanketta

Etevan Silta omannäköiseen elämään -hankkeen tavoitteina ovat yhteistyömallien kehittäminen henkilön kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja elämänsuunnittelua sekä tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen kehittäminen osana kansallista järjestämismallia. Hankkeen aikana pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan henkilökohtaisesta budjetoinnista hyötyvät asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä edistämään tiivistä yhteistyötä asiakkaan, hänen läheistensä, kotikunnan, muiden viranomaistahojen, palveluntuottajien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta osoitteesta: https://www.eteva.fi/silta-omannakoiseen-elamaan-hanke/ Hanke on yksi alueellisista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeista, jotka tuottavat tietoa vammaisten henkilöiden henkilökohtaista budjettia käsittelevän hallituksen esityksen tueksi.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetti (HEBU) – haastattelututkimus vammaispalvelujen ammattilaisille osana Eteva-kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään –hanketta tuottaa tietoa henkilökohtaiselle budjetoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuuksista ja haasteista sekä erilaisten toimintaympäristöjen huomioimisesta henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotossa ja valmistelussa.

Tutkimuksen toteuttavat Eteva-kuntayhtymä ja Kela. Tutkimus toteutetaan ryhmähaastatteluina vammaispalvelujen asiantuntijoille. Hanke toteutetaan 15.3.-31.10.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja. Kati Sarnola, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääketietoraportoinnin kehittäminen – Kelan tutkimuksen ja Fimean arviointiyksikön yhteistyöhanke

Tässä Kelan tutkimusyksikön ja Fimean lääkehoitojen arviointi -prosessin (LHAP) yhteistyöhankkeessa tavoitteena on tuottaa raporttikokonaisuuksia rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta keskeisistä teemoista ja ilmiöistä. Lääkealan kentällä on tunnistettu tarve vuositilastoita nopeammalla aikataululla ilmestyville alan ilmiöitä analysoiville raporteille. Hankkeessa yhdistetään kahden viranomaisen tietoja raportoinnissa, jotta avoterveydenhuollon ja laitoshoidon lääkkeitä koskevia tilastotietoja voidaan raportoida yhdessä ja siten tuottaa aiempaa kattavampi kokonaiskuva tarkasteltavista rationaalisen lääkehoidon ilmiöistä.

Hankkeessa Kelan ja Fimean lääkkeitä koskevia tilastotietoja yhdistetään ja niistä luodaan kuukausitasolla tietoja raportoiva interaktiivinen sovellus, jonka avulla voidaan tarkastella kiinnostuksen kohteena olevia rationaalisen lääkehoidon ilmiöitä. Raportointityökalun tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksen teon tukena niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Nyt käynnistyneessä hankkeen pilotointivaiheessa selvitetään niitä yksittäisiä lääkeaineita, joiden kustannuskasvu on ollut suurinta. Näiden lääkkeiden tunnistamisen lisäksi tuotetaan asiantuntijatietoon perustuva näkemys näiden lääkkeiden kustannuskasvun syille.

Toteutusaika 1.3.2020–31.12.2021.

Lisätietoja: Terhi Kurko, etunimi.sukunimi@kela.fi

Avohoidon lääkerekisterit tutkimuksen tietolähteinä

Tutkimushankkeessa selvitetään ja kuvataan Kanta Reseptikeskuksen ja Kelan reseptitiedoston tietosisällöt. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa tietojen karttumisen perusteita ja ensisijaista käyttötarkoitusta, tietojen rekistereihin kertymisen polkuja sekä rekistereistä saatavilla olevien tietojen sisällön ja kattavuuden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä rekisteritiedon soveltumista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Selvityksessä koottavat tiedot linkittyvät kiinteästi Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen 1.2.2021 antamaan määräykseen aineistokuvausten tietosisällöstä, käsitteistä ja tietorakenteista.

Tutkimushankkeen toisessa osassa tutkitaan, miten lääkkeitä määrätään Suomessa Kanta reseptikeskuksen lääkemääräystietoihin perustuen ja miten lääkkeiden määrääminen eroaa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Toteutusaika: 1.2.2020–30.6.2022

Lisätietoja: Heini Kari, etunimi.sukunimi@kela.fi

Rekisteritutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista 2019–2025

Vuoden 2021 alusta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon valtakunnallinen järjestämisvastuu siirtyy Kelalle ja tuottamisvastuu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS)(L 695/2019i). Yliopisto(yo)-opiskelijan lisäksi palveluihin ovat oikeutettuja nykyiset kunnallisen järjestämisvastuun opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Kelan on järjestäjänä seurattava ja arvioitava laatua, vaikuttavuutta, kustannuksia, tuottavuutta ja taloudellisuutta (L 695/2019; ks. myös STM2020, 26) sekä palvelujen yhteyttä opiskelukykyyn ja opiskelussa suoriutumiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa YTHS:n tuottamista korkeakouluopiskelijoiden palveluista ja muun muassa arvioida tuottavuus- ja saatavuuseroja esim. toimipisteiden ja opiskelijaryhmien välillä. Tavoitteena on tutkia YTHS:n käytön yhteyttä etuuksiin ja palveluihin ja miten opiskelijaterveydenhuoltoon olisi tuotettavissa rekisteripohjaisia vaikuttavuusmittareita. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, tukevatko opiskelijaterveydenhuollon palvelut ja etuudet opiskelijan terveyttä, opiskelukykyä ja opinnoissa suoriutumista. Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa miten Kela ja YTHS yhdessä onnistuvat toteuttamaan niille laeissa määritellyt laajat velvoitteet. Yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoportaali, jossa opiskelijoilla, YTHS:llä ja Kelalla olisi vuonna 2023 käytettävissä neljännesvuosittain päivittyvää automatisoitua tietoa ja mittaristoa oth:n terveyspalveluista, niiden kustannuksista, saatavuudesta, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Lisätietoja: Timo Hujanen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkittua yksilötason tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön ja sosiaaliturvaetuuksien saamisen kokonaisuudesta Oulun asukkailla. Erityinen huomio on eri sektoreiden ja eri järjestelmien palveluiden ja etuuksien käytössä ja yhteensovittamisessa samoilla ihmisillä. Useita vuosia kattava rekisteriaineisto mahdollistaa laajan näkökulman terveydenhuollon eri sektoreiden sekä julkisten sosiaalipalveluiden ja -etuuksien kokonaiskäyttöön ja kustannuksiin. Hanke jakautuu useaan osahankkeeseen.

Yhteistyötahot: Oulun kaupunki, työterveyshuollon palveluntuottajat.

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yhteiskunnalliset kriisit ja niiden vaikutus lääkkeiden kulutukseen – Esimerkkinä koronavirusepidemia

Rekisteritutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkkeiden määräämisen ja avoterveydenhuollon lääkekulutuksen, sekä lääkkeiden hintojen, kustannusten ja niistä maksettujen sairausvakuutuskorvausten kehitystä koronavirusepidemian aikana Suomessa. Tutkimuksen avulla tuotetaan lisäksi jatkuvaa ajankohtaista tilannekuvatietoa koronavirusepidemian seurannan ja siihen liittyvän kansallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksessa lääkekulutuksen kehitystä verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019 ja etsitään mahdollisia syitä havaituille eroille ja muutoksille. Lääkekulutuksen tarkastelu perustuu Kanta-reseptiarkiston sisältämiin koko väestön kattaviin tietoihin lääkärien laatimista lääkemääräyksistä ja avoapteekkien toimittamista lääkeostoista. Lääkkeistä maksettujen sairausvakuutuskorvausten tarkastelu perustuu Kelan reseptitiedoston tietoihin sairausvakuutuskorvauksen perusteena olevista lääkeostoista. Tutkimuksen tietoja voidaan ajantasaisen koronavirusepidemian tilannekuvan seurannan lisäksi hyödyntää muun muassa yhteiskunnan varautumisessa tulevaisuuden epidemioihin, pandemioihin ja muihin yhteiskunnan kriiseihin, sekä yleisemmin huoltovarmuuden ylläpitämisestä käytävän keskustelun tukena sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Toteutusaika: 27.4.2020–31.12.2022

