Sääʹmǩiõllsai põõšši taaks âânnmõš

Kela koʹrvvad tiõrvâsvuõđhuõʹlle tuejjuum maaʹtǩid, jõs mäʹtǩǩ lij tuejjuum puõccmõõžž,
päʹrnnvueʹrddem leʹbe päʹrnnpuhttmõõžž diõtt. Takainalla mäʹtǩǩ koʹrvveet ââldmõs håiddampäikka da vuõkksõs maatkšemnääʹl mieʹldd. Vuäitak vuäǯǯad koʹrvvõõzz takssauttmääʹtǩest, jõs jiõk vueiʹt jiijjad tõn poddsa tiõrvâsvuõđ diõtt ââʹnned õlmmsaid jååʹttemneävvaid leʹbe jõs õlmmsa jååʹttemneävv jeäʹla ââʹnnemnalla. Jos taarbšak taaks tiõrvâsvuõttâd diõtt, vuäitak raukkâd tuõđstõõzz tiõrvâsvuõtthuõlâst (Tuõđstõs mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz vääras SV 67 – Todistus matkakorvausta varten SV 67).

Kela tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd sääʹmvuuʹdest jälsteei säʹmmlaid miõđât põõšši taaks âânnmõõžž Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩid. Põõšši taaks ââʹnnem vuâđđan lij sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ, ij-ka sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ taarbaš tõn diõtt jeeʹrab ooccâd vuõiggâdvuõđ põõšši taʹksse Kelast.

Nääiʹt tiʹllʼjak Kela koʹrvveem taaks

 1. Vaʹljjed jiõccsad sääʹmǩiõllsaž vuõiʹǧǧestkoʹrvveem-mõõntõõllmõõžž õõʹnni jååʹđteei leʹbe auttšeeʹǩǩ, ǩeäʹst tiʹllʼjak Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩid.
  • Tiʹlle taaks vuõiʹǧǧest jiijjad põõšši taaksâst mââimõsân peeiʹv ouʹddel määʹtǩ čiâss 14 mõõneeʹst.
  • Vuäitak tiʹllʼjed õhttân vuâra pukid teâđast åårrai mõõnnâm- da mäʹccem-maaʹtǩid.
  • Tuu põõšši takss iʹlmmat takssmaaʹtǩi teâđaid tiʹllʼjõskõõskõʹsse.
 2. Iʹlmmet tuu põõššitaʹksse såittam õhttvuõđâst
  • nõmmâd da persontiõđ
  • addrõõzz, koʹst autt veǯǯ tuu
  • määʹtǩ mieʹrrpääiʹǩ (õuddm. puõccipõrtt)
  • čiâssääiʹj, kuäʹss ton õõlǥak leeʹd kuåsttuum håiddpääiʹǩest
  • puäʹtte-a tuu mieʹldd veäʹǩǩneävv leʹbe saʹtti
  • teʹlfon-nââmar, koʹst tuu vuäǯǯ ǩidd.
 3. Jos tuu ââʹnnem põõšši takss ij leäkku ââʹnnemnalla
  • leʹbe tõn vuuʹdest, koʹst jeälstak ij leäkku sääʹmǩiõllsaž vuõiʹǧǧestkoʹrvveem-mõõntõõllmõõžž õõʹnni takssauttšeǩ, vuäitak leeʹd vuõiʹǧǧest õhttvuõđâst tiʹllʼjõskõõskõʹsse 0800 302 240 (Menevä Oy, lääddas)
  • Vueiʹttveʹted õõutveäkka tiʹllʼjõskõõskõõzzi seʹlvted, vuäitt-a tiʹllʼjõskõõskõs uʹvdded tuʹnne tiõttum sääʹmǩiõllsa auttšeeʹǩǩ.
 4. Čuäʹjet auttšekka tuu Kela-koort.
  • Ko čuäʹjtak auttšekka Kela-korttâd, vuäǯǯak mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz tâʹlles taaksâst da määusak takssmäʹtǩstad jäänmõssân 25 eeuʹr jiõččvaʹsttõõzz.
  • Vuâmmaš, što tuu tiʹllʼjem säättast vuäiʹtte leeʹd še jeärraz äʹššneeʹǩǩ.
 5. Raauk tuõđstõõzz mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz vääras.
  • Jos taarbšak taaks tiõrvâsvuõttâd diõtt, raauk tõʹst tõn diõtt tuõđstõõzz tiõrvâsvuõtthuõlâst (Tuõđstõs mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz vääras SV 67 – Todistus matkakorvausta varten SV 67).
  • Seillad ǩeârddmääʹtǩ vääras ǩeeʹrjtum tuõđstõõzz jijstad 6 määnpââʹj ääiʹj mäʹtǩǩpeeiʹvest looǥǥeeʹl. Kela vuäitt raukkâd tõn mââibeäʹlnn.
  • Tuåimmad Kela årra kuʹǩesäiggsaž taaks ââʹnnma vuõiggâdvuõđ uʹvddi tuõđstõõzz.
  • Jõs håiddampääiʹǩ tuejjlaž lij tiʹllʼjam tuʹnne Kela-takssaaut domm-määʹtǩ diõtt, jiõk taarbâž tuõđštõõzz takssaaut âânnmõõžžâst.

Looǥǥ lââʹzz