A-todistus

Kelan asiakas tarvitsee A-todistuksen (SV 6) sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi silloin, kun työkyvyttömyys on kestänyt alle 2 kuukautta. Myös luovutuspäivärahaa haettaessa tarvitaan A-todistus. Sitä voidaan käyttää myös tartuntatautipäivärahaa haettaessa.

Kirjoita B-lausunto jo sairauden alkuvaiheessa, jos

 • sairaus on vaikea
 • sairauden vaikutus toiminta- tai työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai uhkaa muuttua pitkäaikaiseksi
 • potilaasi hyötyisi kuntoutuksesta.

Näin kirjoitat B-lausunnon sairauspäivärahaa varten.
Lue lisää sairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä A-todistusta

Käytä sähköistä A-todistusta, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Tutustu ohjeisiin sähköisistä lääkärinlausunnoista ja –todistuksista.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty todistus on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat A-todistuksen

 • Kirjaa toteamasi työkykyä alentava sairaus tai vamma ICD-10:n mukaisella diagnoosilla.
 • Käytä A-todistuksessa oirekoodia, jos työkyvyn aleneman syy on jokin muu kuin sairaus tai vamma.
 • Kirjaa potilaan ammatti, nykyinen työtehtävä ja työnantaja.
 • Kirjaa arviosi työkyvyttömyysajasta.
 • Voit myös ottaa kantaa kuntoutustarpeeseen.
 • Merkitse A-todistuksen Lisätietoja-kohtaan, jos potilaalle on tehty toimenpide.
 • Potilaan ilmoittaman tiedon sairauden alkamisesta voit merkitä kohtaan Lisätietoja. Lääkärin todistaminen alkaa kuitenkin sairauden toteamishetkestä.

Huomioi lisäksi seuraavat asiat:

 • Et voi kirjoittaa todistusta työkyvyttömyydestä etukäteen niin, että työkyvyttömyys alkaisi vasta tulevaisuudessa.
 • Jälkikäteen voit kirjoittaa todistuksen vain, jos olet itse todennut työkyvyttömyyden aikaisemmin tai olet saanut muualta luotettavan dokumentin sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Tämä on mainittava kohdassa Lisätietoja.
 • Jos jatkat potilaan työkyvyttömyysaikaa saman sairauden takia uudella todistuksella, työkyvyttömyysjaksojen väliin ei saa jäädä välipäiviä. Merkitse lisätietoihin ”edellisen sairauden jatkuminen”.
 • Jos terveydenhoitaja on kirjoittanut potilaalle työkyvyttömyyspäiviä, ne otetaan mukaan lääkärin kirjoittamaan A-todistukseen. Perustele kohdassa Lisätietoja.

Huomaa työkykyä arvioidessasi

 • Sairauspoissaolon kirjoittaminen edellyttää aina, että työkyvyttömyys liittyy
  • diagnosoituun sairauteen tai vammaan
  • aiheelliseen epäilyyn sellaisesta.
 • Kun arvioit työkykyä, suhteuta potilaasi toimintakyky työn vaatimuksiin.
 • Huomioi työpaikan tarjoamat mahdollisuudet muokata työtä vastaamaan työkykyä.
 • Huomioi osasairauspäiväraha ja potilaan mahdollisuudet palata työhönsä osa-aikaisesti terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta. Lue lisää osasairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).
 • Voit kirjoittaa A-todistuksen Lisätietoja-kohtaan tarvittaessa suosituksen työjärjestelyiksi tai suosituksen työterveyslääkärin konsultaatiosta.

Työterveyshuollon lausunto

Kelan asiakas tarvitsee työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet hyvin tuntevan lääkärin kirjoittaman työterveyshuollon lausunnon viimeistään, kun hän on saanut 90 päivää sairauspäivärahaa. Työterveyshuollon on lisäksi tarvittaessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja lääkärin kirjoitettava uusi työterveyshuollon lausunto ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Työterveyshuollon lausunnon voi kirjoittaa A-todistuksen tai B-lausunnon lomakkeelle.

Näin kirjoitat työterveyshuollon lausunnon.

Työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko

Jos potilaasi hakee korvausta työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta johtuvasta työkyvyttömyydestä, hänen pitää ensisijaisesti hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstään.

Jos työkyvyttömyys johtuu sotilastapaturmasta, potilaan pitää hakea tukea Valtiokonttorista.

Näissä tilanteissa A-todistus toimitetaan ensisijaisesti potilaan omaan vakuutusyhtiöön tai Valtiokonttoriin.

A-todistuksen lähettäminen

Lähetä A-todistus Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee todistuksen Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos et voi toimittaa todistusta sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio A-todistuksesta.