Nuõrttsää´mkiõll

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Ooccmõš - Piʹrǧǧeemtuärjjos TO 1sms Lomaakkin ooʒʒât piʹrǧǧeemtuärjjõõzz Kelast. Lataa PDF
Väʹlddǩeʹrjj - Ouddõsaaʹšši håiddmõš Kelast VAL 3sms Väʹlddǩeʹrjj, koin uuʹdet vääʹld nuuʹbb oummu håiddad pukid/tiõttum aaʹššid Kelast meäʹrteʹmes ääiʹj/mieʹrrääiʹj. Ij suåv läittamaaʹšši håiddmõʹšše muuttâsooccâmorgaanin. Lataa PDF
Ooccmõš - Vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõs EV 258sms Lomaakkin ooʒʒât vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõõzz. Seämma vuâra lomaakkin ooʒʒât še mieʹrrääiǥas miõttum vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõõzz juätk. Lataa PDF
Ooccmõš - Päärnai dommhååid tuärjjõs - Päärnai privaatt hååid tuärjjõs WH 1sms Lomakkâst ooʒʒât tuärjjõõzz, ǥu päärna håidd riâžžât jeeʹresåʹrnn ǥu kååʹdd ouddpeâmmast. Lataa PDF
Kuuli sätt - Piʹrǧǧeemtuärjjõs TO 3sms Jeäʹrben vuõltteem piʹrǧǧeemtuärjjõõzz meâlddõõzzi da laaski sättlomakk äʹššneeʹǩǩ âânnmõʹšše. Lataa PDF
Ooccmõš - Ämmtallaš säuʹrsmâttmõš KU 101sms Lomaakkin ooʒʒât Kela ämmtallaš säuʹrsmâttmõõžž Lataa PDF
Iʹlmmtõs - Puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ SV 17sms Lomaakkin iʹlmmtet occum puärrsitieʹǧǧ peäccõõttmõõžžâst, puärrsiteäʹǧǧpeeiʹvi luõvvtummšest leʹbe luõvtummuž peäccõõttmõõžžâst, ålggjânnam ouddõõzzâst da jeeʹres peiʹvvteägga vaikkteei muttsest, ǥu laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe mâʹŋŋlubust. Lataa PDF
Ooccmõš - Lääʹddjânnmest šõddâm puõccihåiddkuul SV 127sms Lomaakkin ooʒʒât koʹrvvõõzz Lääʹddjânnmest šõddâm puõccihååid kuulin, kook liâ šõddâm puõʒlmest, vueʹrddempââʹjest leʹbe šõddummuž poodd. Lataa PDF
Ooccmõš - Lääʹddjânnmest šõddâm taalkâskuul SV 178sms Lomaakkin ooʒʒât koʹrvvõõzz Lääʹddjânnmest šõddâm taalkâskuulin, jos koʹrvvõõzz ij leäkku vuåǯǯum apteekkast, ođđ koʹrvveemvuõiggâdvuõtt lij miõttum leʹbe eeʹǩǩjiõččvaʹsttõs (taalkâslaakk) lij pââʹjdum. Jõs kuul lie šõddâm ålggjânnmest, ââʹn lomaakk SV128 Lataa PDF
Ooccmõš - Väʹǯǯlõs talkksallaš säuʹrsmâttmõš KU 104sms Lomaakkin ooʒʒât Kela riâššâm väʹǯǯlõs talkksallaš säuʹrsmâttmõõžžid, äävterapiaid, määŋgämmtallaš personsäuʹrsmâttmõõžžid di säuʹrsmâʹttem- da šiõttlõõvvmõšvalmštõõttâmkuursid. Lataa PDF
Ooccmõš - Piʹrǧǧeemtuärjjõs TO 2sms Lomaakkin ooʒʒât vuåkrrååsktõõzz piʹrǧǧeemtuärjjõssân. Lataa PDF
Meâlddõs - Piʹrǧǧeemtuärjjõs - Põõrǥâsneeʹǩǩ puåđčiõlǥtõs TO 4sms Lomakkin põõrǥâsneǩ seʹlvvad tällõõzzlaž vueʹjjes piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse õhttneeʹl. Lataa PDF
Ooccmõš - Jieʹnn puärrsiouddõõzz SV 9sms Lomaakkin jeäʹnn ååcc jeäʹnnvuõtt-, puärrsi-, vueʹsspuärrsi-, spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ, jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ, päärnažlââʹzz da adoptiotuärjjõõzz, ko laʹsǩǩuum šõddâmäiʹǧǧ lij leämmaž ouddâl 4.9.2022 leʹbe adoptiopäärnaž lij valddum hoiddu ouddâl 31.7.2022. Lataa PDF
Ooccmõš - Puärrsi ouddõõzz SV 15sms Lomaakkin ooʒʒât ouddõõzzid päärna šõddmõõžž leʹbe adoptiopäärnžen välddmõõžž vuâđald. Lomakkin vuäitt ooccâd vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ, puärrsitieʹǧǧ, vueʹsspuärrsitieʹǧǧ, spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ, jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ da adoptiotuärjjõõzz. Lataa PDF