Perhevapaat jakautuvat epätasaisesti

Suomessa naiset pitävät valtaosan perhevapaista. Vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 % ja isät 9,5 %. Lasten kotihoidon tuen saajista naisia on 93 %.

Jokainen isien korvamerkittyä perhevapaa-oikeutta lisännyt perhevapaauudistus on lisännyt isien vapaiden käyttöä. Silti viidennes isistä ei pidä ollenkaan perhevapaata. Vanhempainrahasta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus on vain 1,7 %.

Lue lisää isien perhevapaista:

 • Miia Saarikallio-Torp ja Anita Haataja: Isien vanhempainvapaiden käyttö on yleistynyt. Laulu 573566 perheestä, ss. 80-115.

Pienten lasten kotihoito on suosittua

Suurin osa suomalaisista ajattelee, että lasten on hyvä olla vähintään 1,5–2-vuotiaita mennessään päivähoitoon. Perheen työ- ja taloustilanne, hoivaihanteet sekä käsitys päivähoidon laadusta vaikuttavat vanhempien näkemykseen siitä, missä iässä lapsen on sopivaa mennä päivähoitoon.

Kotihoidon suosio näkyy siinä, että Suomessa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on selvästi vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa.

Lue lisää aiheesta: 

Naisten työllisyyden näkökulmasta kotihoidon tuki on ongelmallinen

Perhevapaiden tasa-arvoisen käytön edistämiseen on pyritty vuosikymmeniä, mutta edelleen perhevapaiden aiheuttamat työuraan ja palkkakehitykseen liittyvät riskit kohdistuvat pääosin naisiin.

Vanhempainvapaista koituu työnantajille suoria kustannuksia, joista suurin osa korvataan, mutta esimerkiksi sijaisten hankkimiseen liittyvät kustannukset jäävät korvausten ulkopuolelle.

Kotihoidon tukea käyttävät enimmäkseen äidit. Pitkät hoitovapaat heikentävät naisten työllisyyttä, ura- ja palkkakehitystä sekä lopulta myös tulevaa eläkettä.  Naisten työeläke on keskimäärin 66 % miesten eläkkeestä. 

Kotihoidon tukea käyttävät pisimpään maahanmuuttajataustaiset sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat vanhemmat. 

Lue lisää perhevapaiden vaikutuksista eläketurvaan:

 • Karoliina Koskenvuo: Perhevapaiden vaikutus eläkkeeseen 1980-luvulta 2000-luvulle. Laulu 573566 perheestä, ss. 116-135.

Joustavan hoitorahan käyttö on vielä vähäistä 

Alle 3-vuotiaiden lasten hoidon järjestämisessä osa-aikatyö ja joustava hoitoraha ovat osoittautuneet vanhempien keskuudessa suositummaksi kuin aikaisempi osittainen hoitoraha. Tukea sai vuonna 2016 runsaat 17 000 vanhempaa. 

Joustavan hoitorahan käyttöönoton myötä isien osuus tuen käyttäjistä kasvoi hieman ja on nyt noin 10 %.

Lue lisää aiheesta:

Lapsiperheille monia etuuksia

Kelan perhe-etuuksia ovat 

 • vanhempainpäivärahat
 • lastenhoidon tuet
 • lapsilisä
 • äitiysavustus
 • elatustuki. 

Vuonna 2016 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2 935,7 milj. euroa. Suurin perhe-etuus on lapsilisä, jota Kela maksoi vuonna 2016 yhteensä 1 381,7 milj. euroa.

Infograafi Kelan vuonna 2016 maksamista lapsiperhe-etuuksista. Linkki avaa kuvan isompana. Sama tieto löytyy sivulta tekstinä.

Tiedotteet 

Tilastot

Teemakirjoja

Tutkimuksia

Työpapereita

Tutkimusblogissa 

Luentoja ja esityksiä

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

 • tutkija Anneli Miettinen, puh. 050 559 9984
 • tutkija Miia Saarikallio-Torp, puh. 050 324 3311
 • tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo, puh. 020 63 41355
 • erikoistutkija Maria Valaste, puh. 020 63 41880
 • tutkija Hanna-Mari Heinonen, puh. 050 348 0372
 • tutkija Tapio Räsänen, puh. 050 302 9292
 • tilastoryhmän suunnittelija Siru Keskinen, puh 020 634 1372

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi
 

Lue lisää