Lisätietoja: Heini Kari, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kuntoutuksen alue-erot

Tutkimustehtävänä on analysoida Kelan kuntoutukseen suuntaavien asiakasprosessien vaiheita siitä näkökulmasta, millaisia sairaanhoitopiirien välisiä eroja ja erojen syitä niissä on tunnistettavissa. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kuntoutuksen saatavuuteen vaikuttavista asioista asiakasprosesseissa, jotka mahdollistavat tai eivät mahdollista kuntoutuspalvelun saamista. Kokonaisuutta tarkastellaan kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta, palvelujen saatavuuden teoreettisen jäsentelyn pohjalta. Sairaanhoitopiirien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisia eroja kaupunkien ja maaseutujen välillä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa kuntoutuksen alueellisesta saatavuudesta kuntoutusjärjestelmän ja asiakasprosessin vaiheiden näkökulmista.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2020-31.8.2022

Lisätietoja: Sari Miettinen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kehitysvammaisten lääkehoito Suomessa 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kehitysvammaisten henkilöiden lääkkeiden käyttöä ja käytön muutoksia vuosina 2014–2018. Tavoitteena on myös täydentää tietoja kehitysvammaisista henkilöistä ja kehitysvammaisuuden epidemiologiasta Suomessa. Tutkimuksessa luodaan valtakunnallinen aineisto kehitysvammaisista henkilöistä yhdistämällä Kelan vammaistuki- ja kansaneläkerekistereiden sekä THL:n hoitoilmoitusrekistereiden tietoja. Kootulle aineistolle selvitetään Kelan reseptitiedostosta lääkkeiden käytön yleisyyttä, käytettyjä lääkkeitä sekä lääkkeiden käytön muutoksia viiden vuoden aikana. Tutkimus on Kehitysvammaliiton, Oulun ja Turun yliopistojen sekä Kansaneläkelaitoksen yhteistyöhanke.

Yhteistyötahot: Kehitysvammaliitto, Oulun ja Turun yliopistot

Toteutusaika: 1.9.2019–31.12.2021

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen,  etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Kelan lääkemääräyspalautteen vaikuttavuus

Eri tutkimuksissa on osoitettu, ettei kirjallinen koulutusmateriaali yksinään riitä muuttamaan lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöjä. Lääkäreiden omien toimintakäytäntöjen analyysin ja suoraan toimintaan kohdistuvan palautteen on toisissa tutkimuksissa osoitettu muuttavan lääkkeiden määräämistä. Myös potilaslähtöisillä interventioilla ja lääkäreiden muistuttamisella saattaa olla vaikutusta lääkkeiden määräämiseen. Kelan kohdennettu lääkemääräyspalaute kohdistuu tietyn lääkärin omaan määräämiseen vuosittain vaihtuvan, valitun tapauksen kautta. Palautteeseen liittyy informaatio-ohjaus valittuun teemaan kohdistuvan asiantuntija-artikkelin kautta. Palautteen tavoitteena on herättää lääkäri pohtimaan omia määräämiskäytäntöjään ja mahdollisesti muuttamaan niitä rationaalisempaan suuntaan.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia vuosina 2017, 2018 ja 2019 lääkäreille ja hammaslääkäreille kirjeitse lähetetyn lääkemääräyspalautteen vaikutusta lääkkeiden määräämiseen sekä potilaan hoitoon, resurssien käyttöön ja kustannuksiin.

Vuonna 2017 palaute koski parasetamoli-kodeiinin määräämistä isoina pakkauksina uusille potilaille, vuonna 2018 pregabaliinin ja trisyklisten masennuslääkkeiden määräämistä yli 75-vuotiaille ja vuonna 2019 oksikodonin ja fentanyylin määräämistä suurina määrinä.

Tutkimus on Jyväskylän yliopiston ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyöhanke.

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen, puh. 020 634 1972 etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Viitehintajärjestelmän ja portaittain alenevien hintojen vaikutus geneeristen lääkkeiden hintoihin

Geneeristen lääkevalmisteiden käytön lisääminen ja hintakilpailun lisääminen ovat paljon käytettyjä keinoja lääkekustannusten kasvun hillitsemisessä. Suomessa, kuten useissa muissakin Euroopan maissa, geneeristen lääkkeiden hintoja on pyritty alentamaan epäsuorasti lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän avulla. Itävalta on esimerkki maasta, jossa geneeristen lääkkeiden hintoihin vaikutetaan suoraan. Itävallassa ensimmäisen geneerisen valmisteen hinnan tulee olla vähintään 48 % alhaisempi kuin alkuperäisvalmisteen hinta ja toisen geneerisen valmisteen hinnan 15 % alhaisempi kuin ensimmäisen hinta.

Tutkimuksessa verrataan geneeristen valmisteiden määrää ja geneeristen valmisteiden ja alkuperäisvalmisteiden hintoja Suomessa ja Itävallassa. Tutkimus on yhteistyötutkimus Wienissä sijaitsevan WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies –yksikön kanssa.

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen, etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikainen käyttö Suomessa

Rauhoittavat ja unilääkkeet eli bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaisesti vaikuttavat unilääkkeet, ovat laajasti Suomessa käytetty lääkeryhmä. Silti meillä ei ole aiemmin tutkittu näiden lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön yhteydessä olevia tekijöitä väestössä. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa hoidon hyötyjen ja haittojen arvioinnissa sekä hoitokäytäntöjen kehittämisessä.

Tämä yhteistyötutkimuksen tavoitteena on selvittää rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäytön aloittamiseen ja lopettamiseen yhteydessä olevia tekijöitä ja mahdollisia haittatapahtumia Suomessa. Tämä rekisteritutkimus on jatkoa aiemmille rekisteritutkimuksille, joissa on selvitetty näiden lääkkeiden käytön ja pitkäaikaiskäytön yleisyyttä sekä käytön pitkäaikaistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Toteutuessaan tämä tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa bentsodiatsepiinien pitkäaikaiseen käyttöön yhteydessä olevista tekijöistä arkielämässä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää psyykenlääkkeitä käyttävien potilaiden toimintakyvyn ylläpitämisen tukemisessa sekä bentsodiatsepiinivieroituksen suunnittelussa. Tutkimus tuottaa myös kansainvälisestikin uutta tietoa pitkäaikaiskäytön haittatapahtumista ja siten näihin lääkkeisiin liittyvistä riskeistä.  Tutkimuksen tuottama uusi tietoa on tärkeää myös heikommassa asemassa olevien, rauhoittavia ja unilääkkeitä pitkäaikaisesti käyttävien potilaiden, kuten mielenterveyden häiriöitä sairastavien tai lääkeaineriippuvuuksista kärsivien hoidon kehittämisessä. Uuden tutkimustiedon avulla voidaan paremmin kiinnittää huomiota käytön pitkäaikaistumisen riskiryhmiin, ennaltaehkäistä eriarvoistumista ja tukea työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Hanke toteutetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan, Kelan tutkimuksen, Turun ja Helsingin yliopiston sekä Niuvanniemen sairaalan yhteisenä tutkimushankkeena. Tutkimuksessa käytetään tietolähteenä useita Kelan keskeisiä etuusrekistereitä ja muiden rekisterinpitäjien rekisteritietoja. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2023.

Lisätietoja: Terhi Kurko, etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkimus moniammatillisen palvelun ja asiakkuusvastaavakokeilun prosesseista ja hyödyistä

Uusina palvelutapoina Kelassa kokeillaan Moniammatillista palvelua ja Asiakkuusvastaavapalvelua, joissa neuvontapalvelua tarjotaan useamman peräkkäisen kerran asiakkaan palvelutarpeiden selvittämiseksi ja asiakkaan ohjaamiseksi eteenpäin. 

