Sámegielagiid fástatákseáššehasvuohta

Kela buhtte mátkkiid dearvvasvuođafuolahussii, juos leat mátkkoštan dohko buohcuvuođa, áhpehisvuođa dahje riegádahttima dihte. Mátkkit buhttejuvvojit dábálaččat lagamuš dikšunbáikái ja hálbbimus johtinvuogi mielde. Sáhtát oažžut buhtadusa maiddái táksesáhtus, juos gárttat geavahit táksse dearvvasvuođadili dahje heajos johtolatoktavuođaid dihte. Sáhtát bivdit dearvvasvuođafuolahusas duođaštusa sáhtu dárbbášlašvuođas (Todistus matkakorvausta varten SV 67).

Kela lea mieđihan sámeguovllus ássi sámegielagiidda ng. fástatákseáššehasvuođa. Mearrádus vuođđuduvvá sámi giellaláhkii, iige sámegielat olmmoš dárbbaš ohcat dan sierra.

Ná diŋgot Kela buhtten táksesáhtu

 1. Vállje alccesat sámegielat táksevuoddji, gii oažžu buhtadusa Kelas.
  • Diŋgo sáhtu maŋimustá ovddit beaivve dmu 14 rádjái.
  • Sáhtát seamma háve diŋgot maiddái buot eará sáhtuid, mat leat juo dieđus.
  • Táksevuoddji almmuha mátkki dieđuid diŋgonguovddážii.
 2. Almmut riŋgema oktavuođas:
  • iežat nama ja persovdnadovddaldaga
  • čujuhusa, gos tákse galgá viežžat du
  • mátkki mearrebáikki (omd. buohcceviessu)
  • diibmoáigge, goas don galggat joavdat dikšunbáikái
  • bohtetgo fárrui veahkkeneavvut dahje mieđušteaddji
  • telefonnummira, gos du fáhtte.
 3. Juos dálá fásta táksevuoddji ii leat dál fidnemis
  • dahje juos du ássanguovllus ii leat dakkár sámegielat táksevuoddji, gii livččii searvan Kela buhttenortnegii, váldde oktavuođa diŋgonguovddážii 0800 302 240 (Menevä Oy, suomagillii).
  • Sáhtát čielggadit ovttas diŋgonguovddážiin dan, leago sis vejolašvuohta fállat dutnje sámegielat vuoddji.
 4. Čájet vuoddjái iežat Kela-koartta.
  • Go čájehat vuoddjái Kela-koartta, oaččut mátkebuhtadusa dalán táksses ja mávssát  eanemustá 25 euro iežasvástuoasi táksemátkkis, mii manná ovtta guvlui.
  • Fuopmáš, ahte du diŋgon sáhtus sáhttet leat fárus maiddái eará mátkkošteaddjit.
 5. Bivdde duođaštusa mátkebuhtadusa várás.
  • Juos dárbbašat táksse dearvvasvuođadili dihtii, bivdde dearvvasvuođafuolahusas duođaštusa sáhtu dárbbášlašvuođas (Todistus matkakorvausta varten SV 67)
  • Seaillut háválismátkki várás čállojuvvon duođaštusa alddát 6 mánotbaji áigge. Kela sáhttá bivdit dan dus maŋŋeleappos.
  • Doaimmat guhkálaš táksse geavaheapmái vuoigadahtti duođaštusa Kelai.
  • Juos dikšunlágádusa bargi lea diŋgon dutnje táksse ruoktomátkki várás, it dárbbaš táksemátkkis sierra duođáštusa.

Loga lasi