Työterveyshuollon korvauksen määrä

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan.

 • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
 • Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Kela vahvistaa vuosittain työnantajan työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät. Vuosina 2018 – 2020 enimmäismääriä ei kuitenkaan vahvisteta vaan käytetään vuonna 2017 vahvistettuja enimmäismääriä. Vuoden 2021 lopussa enimmäismäärät vahvistetaan huomioimalla ainoastaan vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys. Tällöin vahvistetaan enimmäismäärät työnantajille vuodelle 2021. Lue lisää

Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä. Lue lisää

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2020

Enimmäismäärät 2020

Työntekijäkohtainen kustannusten yhteinen enimmäismäärä
423,60 € (KL I + KL II)

Työntekijäkohtainen
enimmäismäärä

Kustannusten määrä
(€/vuosi)

Korvauksen määrä
(€/vuosi)

Korvausluokka I - korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti
0 - 423,60 0 - 254,16

Korvausluokka II - korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä
0 - 169,44 0 - 84,72

Työnantajakohtainen enimmäismäärä
(enintään 9 työntekijää)

Kustannusten määrä
(€/vuosi)

Korvauksen määrä
(€/vuosi)

Korvausluokka I - korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti
0 - 4 236,00 0 - 2 541,60

Korvausluokka II - korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä
0 - 1 694,40 0 - 847,20

Korvausluokka I = ehkäisevä työterveyshuolto, Korvausluokka II = sairaanhoito

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret.

Korvauksen määrä korotetaan, kun

 • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
 • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Kustannuksia on voinut aiheutua esimerkiksi tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai tietojärjestelmien hankinnasta.

Esimerkkilaskelmia

(ks. Taulukko Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2020)

Työnantaja hakee korvausta 20 työntekijälle järjestämästään työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta. Kaikki ilmoitetut kustannukset (10 000 euroa) katsotaan korvauskäsittelyssä hyväksyttäviksi kustannuksiksi.

Miten lasketaan?

 1. Lasketaan käytettävissä oleva enimmäismäärä (KL I + KL II) kertomalla työntekijämäärä työntekijäkohtaisella yhteisten kustannusten enimmäismäärällä: 20 x 423,60 euroa = 8 472 euroa*
 2. Kerrotaan korvausprosentti (60 %) ja kustannusten määrä korvausluokassa I.
 3. Lasketaan, mitä jää korvausluokkaan II enimmäismäärästä jäljelle ja kerrotaan korvausprosentilla (50 %). Jos kustannusten määrä korvausluokassa II on pienempi kuin jäljellä oleva enimmäismäärä, kerrotaan kustannusten määrä korvausprosentilla. Huomioidaan myös, että enimmäismäärästä voi käyttää korvausluokassa II enintään 40 %: 0,4 x 8 472 euroa = 3388,80 euroa**

Huom! Laskeminen tapahtuu koko ajan kustannusten määrällä, ei korvauksen määrällä.

Esimerkki 1. Ehkäisevää toimintaa paljon, sairaanhoitoa vähän

 

Kustannusten
määrä (€/vuosi)

Korvauksen
määrä (€/vuosi)

Miten lasketaan?

KL I - korvaus 60 %

7 000

4 200

0,6 x 7 000

KL II - korvaus 50 %

3 000

736

0,5 x (8 472 - 7 000)

Yhteensä

10 000

4 936

 

Esimerkki 2. Ehkäisevää toimintaa vähän, sairaanhoitoa paljon

 

Kustannusten
määrä (€/vuosi)

Korvauksen
määrä (€/vuosi)

Miten lasketaan?

KL I - korvaus 60 %

3 000

1 800

0,6 x 3 000

KL II - korvaus 50 %

7 000

1 694,40

0,5 x 3 388,80**

Yhteensä

10 000

3 494,40

 

Esimerkki 3. Ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa yhtä paljon

 

Kustannusten
määrä (€/vuosi)

Korvauksen
määrä (€/vuosi)

Miten lasketaan?

KL I - korvaus 60 %

5 000

3 000

0,6 x 5000

KL II - korvaus 50 %

5 000

1 694,40

0,5 x 3 388,80**

Yhteensä

10 000

4 694,40

 

Esimerkki 4. Ehkäisevää toimintaa paljon, yli enimmäismäärän

 

Kustannusten
määrä (€/vuosi)

Korvauksen
määrä (€/vuosi)

Miten lasketaan?

KL I - korvaus 60 %

9 000

5 083,20

0,6 x 8 472*

KL II - korvaus 50 %

1 000

0

-

Yhteensä

10 000

5 083,20

 

Lue lisää