Sääʹmǩiõllsai säuʹrsmâttmõš

Kela jääʹrjast säuʹrsmâʹttemkuursid jeeʹrab še sääʹmǩiõllsaid. Teʹl kuurs ââʹnet lääddas da tuʹlǩǩeet taarb mieʹldd jeeʹres sääʹmǩiõlid.

Säursmâttmõš lij määustem, da tõõzz vuäitt ooccâd pirreeʹjj. Tuʹst vuäitt leeʹd säursmâttmõõžžad leʹbe päärnžad säursmâttmõõžž ääiʹjest vuõiggâdvuõtt säursmâʹttemteägga. Kela koʹrvvad še säursmâttmõõžžâst šõddâm mäʹtǩǩ-koolaid.

Nääiʹt ooʒʒak kuʹrsse

  • Vääʹld õhttvuõđ tuu håiddai dåhttra. Ärvvtõõllâd õõutsââʹjest, leʹčči-a säuʹrsmâttmõõžžâst veäʹǩǩ tuʹnne.
  • Dåhttarceâlklmest âlgg seʹlvvned jm.
    • tuõttum puõʒʒâlm
    • mõõn diõtt säuʹrsmâttmõõžžâst leʹčči tuʹnne veäʹǩǩ.
  • Ko leäk vuäǯǯam dåhttarceâlkalm, tieuʹd säuʹrsmâʹttemooccmõõžž.

Kaaunak tääʹrǩab teâđaid sääʹmǩiõllsaid jurddum kuursin Säuʹrsmâʹttemkurssooccâm-riâšldõõǥǥâst Kela seeidain (lääddas). Vuäitak ooccâd sääʹmǩiõllsaž kuursid vaʹlljeeʹl ǩiõllân "Saame” (Sääʹmǩiõll).

Looǥǥ lââʹzz