Tutkimuksen tavoitteena on tukea uusia palvelutapoja koskevaa kehittämistyötä ja tuottaa tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa selvitetään asiakkaiden kokemuksia Kelan moniammatillisen palvelun ja asiakkuusvastaavakokeilun prosesseista ja hyödyistä sekä eri palveluihin ohjautumisesta. Lisäksi selvitetään asiakkaiden omia tavoitteita, tavoitteiden toteutumista ja koettua hyvinvointia. Tutkimuksen pilottivaihe käynnistyy keväällä 2019 asiakaskyselyillä.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, etunimi.sukunimi@kela.fi

Rekisteröitymiskokeilun tutkimus (REKKU)

Tutkimuksen tavoite on tukea kokeilun toimeenpanoa, johtamista sekä kehitystyötä tutkimustiedon avulla.  Kaksiosainen tutkimus kohdistuu sekä 1) rekisteröitymismenettelyn toimivuuteen hankintamenettelynä että 2) kokeiluun valittujen uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toimeenpanoon. Tutkimus on monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen: tutkimustehtävää tarkastellaan niin asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan kuin kuntoutuksen järjestäjän perspektiivistä.

Lisätietoja: Riitta Seppänen-Järvelä, puh. 020 634 1908, etunimi.sukunimi@kela.fi

TYÖ- JA TOIMINTAKYKY

Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen

Sairauspäivärahakausien pitkittymistä tulee pyrkiä ehkäisemään, sillä pitkät sairauspoissaolot ennustavat myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan puuttua työkyvyttömyyden pitkittymiseen. Tämä tutkimushanke tuottaa tietoa kuntoutukseen osallistumisesta ja työmarkkinapoluista eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleilla. Monipuolisia rekisteriaineistoja hyödyntäen hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, missä määrin eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleet ovat osallistuneet eri tahojen järjestämään kuntoutukseen, millaisia työmarkkina- ja etuuspolkuja päivärahakausien jälkeen on ollut ja miten kuntoutus on ollut yhteydessä sairauspäivärahakauden jälkeiseen työmarkkina-asemaan. Ensimmäisessä osahankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen ohjautumista sairauspäivärahakaudelta ja tilasiirtymiä eri pituisten päivärahakausien jälkeen viime vuosien aikana. Toisessa osahankkeessa tarkastellaan, onko kuntoutukseen osallistumisessa ja työmarkkinasiirtymissä ollut eroa ennen ja jälkeen vuonna 2012 voimaan tulleiden sairauspäivärahakertymien seurantaan liittyvien lakimuutosten. Hankkeen tulokset hyödyttävät sairauspäiväraha- ja kuntoutusjärjestelmän kehittämistä ja sairauspäivärahan tarkistuspisteiden vaikuttavuuden seurantaa sekä lisäävät ymmärrystä työkyvyttömyysprosessista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2022–30.9.2023.

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kuntoutuksen kehittämistoiminnan arviointitutkimukset

Tutkimushankkeessa toteutetaan Kelan kuntoutuksen kehittämistoimintaan liittyviä ajankohtaisia kirjallisuuskatsauksia, selvityksiä ja tutkimuksia. Hanke koostuu useammasta osahankkeesta. Osahankkeiden teemat koskevat Kelan kuntoutuksen järjestämistä ja toteuttamista hyvinvointialueilla sekä asiakkaiden ohjautumista Kelan kuntoutukseen.

Ensimmäiseksi toteutuva osahanke on Terapiasuhteen merkitys kuntoutuksessa – tutkimus. (ks. erillinen hankekuvaus)

Hankkeen toteutusaika 1.6.2022–31.12.2024.

Lisätietoja: Sari Miettinen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Terapiasuhteen merkitys kuntoutuksessa

Tutkimus alkanut 2019. Tutkimus sisältyy hankkeeseen Kuntoutuksen kehittämistoiminnan arviointitutkimukset. Tutkimuksessa selvitetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden ja terapeuttien käsityksiä ja kokemuksia terapian laatutekijöistä ja terapeutin vaihtumisen merkityksestä terapian toteutukseen ja terapiasuhteeseen. Tutkimus vastaa kysymyksiin: 1. Mitä terapiasuhteessa tapahtuu muutostilanteissa? 2. Millaisia vaikutuksia terapeutin tai terapian toteuttamistavan vaihtumisella on terapiasuhteeseen? Tutkimus hyödyntää moninäkökulmaista tutkimusotetta, jossa aineistoa kerätään kyselyjen ja haastattelujen avulla sekä kuntoutujilta että terapeuteilta.

Hankkeen toteutusaika 1.6.2022–31.12.2024.

Lisätietoja: Tuija Partanen, puh.. 020 634 1944, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kansallinen terveysindeksi aikuisväestön hoidon tarpeen arvioinnin ja ennakoinnin perustana

Kansallinen terveysindeksi kehitetään terveysongelmien ennaltaehkäisyn sekä aikuisväestön hoidon tarpeen arvioinnin ja ennakoinnin perustaksi. Hankkeen tavoitteena on:

  • kehittää aiemman THL:n sairastavuusindeksin ja Kelan Terveyspuntarin pohjalta Kansallinen terveysindeksi
  • täydentää ja tarkistaa indeksin sisältöjä (sairausryhmittäiset osaindeksit ja niiden painokertoimet sekä työkykyyn liittyvä tieto)  arvioida indeksin avulla väestön terveydentilaa väestörakenteeltaan erilaisissa kunnissa ja hyvinvointialueilla
  •  tuottaa tietoa väestöryhmittäisistä, mm. sosioekonomisista, eroista
  • tutkia indeksin avulla väestön terveyden ajallisia muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden trendejä
  • tutkia indeksin sisältämien työkykyyn liittyvien mittareiden/osaindeksien alueellisia eroja väestörakenne, työllisyystilanne ja sairauksien ennaltaehkäisyn potentiaali huomioiden ja
  • varmistaa indeksitietojen säännöllinen päivitys ja avoin saatavuus.

Hanke koostuu kahdesta osasta. Ensin rakennetaan ja päivitetään uusi Kansallinen terveysindeksi eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistelmänä. Toisessa vaiheessa arvioidaan ja ennakoidaan hoidon tarvetta ja alueellista väestön terveydentilaa ja työkykyä. Tässä huomioidaan väestörakenteen muutokset sekä sairauksien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.

Hankkeen toteutusaika 2022–2023.

Lisätietoja: Kati Sarnola, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kuntoutuksen hyödyn arviointi (aik. AKVA-hanke)

Kuntoutuksen hyödyn arviointi -tutkimuksessa tarkastellaan, miten Kelan kuntoutuspalveluihin osallistuneet ovat hyötyneet kuntoutuksesta. Tarkastelun kohteena ovat yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä hyvinvoinnissa nähtävät muutokset. Lisäksi tarkastellaan kuntoutuksen hyötyjä kuntoutujan elämän- ja työtilanteeseen liittyen.

Toteutusaika 1.1.2022-31.12.2025

Lisätietoja: Saija Karinkanta, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sairauspoissaolojen väestöryhmäerot ja niiden kehitys

Työikäisen väestön sairauspoissaolojen seuraaminen ja sairauspoissaoloja ennakoivien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, sillä sairauspoissaoloista aiheutuu suuria tuottavuuden menetyksiä ja kustannuksia. Viime vuosina erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot ovat yleistyneet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairauspäivärahan saamisella mitattujen pitkien sairauspoissaolojen ilmenemistä ja trendejä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä väestöryhmittäin, alueittain ja sairauspääryhmittäin aikavälillä 2010–2022. Aineistoina käytetään Kelasta, Eläketurvakeskuksesta ja Tilastokeskuksesta koottuja rekisteriaineistoja, jotka sisältävät tietoja sairauspäivärahakausista ja väestön sosiodemografisesta taustasta. Hanke tuo tuoretta tietoa sairauspäivärahalla korvattujen sairauspoissaolojen kehityksestä viime vuosina, uutena tietona erityisesti tarkasteluja eri ammateissa toimivien sairauspoissaoloista ja niiden kehityksestä. Tulosten toivotaan hyödyttävän sairauspoissaolojen hallinnasta kiinnostuneita tahoja ja sairauspäivärahajärjestelmän kehittämistä ja ohjausta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022–30.6.2024

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden hoito

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää masennuksen vuoksi Kansaneläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden toteutunutta hoitoa, siihen yhteydessä olevia tekijöitä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tarkoitus on selvittää lääkehoitojen, kuntoutuspsykoterapioiden ja muiden Kela:n kuntoutusten toteutumista ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakua. Lisäksi selvitetään työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden hoidossa ja kuntoutuksessa tapahtuneita muutoksia viimeisten 10 vuoden aikana. Tarkoitus on myös tunnistaa erilaisia hoidon ja kuntoutuksen toteutumisen osapopulaatioita taustatekijöiden kuten iän, sukupuolen, asuinpaikan, työelämätilanteen ja oheissairastamisen perusteella.

