Jos osa-aikatyö keskeytyy

Osa-aikatyösopimusta voi muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn. Muuttaminen edellyttää, että työntekijä ja työnantaja sopivat asiasta yhdessä.

Osa-aikatyö voi keskeytyä osa-aikatyösopimuksen aikana eri syistä. Kela maksaa osasairauspäivärahaa keskeytyksen ajalta, jos osa-aikatyösopimus pysyy voimassa.

Ilmoitus Kelaan

Työntekijän tai työnantajan pitää ilmoittaa keskeytyksestä Kelaan, jos

  • osa-aikatyö keskeytyy kokonaan
  • osa-aikatyösopimus päätetään tilapäisen keskeytyksen ajaksi
  • osa-aikatyösopimusta muutoin muutetaan
  • osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle ja palkanmaksun peruste muuttuu keskeytyksen aikana siten, ettei työnantajalla ole oikeutta osasairauspäivärahaan maksamaansa palkkaa vastaavalta ajalta (esim. osa-aikaisen sairauspoissaolon perusteella maksettava täysi palkka muuttuu vuosilomapalkaksi).

Sairastuminen, kuntoutus ja vuosiloma

Jos osa-aikatyö keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi työntekijän vuosiloman, hänen oman tai lapsen sairastumisen tai kuntoutuksen vuoksi siten, että osa-aikatyö keskeytyksen jälkeen jatkuu sopimuksen mukaisesti, sopimus voidaan joko pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi.

Jos osa-aikatyö keskeytyy kokonaan siten, ettei osa-aikatyö enää jatku, oikeus osasairauspäivärahaan päättyy. Jos työntekijän työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, hän voi selvittää oikeutensa sairauspäivärahaan. 

Jos kuntoutusjakso toteutuu osa-aikatyön aikana, osa-aikatyön sopimuksen voi joko keskeyttää tai pitää voimassa. Jos kuntoutusjakso on lyhyt (enintään 1 viikko) ja sopimus pidetään voimassa, kuntoutuksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos sopimus keskeytetään, keskeytyksen ajalta voi hakea kuntoutusrahaa.

Jos osa-aikatyö keskeytyy vuosiloman vuoksi siten, että se jatkuu sopimuksen mukaisesti vuosiloman jälkeen, sopimus voidaan pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi. Jos sopimus keskeytetään vuosiloman ajaksi, työntekijä voi hakea sairauspäivärahaa.

Omavastuuaika

Tilapäisen keskeytyksen jälkeen myönnettävässä osasairauspäivärahassa ei ole uutta omavastuuaikaa, jos työntekijän työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisena keskeytyksen ajan.

Keskeytyksen jälkeisessä osasairauspäivärahassa on omavastuuaika, jos työntekijä on keskeytyksen aikana työkykyinen.

Jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut

  • alle 30 kalenteripäivää, omavastuuaika on 1 arkipäivä
  • yli 30 kalenteripäivää, omavastuuaika on sairastumispäivä + 9 arkipäivää.

Jos keskeytyksen ajalta on myönnetty kuntoutusraha, kuntoutusrahakauden jälkeen osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.   

Jos työntekijälle myönnetään osa-aikatyön keskeytymisen ajalle sairauspäiväraha ja osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu välittömästi sairauspäivärahakauden jälkeen, omavastuuaikaa ei ole.