Sairauspäivärahan määrä muissa elämäntilanteissa

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos työkyvyttömyytesi alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020.

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 saakka

Sairauspäiväraha lasketaan yleensä edellisen vuoden verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos sinulla ei ole työtuloja, voit saada vähimmäispäivärahaa. Sairauspäiväraha voidaan laskea myös edeltävän työttömyysetuuden, kuntoutusrahan tai opintotuen perusteella, jos se näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettuna.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahan määrä laskurilla.

Laskuriin

Sairauspäivärahan määrä työttömälle

  • Jos olet saanut sairauspäivärahakautta edeltäneen 4 kuukauden aikana työttömyysetuutta vähintään 1 päivän ajan, päivärahasi on yleensä 86 % maksetun etuuden määrästä. Sairauspäivärahan määrä perustuu työkyvyttömyyttäsi edeltävän työttömyyspäivärahan määrään.
  • Jos olet saanut soviteltua työttömyysetuutta, jonka määrässä on huomioitu saamasi palkka, sairauspäiväraha lasketaan täyden työttömyysetuuden määrästä.
  • Jos olet saanut työmarkkinatukea, jonka määrää on pienentänyt jokin muu saamasi etuus (esim. kotihoidon tuki) tai jonka määrään ovat vaikuttaneet omat pääomatulosi, sairauspäiväraha lasketaan maksetun työttömyyspäivärahan määrän mukaan.

Työttömyysetuuden määrässä ei huomioida erilaisia korotusosia, kuten ylläpitokorvausta. Lapsikorotus sen sijaan huomioidaan.

Sairauspäivärahan määrä opiskelijalle

Opiskelijan sairauspäiväraha voidaan laskea joko työtulojen tai opintorahan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Jos sairauspäiväraha maksetaan työtulojen perusteella, verotuksessa tarkastellaan tällöin todettuja työtuloja (vuonna 2019 vuoden 2018 tulot) tai vaihtoehtoisesti edeltäneen 6 kuukauden tuloja, jos opiskelija on työskennellyt säännöllisesti opintojen ohessa ja tulot ovat 20 % suuremmat kuin verotusvuonna todetut tulot.

Jos sinulla ei ole työtuloja ja olet työkyvyttömyyttä edeltävän neljän kuukauden aikana saanut opintotukilain mukaista opintorahaa, niin sinulle voidaan maksaa sairauspäivärahaa opintorahan määrän perusteella.

Sairauspäivärahan määrä kuntoutusrahan perusteella

Jos olet ennen sairauspäivärahan alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana saanut Kelan maksamaa kuntoutusrahaa, sairauspäiväraha on vähintään kuntoutusrahan suuruinen tai kuntoutusrahan kuukausimäärän 25. osa

Jos olet saanut edeltävän kuuden kuukauden aikana työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa, päivärahaetuus on vähintään saamasi kuntoutusrahan kuukausimäärän kahdeskymmenesviidesosa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon työeläkelakien mukaista 33 prosentin korotusta.

Lue lisää