Lisätietoja: Tero Kujanpää, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kykyviisarin muutosherkkyys

Tutkimuksen tai selvityksen lyhyt kuvaus, joka tulee myös verkkosivuille. Kykyviisari mittaa henkilön työ- ja toimintakykyä. Tutkimuksessa selvitetään Kykyviisarin muutosherkkyyttä eli menetelmän kykyä havaita muutoksia itsearvioidussa työ- ja toimintakyvyssä. Muutosherkkyyttä tutkitaan haastavassa työmarkkina-asemassa olevilla henkilöillä, jotka osallistuvat Kelan Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK).

Lisätietoja: Saija Karinkanta, etunimi.sukunimi@kela.fi

Koronakriisin vaikutukset avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen

Kyselytutkimuksessa selvitetään koronakriisin vaikutuksia yksilöterapian toteutukseen fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteilta sekä neuropsykologista avomuotoista yksilökuntoutusta toteuttavilta henkilöiltä, psykoterapeuteilta sekä asiakkailta. Terapeuttien kyselyissä kysyttiin terapeuttien työtilanteesta, etäkuntoutuksen toteutuksesta sekä asiakkaiden tilanteesta. Kyselyihin vastasivat sekä Kelan, että julkisen terveydenhuollon järjestämää kuntoutusta toteuttavat terapeutit. Asiakkaille suunnatussa kyselyssä kysytään heidän näkemyksiään yksilöterapioiden toteutumisesta koronapandemian aikana sekä kokemuksia etäkuntoutuksesta.

Kyselyt terapeuteille toteutettiin toukokuussa 2020 ja tuloksia on julkaistu mm. Kelan tutkimusblogissa. Asiakkaiden kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana ja alustavia tuloksia on odotettavissa vuoden 2021 alussa.

Lisätietoja: Tuija Heiskanen, puh. 020 634 1944, etunimi.t.sukunimi@kela.fi, Anna-Liisa Salminen, puh. 020 634 1303,  etunimi.sukunimi@kela.fi

Kipukuntoutus

Kirjallisuuskatsauksen tavoite on selvittää, millaisia interventioita kroonista kipua kokevien aikuisten kuntoutuksessa käytetään ja millaisia niiden hyödyt ovat. Lisäksi kartoitetaan kuntoutuspalveluiden tarjontaa kipukuntoutukseen Suomessa. Kerätyn tiedon perusteella on tarkoitus arvioida Kelan mahdollista roolia kipukuntoutuksen järjestäjänä tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Anna-Marie Paavonen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sairauspäiväraha sote-järjestelmän osana

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairauspäivärahan roolia sote-palvelujärjestelmän ja kustannusten kokonaisuudessa Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan alueellisia eroja sairauspäivärahan saamisessa sekä sairauspäivärahakausien kestoja ja kustannuksia osana sote-järjestelmää. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaista on sairauspäivärahaa saavien henkilöiden sote-palveluiden käyttö verrattuna muuhun työikäiseen väestöön ja mihin palveluihin käyttö painottuu sekä miten sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset muodostuvat näissä ryhmissä. 

Lisätietoja: Jenni Blomgren, puh. 020 634 1893, etunimi.sukunimi@kela.fi

Itseohjautuvuus kuntoutuksessa

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuottaa tietoa itseohjautuvuudesta kuntoutuksesta ja siihen läheisesti liittyvistä käsitteistä, pohtia kuntoutuksen ja itseohjautuvan kuntoutuksen välistä suhdetta sekä tuottaa tietoa itseohjautuvan kuntoutuksen hyödyistä ja soveltuvuudesta eri tyyppisille kuntoutujille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019 – 31.12.2021

Lisätietoja: Anna-Liisa Salminen, puh. 020 634 1303,  etunimi.sukunimi@kela.fi

Työkyvyttömyyden muutokset 2000-luvulla

Työkyvyttömyyden kehityksestä ja työkyvyttömyyteen yhteydessä olevista tekijöistä tarvitaan tuoretta tietoa. Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuottaa väestöön yleistettävää tuoretta tietoa työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen, eläkkeelle siirtymisen ja eläkehylkäysten trendeistä sekä näitä ennustavista tekijöistä erityisesti etuusprosessien näkökulmasta. Tarkasteluja tehdään väestö- ja sairausryhmittäin. Erityisesti hankkeessa tarkastellaan työmarkkina-asemaa ja erilaisten sosiaaliturvaetuuksien käyttöä ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista ja sen jälkeen, huomioiden myös hylkäävät työkyvyttömyyseläkepäätökset. Aineistona käytetään työikäistä väestöä koskevaa rekisteriaineistoa, joka sisältää tietoja mm. väestön sosiodemografisista taustatekijöistä, alkaneista eläkkeistä, sairauspäivärahakausista, kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta, lääkekorvauksista, työttömyydestä ja työurista.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2020-31.12.2023 yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa.

Lisätietoja: Jenni Blomgren ja Riku Perhoniemi, etunimi.sukunimi@kela.fi

Selvitys kuntoutustukea saaneista: kirjallisuuskatsaus ja rekistereihin perustuva tarkastelu

Selvitys liittyy tavoitteeseen ehkäistä kuntoutustukien pitkittymistä ja muuttumista pysyviksi työkyvyttömyyseläkkeiksi. Selvitys kohdentuu kaikkiin työikäisiin, mutta Kelan eläke-etuuksien piiriin tyypillisesti kuuluviin nuoriin kiinnitetään erityistä huomiota. Selvitykseen sisältyy kaksi osaa: kirjallisuuskatsaus ja rekisteripohjainen tarkastelu kuntoutustuella olevista (mm. ikärakenne, sukupuoli, diagnoosiryhmät), kuntoutustukien kestoista ja kuntoutustukea saaneiden siirtymistä eri etuuksille. Pitkittäisseuranta kuntoutustukea saaneista kohdennetaan Kelan kuntoutustukea saaneisiin.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, etunimi.sukunimi@kela.fi

Seurantatutkimus terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutuksen tarvetta ennustavista tekijöistä – 26 000 työikäisen suomalaisen seurantatutkimus (Health and Social Support –tutkimus)

Tutkimushanke on seurantatutkimus, jossa kyselyjen ja rekisterien avulla tutkitaan aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutuksen tarvetta. Osallistujat on valittu satunnaistetulla otannalla Suomen väestörekisteristä. Kysely on toistettu samoille henkilöille vuosina 1998, 2003 ja 2011. Tutkimukseen osallistuneet 26 000 suomalaista olivat vuonna 1998 20–54-vuotiaita. Kyselyt kattavat laajasti mm. terveyteen ja toimintakykyyn, psykososiaalisiin tekijöihin, persoonallisuustekijöihin, elämäntapahtumiin, työhistoriaan, terveyspalveluiden käyttöön, kuntoutustarpeeseen ja saatuun kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimusta laajennettiin vuonna 2011 pyytämällä mukaan aikaisemmin osallistuneiden lisäksi heidän aviopuolisonsa ja myös 12 500 satunnaisesti valittua vuosina 1984-1988 syntynyttä suomalaista. Tutkimus on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston, Turun yliopiston kansanterveystieteen osaston, Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppialan, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteishanke.

Hankkeen kesto 31.12.2023 asti.

