Päätös sairauspäivärahasta

Kela lähettää päätöksen sairauspäivärahasta työntekijälle. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos tämä on ilmoittanut maksaneensa sairausajan palkkaa myös omavastuuajan jälkeen. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Salassapitovelvollisuus

Sairauspäiväraha-asian asianosaisena työnantajaa sitoo julkisuuslain kielto olla luovuttamatta asiassa saatua tietoa sivulliselle.  Koska päätökset voivat sisältää salassa pidettäviä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden asianmukaiseen käsittelyyn. Näin ollen on syytä varmistaa, että päivärahapäätösten käsittelytapa on organisaatiossa kunnossa.

Päätösten perustelut

Työnantajan ja työntekijän sairauspäivärahapäätös perustellaan samalla tavoin. Jos hakemus hylätään sen vuoksi, ettei työntekijää pidetä työkyvyttömänä, päätös sisältää yksilölliset terveydentilaa koskevat perustelut. Aiemmin työnantajan päätökseen ei kirjoitettu yksilöllisiä perusteluja näkyviin. Muutos johtuu Vakuutusoikeuden ratkaisusta (VakO 6172:2011), jonka mukaan myös työnantajan päätöksestä tulee käydä ilmi Kelan näkemys työntekijällä todetuista sairauksista ja siitä, aiheuttavatko ne sairausvakuutuslain mukaisen työkyvyttömyyden. Vakuutusoikeuden mukaan työnantajalla on asianosaisena oikeus saada perusteltu päätös sairauspäivärahasta.

Sairauspäiväraha-asian asianosaisena työnantajaa sitoo julkisuuslain kielto olla luovuttamatta asiassa saatua tietoa sivulliselle. Koska päätökset voivat sisältää salassa pidettäviä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden asianmukaiseen käsittelyyn.

Kelan päätös postitetaan työnantajan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, joka voi olla myös esim. työnantajan valtuuttama tilitoimisto tai palkanlaskentayritys.

Lue lisää