Sääʹmvuuʹdest jälsteei säʹmmlaid miõđât põõšši taaks âânnmõõžž

Kelast lij tuejjuum tuʹmmstõk, koon mieʹldd sääʹmvuuʹdest jeälsteei säʹmmlaid miõđât põõšši taaks âânnmõõžž. Tuʹmmstõõǥǥ vuâđđan lij sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ. Sääʹm ǩiõll-lääʹjj suåvldemšeâttmõõžž mieʹldd Kela feʹrttai ââʹnned huõl, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje sij dommvuuʹdest. Tät kuâskk še kääzzkõspuuʹtʼteeʹjid, kook ouʹdde ääʹššlaid kääzzkõõzzid Kela tuåimma piijjmen. Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn vaʹstteei kääzzkâʹsttemõõlǥtõs ij leäkku.

Ääʹššlaž vaʹlljad jiõccses sääʹmǩiõllsa vuõiʹǧǧestkoʹrvveem-mõõntõõllmõõžž õõʹnni auttšeeʹǩǩ, koʹst tiʹllai Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩid. Jõs vuuʹdest, koʹst sääʹmǩiõllsaž jäälast ij leäkku sääʹmǩiõllsaž takssauttšeǩ mieʹldd vuõiʹǧǧestkoʹrvveem-mõõntõõllmest, oʹhjjad Kela äʹššneeʹǩǩ leeʹd õhttvuõđâst jiiʹjjes vuuʹd tiʹllʼjõskõõskõʹsse (PRO-Keskus Oy 0800 302 240). Äʹššneǩ seʹlvvad õõutveäkka tiʹllʼjõskõõskõõzzin, vuäitt-a tiʹllʼjõskõõskõs čuäʹjted äʹššnekka tiõttum sääʹmǩiõllsa jååʹđteei. Oudldõssân lij, što takssauttšeǩ miâsttjââtt äʹlǧǧed äʹššneeʹǩǩ põõšši jååʹđteeʹjen.

Jos äʹššneǩ joudd ââʹnned Kela-taaks tiõrvâsvuõđâs diõtt, son taarbaš tiõrvâsvuõtthuõl uʹvddem tuõđstõõzz (Tuõđstõs mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz vääras SV 67 - Todistus matkakorvausta varten SV 67). Äʹššneǩ âlgg seeilted ǩeârddtuõđstõõzz 6 määnpââʹj. Kuʹǩesäiggsaž tuõđstõõzz taaks ââʹnnmest tuåimtet Kela konttra.

Äʹššneeʹǩǩ tiʹllʼjem jååʹđtummšest vuäiʹtte leeʹd še jeärraz tiõrvâsvuõtthuõʹlle leʹbe tiõrvâsvuõtthuõlâst jooʹtti äʹššneeʹǩǩ.

Nääiʹt tiʹllʼjak Kela taaks (pdf).