Yhteyshenkilö Kelan tutkimuksessa Karoliina Koskenvuo, puh. 050 552 2157, etunimi.sukunimi@kela.fi

PERHEIDEN ARKI

Perhevapaakysely 2022

Perhevapaakysely 2022 -tutkimushankkeessa selvitetään pienten lasten vanhempien perhevapaavalintoja ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Hanke on jatkoa perhevapaiden käyttöä kartoittaneille tiedonkeruille vuosina 2001, 2006 ja 2013. Perhevapaakysely 2022 suunnataan pienten lasten vanhemmille ja se toteutetaan osana Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyä. Kyselyn avulla selvitetään äitien ja isien perhevapaiden käyttöä (kokemuksia, motiiveja sekä esteitä), työmarkkina-asemaa ja työn piirteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä. Kyselyn tuloksia verrataan aiempien perhevapaatutkimusten tuloksiin. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sitä, miten kokoaikatyöstä poikkeavat työsuhteet ja toisaalta muuttuvat työn ajat ja paikat heijastuvat vanhempien mahdollisuuksiin yhdistää lapsen hoivaa ja ansiotyötä. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia seurauksia muuttuvalla työllä on perheissä, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Kyselyn äitiyspakkausta koskevassa osiossa selvitetään vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä äitiyspakkauksen sisällöstä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää perhevapaauudistuksen arvioinnissa sekä äitiyspakkauksen kehittämistyössä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2022–30.9.2024.

Lisätietoja: Anu Kinnunen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Perhevapaiden jakaminen erilaisissa perheissä ja perhevapaareformit

Isien vanhempainvapaan jälkeen pidettävän, itsenäiseen hoivavastuuseen tähtäävän isyysvapaan (isäkiintiö) käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2013 vanhempainvapaauudistuksen jälkeen. Kuitenkin isistä vain noin 45 prosenttia käyttää tätä isyysvapaan osaa ja vain 43 prosenttia isyysvapaata käyttäneistä isistä käyttää vapaan täysimääräisesti (Miettinen ja Saarikallio-Torp 2020).
Tutkimushankkeessa tarkastellaan perhevapaiden jakautumista lapsiperheissä hyödyntäen sekä rekisteri- että kyselyaineistoja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on isien perhevapaiden käyttö ja käytön esteet sekä näihin yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelu. Tarkasteluja kohdennetaan lisäksi erilaisiin perhemuotoihin, kuten samaa sukupuolta oleviin perheisiin, eroperheisiin ja monikkoperheisiin. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on elokuussa 2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen jälkeen tapahtuvat muutokset isien osallistumisessa perhevapaiden käyttöön.

Hankkeessa selvitetään lisäksi kyselyaineiston avulla, miten isien elämänarvot, asenteet ja käsitykset sukupuolirooleista ovat yhteydessä isien vanhempainvapaiden käyttöön ja aikomuksiin käyttää vanhempainvapaita. Näkyykö isyydessä tapahtunut muutos asenteiden ja perhevapaiden käytön välisessä yhteydessä?

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2021–31.12.2025.

Lisätietoja: Miia Saarikallio-Torp, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lasten hoidon palapeli

Hankkeessa selvitetään vanhempien hoitovalintoja ja kotihoidon tuen käytön viimeaikaisia trendejä. Kotihoidon tuen käyttö on hienoisesti vähentynyt viime vuosina, mutta se on edelleen suosittu tapa pienten lasten hoidon järjestämiseksi perheissä. Kotihoidon tuen käyttö on kuitenkin vahvasti sukupuolittunutta: äidit ovat ylivoimainen enemmistö tuen käyttäjistä. Tarkastelemme mm. mihin ryhmiin pidemmät kotihoidon tuen käytön jaksot paikantuvat, miten perheet yhdistävät isän perhevapaan ja kotihoidon tuen, ja ketkä isät käyttävät kotihoidon tukea. Lisäksi selvitämme maahanmuuttajataustaisten äitien kotihoidon tuen käyttöä. Maahanmuuttajaäitien työllisyys on selvästi matalammalla tasolla kuin kantasuomalaisten äitien, ja yhtenä haasteena on pidetty näiden ryhmien pitkiä kotihoidon tuen jaksoja. Selvityksessä tarkastellaan lähemmin maahanmuuttajataustaisten äitien kotihoidon tukijaksojen kehitystä sekä pitkien jaksojen taustatekijöitä.

Lisätietoja: Anneli Miettinen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kokeiluista tietoa päätöksenteon tueksi

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokeilujen avulla tietoa päätöksenteon tueksi ja kehittää kokeiluosaamista Kelan tutkimuksessa. Hankkeessa toteutetaan informaatiokokeilu isien perhevapaista. Informaatiokokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko pienten lasten isille suunnatulla, kohdennetulla informaatiolla vaikuttaa isän vanhempainvapaiden käyttöön. Informaatiokokeilu kohdistetaan isille ja heidät satunnaistetaan kahteen eri ryhmään: lisäinformaatiota saaviin ja verrokkiryhmään. Isille annettava lisäinformaatio pitää sisällään mm. yleistietoa perhevapaista sekä esimerkkejä erilaisista perhevapaaratkaisuista. Lisäinformaation vaikutusta isyys- ja vanhempainvapaiden käyttöön tarkastellaan Kelan rekisteritietojen avulla.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2018 - 30.6.2022.

Lisätietoja: Signe Jauhiainen ja Miia Saarikallio-Torp, etunimi.sukunimi@kela.fi

Arjen järjestäminen ja toimeentulo koronaepidemian aikana

Arjen järjestäminen ja toimeentulo koronaepidemian aikana -hankkeessa tarkastellaan sitä, miten koronaepidemia vaikuttaa lapsiperheiden arjen järjestelyihin, toimeentuloon ja työn- ja perheen yhteensovittamiseen. Tutkimuksessa on kerätty kirjoituksia korona-arjesta avoimen kirjoituskutsun avulla lapsiperheiden vanhemmilta ja 15 vuotta täyttäneitä nuorilta. Kirjoituksia kerättiin 7.5.- 31.5.2020 välisenä saakka.

Kirjoitusaineiston avulla tutkitaan, minkälaisia ongelmia poikkeusaika aiheuttaa erilaisissa lapsiperheissä esimerkiksi toimeentulon, työn ja perheen yhdistämisen, etäkoulun ja alle kouluikäisten osalta lastenhoidon järjestämisen kannalta. Koronaviruksen aiheuttaman kriisin myötä perheet ovat kohdanneet uudenlaisia riskejä, joita sosiaaliturvajärjestelmä ei nykyisellään pysty vastaamaan.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tieteellisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimusyksikön, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa (MLL). Tutkimuksen rahoittajana toimii Kela.

Lapsiperheiden vanhempien kirjoituskutsu

Nuorten 15 vuotta täyttäneiden kirjoituskutsu

Toteutusaika: 4/2020–5/2023

Lisätietoja: Ella Sihvonen ja Miia Saarikallio-Torp, etunimi.sukunimi@kela.fi

Toimeentulo, lasten hoiva ja arjen järjestäminen erillään asuvien vanhempien perheissä

Suomessa asuu lähes 280 000 lasta ja nuorta, joiden vanhemmat asuvat erillään. Joukkoon kuuluu monenlaisissa tilanteissa eläviä lapsia ja vanhempia: vuoroviikoin lapsensa kanssa asuvia vanhempia, yksinhuoltajia, uusperheitä, etävanhempia ja lähivanhempia jne. Yhä useammin perheet sopivat eron jälkeen lapsen vuoroasumisesta eli siitä, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona

Lasten asumisjärjestelyt vaikuttavat sekä lapsen että vanhemman oikeuteen saada sosiaaliturvaa ja monia palveluja. Selvitämme hankkeessa lasten asumis- ja elatusjärjestelyjä erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa (mm. toimeentulotukea tai asumistukea saavissa perheissä), erillään asuvien vanhempien osallistumista lapsen elatukseen ja hoivaan sekä lasten asumisjärjestelyjen yhteyttä lapsen ja vanhempien hyvinvointiin. Tutkimusaineisto kerättiin toteuttamalla laaja kysely eri-ikäisten lasten erillään asuville vanhemmille vuonna 2019.

Lasten vuoroasuminen -seminaari järjestettiin webinaarina 26.11.2020. Linkki seminaarin: https://sosiaalivakuutus.fi/verkkoseminaari-lapsen-kaksi-kotia-vuoroasumisen-ja-sosiaaliturvan-solmukohdat/

Kelan Työpapereita –sarjassa ilmestynyt julkaisu vertailee eri maiden käytäntöjä vuoroasumisen huomioimisesta sosiaaliturvassa: Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva. 11 maan vertailu.

Lisätietoja: Anneli Miettinen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lapsiperhehanke

Tutkimushankkeen kohderyhmänä ovat 2000-luvulla lapsen saaneet äidit ja heidän perheensä. Tutkimusaineiston rungon muodostaa 60 %:n otos vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä. Aineiston tietosisältö koostuu Kelan etuuksista, etuusjaksoista sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta saaduista taustatiedoista. Äitien puolisoista on saatavana samat tiedot. Edustavaa tutkimusaineistoa hyödynnetään sekä poikkileikkaus- että pitkittäisasetelmissa. Pisimpään samoja lapsiperheitä voi seurata 10–11 vuotta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) tuottaa tietoa perhevapaisiin tehtyjen reformien yhteyksistä perhevapaiden jakamiseen vanhempien kesken sekä äitien ja isien työmarkkina-asemiin, 2) tuottaa tarkempaa tietoa erityisesti sellaisista lapsiperheistä, joiden tutkiminen on aikaisemmin jäänyt vähäiseksi tai ollut käytännössä mahdotonta aineistojen pienuuden takia sekä 3) tarkastella, miten yritysten taustaominaisuudet selittävät perhevapaiden käyttöä ja palkallisten vapaiden kohdentumista.

Hankkeen julkaisut:

Työpaperit:

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja kirjoitukset tieteellisissä ym. lehdissä:

Yhteistyötahot: Tilastokeskus, Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto sekä IT-osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).

Lisätietoja: Miia Saarikallio-Torp, puh. 020 634 1968, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä (HELA) - jatkohanke

Tutkimushanke on ’Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä (HELA-hanke)’ -hankkeen toinen vaihe. HELA-hankkeessa on yhdistetty tietoja Helsingin kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa olleista lapsista ja heidän perheistään Kelan etuusrekisteritietoihin vuosilta 2008-2018. Kyseessä on tutkimusyhteistyöhanke Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa.

Tutkimushankkeessa selvitetään, minkälaisia lasten hoitoratkaisuja perheissä tehdään eri elämäntilanteissa ja elämäntilanteen muuttuessa. Lapsiperheiden valintoja seurataan pitkittäisaineistoilla ja useamman vuoden ajan (vuodesta 2008 vuoteen 2018 asti) ja saadaan näin kuvaa sekä yksittäisten perheiden ja lasten hoitopoluista vanhempainvapaan päättymisestä aina kouluikään saakka että ajallisesta muutoksesta hoitoratkaisuissa ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Kysymme muun muassa, minkälaisia lastenhoitoratkaisuja perheet tekevät, kun perheessä on kotona hoidettavia alle 3-vuotiaita ja yli 3-vuotiaita lapsia? Mitä lastenhoitoratkaisuja tehdään yhden vanhemman, työttömien, maahanmuuttajavanhempien tai sairaan lapsen perheissä? Miten perheet yhdistävät osa-aikatyötä, (osa-aikaista) päivähoitoa ja kotona tapahtuvaa lapsen hoitoa ja missä määrin politiikkaratkaisuilla on vaikutuksia perheiden valintoihin? Mitkä perheisiin liittyvät tekijät selittävät kaupungin sisäisiä alueellisia eroja lastenhoitoratkaisuissa? Missä määrin tapahtuu päiväkotien sosioekonomista ja etnistä eriytymistä yli alueellisten osuuksien? Tämän lisäksi tarkastellaan päivähoitoratkaisujen yhteyksiä lasten hyvinvointiin ja terveyteen.

Hanke koostuu eri osatutkimuksista.

Hankkeen julkaisut:

Toteutusaika 1.3.2015–31.12.2023

HELA-hankkeeseen osallistuvat Kelan tutkimuksesta Karoliina Koskenvuo, Miia Saarikallio-Torp ja Anneli Miettinen.

 Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@kela.fi

Äitiyspakkaus- ja perhevapaakysely

Kelassa on selvitetty äitiyspakkauksen käyttökokemuksia erilaisilla kyselyillä alkaen vuodesta 1999. Vuonna 2017 toteutettu Äitiyspakkaus- ja perhevapaakysely on järjestyksessään kymmenes tutkimus aiheesta. 

Tutkimuksessa selvitetään vuosina 2015 ja 2016 äitiyspakkauksen saaneiden perheiden kokemuksia ja arvioita pakkauksen tuotteiden tarpeellisuudesta ja laadusta sekä kerätään vanhempien toivomuksia pakkauksen kehittämiseksi. Lisäksi kyselyllä selvitetään äitien näkemyksiä viime vuosina esillä olleista vaihtoehtoisista malleista perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Tutkimus perustuu huhtikuussa 2017 sähköisesti kerättyyn kyselyaineistoon. Kyselyyn vastasi 855 äitiä (36 % kyselyn saaneista). Äitiyspakkausta koskevat tulokset on raportoitu suoraan Kelan Perhe-etuusryhmään, jossa niitä hyödynnetään äitiyspakkauksen kehittämisessä. 

Perhevapaiden uudistamista koskevia tuloksia on raportoitu Kelan Tutkimusblogissa, ja tarkemmat tulokset raportoidaan myöhemmin.

Kyselyn tuloksia:

Aikaisemmat julkaisut:

Lisätietoja: Hanna-Mari Heinonen, etunimi.sukunimi@kela.fi

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Tiedolla ohjaaminen -tutkimushanke

Tutkimus tuottaa tietoa Kelassa kehitysvaiheessa olevien erityispalvelujen vaikuttavuudesta. Kelan erityispalvelut auttavat muun muassa nuoria asiakkaita, jotka tarvitsevat tehostetumpaa tukea ja apua elämäntilanteeseensa, etuuksien ja palvelujen, kuten kuntoutuspalvelujen, oikea-aikaiseen hakemiseen ja palveluihin ohjautumiseen. Tutkimushankkeen pilottivaiheen (2019-2020) kokemukset ovat pohjustaneet vuonna 2021 käynnistyvää rekisteriseurantatutkimusta.

Keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  • voidaanko kehitteillä olevilla palvelutavoilla vaikuttaa mm. pitkäaikaisen toimeentulotuen riskiin nuorilla?
  • miten Kelassa voidaan aiempaa varhemmin tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita?

Tiedolla ohjaamisen –tutkimushankeen osana toteutettava haastattelututkimus tarjoaa laadullista tutkimustietoa Kelan moniammatillisten palvelujen asiantuntijoiden näkökulmasta.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, Ella Näsi,  etunimi.sukunimi@kela.fi

Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutus

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen toteutumisessa on ollut. Tiedontuottajina ovat Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat sekä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Toteutusaika: 1.6.‒31.12.2021

Lisätietoja: Anna-Marie Paavonen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Nuorten etuuksien ja palveluiden, erityisesti Kelan kuntoutuspalveluiden, käyttö ja osallisuuden edistäminen

Hankkeessa tutkitaan kehitystä nuorten etuuksien ja palveluiden, erityisesti Kelan kuntoutuspalveluiden käytössä huomioiden vuonna 2019 voimaan tullut lakimuutos, jonka tavoitteena on, että opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät entistä joustavammin Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ja siten etenemään opiskelu- ja työllistymispolulla.

Osana hanketta seurataan kehitystä etenkin nuorten sairausperusteisissa toimeentuloetuuksissa, kuten työkyvyttömyyseläkkeissä ja tarkastellaan nuorten etuuspolkuja ja siirtymiä mm. ammatillisen kuntoutuksen päätyttyä. Tutkimushankkeeseen sisältyy yhteistyötutkimus Espoon kaupungin ja THL:n kanssa, jonka tarkoituksena on tutkia kokonaisten ikäkohorttien tietoja yhdistelemällä (alkaen ikäkohortista 1997) etuus- ja palvelupolkuja ja syrjäytymisen riski- sekä suojatekijöitä lapsuudesta nuoruusikään/varhaisaikuisuuteen. Erityisiä tarkastelukohteita ovat mielenterveysongelmien ilmaantuminen ja raskaiden palveluiden sekä etuuskierteiden taustalla olevat tekijät.

Lisätietoja: Karoliina Koskenvuo, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lasten ja nuorten psyykenlääkkeiden käyttö Suomessa

Hankkeen tavoitteena on tarkastella alle 18- vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden, masennuslääkkeiden ja ADHD-lääkkeiden käyttöä ja käytön muutoksia.

Tutkimuksessa selvitetään Kelan reseptitiedostosta psyykenlääkkeiden käyttöä. Psykoosilääkkeistä selvitetään lääkkeen asemaa lasten psyykenlääkehoidossa, missä järjestyksessä lääkkeitä määrätään, miten ja kenelle monilääkitys kehittyy ja mitkä ovat lääkehoidon muutokset seuranta-aikana. Lisäksi tutkitaan psykoosilääkkeiden käytön kestoa ja kestoon liittyviä tekijöitä lapsilla ja nuorilla, jotka ensimmäistä kertaa aloittavat lääkkeen. ADHD-lääkkeistä tutkitaan muun muassa hoidon aloittamista eri aikaan vuodesta syntyneillä lapsilla ja lääkkeiden käytön muutoksia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä, sekä käytön jakautumista alueittain sekä lasten iän ja sukupuolen mukaan. Masennuslääketutkimuksen tavoitteena on tarkastella alle 18- vuotiaiden lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käyttöä ja käytön muutoksia sekä kustannuksia vuosina 2008–2018.

Tutkimushankkeen eri alahankkeissa on yhteistyökumppaneina mm. Helsingin yliopiston lastenpsykiatria, HUS lastenpsykiatria, Helsingin yliopiston kliininen farmasia, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Turun yliopiston opettajainkoulutuslaitos.

Toteutusaika 15.1.2018–31.12.2022.

Lisätietoja: Leena K. Saastamoinen, puh. 020 634 1972 etunimi.k.sukunimi@kela.fi

Ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilun toteutus

Kelan järjestämä koulutuskokeilu on tarkoitettu 16‒29-vuotiaalle nuorelle, jolla on sairauden tai vamman vuoksi erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Tutkimus tuottaa tietoa koulutuskokeilun nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi kokeilun toteutumisesta, soveltuvuudesta ja sen koetuista hyödyistä ja vaikutuksista. Lisäksi kartoitetaan millaisia esteitä koulutuskokeiluun hakeutumisessa ollut ja millaiset tekijät ovat edesauttaneet nuorten hakeutumista koulutuskokeiluun tai tukeneet heitä hakeutumisprosessissa. Tutkimuksen viitekehyksenä hyödynnetään käyttäytymisenmuutosinterventioiden arviointiin ja suunnitteluun kehitettyä COM-B-mallia.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020–31.12.2021

Lisätietoja: Riitta Seppänen-Järvelä, puh. 020 634 1908, etunimi.sukunimi@kela.fi

Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen ehtona. Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisterien, oppilaitosten, työvoimahallinnon ja nuorten näkökulmista

Hankkeen tavoitteena on tutkia, toimiiko työttömyysturvalain koulutukseen hakuvelvoite tarkoituksenmukaisesti ja lisääkö hakuvelvoite nuorten tutkintojen suorittamista ja työhön hakeutumista. Peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa vailla olevat nuoret ovat työttömyysturvan ehtona velvoitettuja hakemaan vuosittain vähintään kahta syyslukukaudella alkavaa opiskelupaikkaa. Arvioimme hakuvelvollisuuden 25 vuoden ikärajan tarkoituksenmukaisuutta ja tuotamme hakuvelvollisuuden kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Kela toteuttaa hankkeen rekisteritutkimuksen.

Lisätietoja: Signe Jauhiainen, etunimi.sukunimi@kela.fi

KOTT – Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus

Valtakunnallinen Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista – vastaavaa tietoa eivät muut tutkimukset tarjoa. Seuraava KOTT-tutkimuskierros alkaa helmikuussa 2021.

KOTT-tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen ja palveluiden, kuten kuntoutuspalveluiden tarvetta. 

Vuonna 2021 KOTT-tutkimus toteutetaan THL:n ja Kelan yhteistyössä. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Mukana ovat myös YTHS, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Otus sr, SAMOK ry, SYL ry, Arene ry, Unifi ry ja Tilastokeskus.

YHDENVERTAISUUS JA KOHTAAMISET

Tekstien kehittämisohjelmaan liittyvä tutkimus

Kelassa on käynnissä tekstien kehittämisohjelma, jossa asiakkaille suunnattua viestintää (mm. kirjeet, päätöstekstit sekä viestimallit) kehitetään. Kelan johdon pyynnöstä toteutetaan toimeentulotuen tekstien uudistamista koskeva tutkimus, jonka perusteella voidaan arvioida kehittämisohjelman vaikutuksia tekstien ymmärrettävyyteen ja asiointiprosesseihin. Tutkimuksen tarkoituksena arvioida tekstien parantamiseen liittyviä tavoitteita etuus- ja asiakaspalveluyksiköiden näkökulmasta sekä tarkastella rekisteritutkimuksella asiakkaiden asiointikäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia tekstien kehittämisen yhteydessä.

Lisäksi tutkimuksessa kehitetään yhteistyökäytäntöjä eri yksiköiden välillä ja tarkastellaan sitä, minkälaisiin kysymyksiin ylipäänsä tutkimuksen keinoin kyetään tekstiuudistusten yhteydessä vastaamaan. Tutkimuksen osana on tarkoitus kehittää käytäntöjä, joiden avulla tekstien ymmärrettävyyden seuraamisesta voisi syntyä jatkuva Kelan toiminnan kehittämiseen tähtäävä toiminto.

Lisätietoja: Antti Veilahti, puh. 020 634 1277, Markku Laatu, puh. 020 634 1945 ja Hannu Mattila puh. 020 634 1956, etunimi.sukunimi@kela.fi

Päätösten oikeellisuus ja työn laadunvalvonta Kelan perustoimeentulotukityössä

Perustoimeentulotukipäätösten on oltava sekä lainmukaisia, yksilöllisesti perusteltuja että ymmärrettäviä. Toisaalta päätösten toimeenpanon on myös oltava tehokasta. Nämä tavoitteet ovat keskenään osin jännitteisessä suhteessa.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 erilaiset tuen toimeenpanoon liittyvät laatuongelmat ovat arvioiden mukaan lisääntyneet. Toimeenpanon alkuvaiheessa tukikäsittely oli pahasti ruuhkautunut ja päätöksissä oli virheitä, mikä kuormitti sekä asiakkaita että työntekijöitä. Henkilöstöresurssien lisäämisestä huolimatta on viitteitä siitä, etteivät päätösten laatua koskevat ongelmat ole kaikilta osin korjaantuneet. Ongelmat ovat herättäneet myös apulaisoikeuskanslerin huomion. Omassa lausunnossaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että koska tuen toimeenpanon valvonta on Kelan itsensä vastuulla, Kelalla on myös korostunut velvollisuus huolehtia päätösten laadun varmistamisesta.

Tutkimuksessa selvitetään Kelan perustoimeentulotukipäätösten oikeellisuuden turvaamiseksi käyttöön otettuja laadunvarmistustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Tutkimuksen aineistona käytetään Kelan toimeentulotukityöntekijöille vuosina 2017, 2018 ja 2021 suunnattuja kyselyjä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään mm. hallinnollisia asiakirjoja koskien toimeentulotukityön laadun varmistamista ja kehittämistyön seurantaa.

Tutkimushanke ajoittuu vuosille 2021–2022.

Lisätietoja: Hanna-Mari Heinonen, puh. 020 634 0622, etunimi.sukunimi@kela.fi

Sosiaaliturvan erilaiset olettamat

Sosiaaliturvauudistuksen yhtenä tavoitteena on sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttäminen ja ymmärrettävyyden lisääminen. Sosiaalietuuksissa käytössä olevan käsitteistön yhtenäistäminen on ymmärrettävyyden lisäämisessä keskeistä. Käytettävä käsitteistö pohjaa usein erilaisiin olettamiin, jotka voivat joskus olla epätarkoituksenmukaisia. Erilaisten olettamien avaaminen auttaa ymmärtämään sosiaaliturvakäsitteistönkin taustalla olevia oletuksia, joilla voi olla tarkoituksettomia seurauksia.

Lisätietoja: Ella Sihvonen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Muuttuva sairausvakuutus ja oikeus rajat ylittäviin terveyspalveluihin

Tarpeellisten terveyspalveluiden saatavuus on yksi keskeisimmistä sosiaalisista perus- ja ihmisoikeuksista. Lääketieteen alati kehittyessä ja erikoistuessa potilaan tarvitsemaa hoitoa voi olla kotimaan sijaan saatavilla ulkomailla, ja esimerkiksi hoitojonoja voidaan purkaa toisen valtion terveydenhuollon ylikapasiteettia käyttäen. Tässä tutkimuksessa analysoidaan muun muassa yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista, miten yksilön oikeus rajat ylittäviin terveyspalveluihin toteutuu lainsäädännöllisen ja hallinnollisen sääntelyn monitahoisessa ja muuttuvassa normikokonaisuudessa.

Lisätietoja: Anna-Kaisa Tuovinen, puh. 020 634 1960, anna-kaisa.e.tuovinen (at) kela.fi

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon

Koronaviruspandemia on vaikuttanut moninaisin tavoin ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, taloudelliseen turvaan, työmarkkina-asemaan ja ajankäyttöön. Rakenteellisesta epätasa-arvosta johtuen pandemia ei ole kohdellut kaikkia samalla tavalla. Jo ennalta haavoittuvassa asemassa olevat, kuten ulkomaalaistaustaiset ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt, ovat kärsineet eniten, ja pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutukset ovat vahvasti sukupuolittuneet. Koronakriisi on myös sukupuolten tasa-arvon kriisi: sillä voi olla pitkäkestoisia seurauksia niin taloudelliseen tasa-arvoon, naisten työmarkkina-asemaan, hoivan jakamiseen kuin sukupuolistuneeseen väkivaltaan. Pandemia on myös tuonut entistä kirkkaammin esiin rakenteelliseen epätasa-arvon eri ulottuvuuksia sekä sukupuolten tasa-arvon ongelmakohtia, kuten työmarkkinoiden segregaation ja hoivan epätasaisen jakautumisen. Tästä huolimatta sukupuolinäkökulma on ollut heikosti mukana kriisiin liittyvien politiikkatoimien suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtama Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hanke tarjoaa kipeästi kaivattua tutkittua tietoa koronapandemian ja siihen liittyvien politiikkatoimien lyhyt- ja pitkäkestoisista sukupuolenmukaisista vaikutuksista sekä vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon tilaan Suomessa. Monitieteinen, laadullisia ja määrällisiä aineistoja ja menetelmiä yhdistävä hanke tuo yhteen sosiaalipolitiikan, sukupuolentutkimuksen, sosiologian, työelämätutkimuksen, taloustieteen, väestötieteen ja terveystieteen asiantuntijoita THL:stä, Tilastokeskuksesta, Kelasta ja Tampereen yliopistosta. Hankkeen tuottama tieto mahdollistaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja negatiivisten tasa-arvovaikutusten minimoinnin koronakriisin jälkihoidossa sekä tarjoaa päivitetyn tilannekuvan tasa-arvopolitiikan tarpeisiin. Hankkeen tulokset tukevat tasa-arvotoimijoiden vaikuttamistyötä, tarjoavat työmarkkinajärjestöille ja yrityksille tietoa koronan sukupuolittuneista vaikutuksista työelämässä, ja lisäävät suuren yleisön tietoisuutta koronakriisistä sukupuolten tasa-arvoon liittyvänä kysymyksenä. Hankkeen tulokset ovat tärkeä lisä koronakriisin sukupuolittuneita vaikutuksia käsittelevään kansainväliseen tutkimukseen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista eri mies- ja naisryhmiin ja sukupuolten tasa-arvoon yhteiskunnassa. Hanke on jaettu neljään osahankkeeseen: Ensimmäisen osahankkeen tavoite on saada tietoa koronakriisin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin eri väestöryhmien keskuudessa. Toinen osahanke tuottaa tietoa siitä, miten koronakriisi on vaikuttanut ja millaisia vaikutuksia sillä arvioidaan jatkossa olevan naisten ja miesten asemaan työmarkkinoilla ja heidän työoloihinsa. Kolmas osahanke tutkii vuonna 2020 tehtyjen, koronakriisin hoitoon liittyvien talouspoliittisten päätösten tasa-arvo- ja sukupuolivaikutuksia. Neljäs osahanke tutkii koronakriisin vaikutuksia hoivan jakautumiseen ja vanhempien jaksamiseen perheissä, naisiin kohdistuvaan ja perheväkivaltaan sekä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Yhteistyötahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus ja Tampereen yliopisto

Lisätietoja: Tapio Räsänen, etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiakkaiden asiointi Kelassa

Kyselytutkimus Kelasta etuuspäätöksen saaneiden asiakkaiden asiointiprosesseista ja niitä koskevista kokemuksista sekä asiakkaiden Kelaa, Kelan palvelukanavia ja sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä.

Lisätietoja: Markku Laatu, puh. 020 634 1945, Hannu Mattila puh. 020 634 1956, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kansalaisten näkemykset Kelasta, Kelan etuuksista ja niiden toimeenpanosta

Tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisten käsityksiä Kelasta, Kelan etuuksista ja niiden toimeenpanosta. Kelan toiminnan kuvaa ja kehittämistarpeita hahmotetaan sekä Kelan julkisen kuvan että asiakastyytyväisyyden kannalta. Tutkimus on jatkoa vuosina 2000, 2002–2005 ja 2008–2018 suoritetuille kansalaiskyselyille ja siksi siinä voidaan tarkastella myös ajallista muutosta.
Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluina. Haastatteluja tehdään yhteensä 1 000. Haastatellut edustavat Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhteistyötaho: Kantar TNS Oy.

Lisätietoja: Hannu Mattila, puh. 050 551 8548, etunimi.sukunimi@kela.fi

SustYouth: Aktivointitoimien kohteena olleiden nuorten hyvinvointia, yhteiskuntaa, työtä ja sosiaaliturvaa koskevia käsityksiä kestävän hyvinvoinnin kehikossa

SustYouth-hankkeessa tutkitaan ryhmähaastatteluaineistoon tukeutuen aktivointitoimien kohteena olleiden nuorten tulkintoja hyvinvoinnista, yhteiskunnasta, työstä ja sosiaaliturvasta. Tutkimus on kvalitatiivinen diskurssianalyysi, joka perustuu kestävän hyvinvoinnin teoriaan, kriittiseen syrjäytymistutkimukseen sekä hallinnan analytiikkaan. Tarkastelemme muun muassa sitä, resonoivatko nuorten tulkinnat kestävän hyvinvoinnin teorian Having-Loving-Doing-Being -jäsennyksen kanssa. Mitä seikkoja nuoret painottavat hyvinvoinnissa? Millaista toimeentuloa he pitävät kohtuullisena? Kuinka tärkeää raha on nuorille? Mikä on nuorten käsitys kulutusyhteiskunnasta? Miten luonto vaikuttaa hyvinvointiin? Mitä työ merkitsee nuorille ja mitä he odottavat siltä? Millaista tukea ja kohtelua nuoret kokevat saavansa sosiaaliturvajärjestelmältä ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa? Tutkimus ilmestyy keväällä 2021.

Yhteistyötaho: Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto). Hanke käynnistyi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ECOSOS-hankkeen kanssa (Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään)

Lisätietoja: Tuula Helne, puh. 020 634 1582, etunimi.sukunimi@kela.fi