Kelalle välitettävät lääkeostotiedot

Henkilötunnus ja korvausoikeudet
Työpaikkakassan numero
Lääkkeen määrääjän tiedot
Lääkemääräyksen tiedot
Määrätty lääke
Toimitettu lääke
Viitehintainen tai vaihtokelpoinen lääkevalmiste
Alkuomavastuu
Omavastuu
Vuosiomavastuu
Tarkenne
Edellinen toimituspäivä
Lisäselvitykset
Korvaukset korvauslajeittain
Poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun erityisryhmä
Omavastuun maksaja
Annosjakelupalkkio
Lääkärinpalkkio
 

Asiakkaan tiedot

 • henkilötunnus
 • erityiskorvattavien lääkkeiden, rajoitetusti korvattavien lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden numero
 • työpaikkakassan numero, kun Kelan ja työpaikkakassan kanssa sopimuksen tehnyt apteekki välittää tiedot koneellisella tilitysmenettelyllä Kelan kautta työpaikkakassan käsiteltäväksi.

Lääkkeen määrääjän tiedot

 • Lääkkeen määränneen lääkärin tai hammaslääkärin sekä lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan nimi sekä 6-numeroinen yksilöintitunnus.
  • Jos on kyse on toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä laaditusta paperisesta lääkemääräyksestä, käytetään lääkkeenmäärääjän yksilöintitunnuksena tunnusta 999993.

Lääkemääräyksen tiedot

Lääkemäräyksen laatu seuraavilla tunnuksilla:

 • A = alkuperäinen lääkemääräys
 • U = uusittu lääkemääräys tai myöhempi osatoimitus
 • P = puhelinlääkemääräys

Kun sähköinen lääkemääräys uusitaan, sen laatu on A. Sähköisen lääkemääräyksen osatoimituksen laatu on U.

Apteekin tietojärjestelmästä välittyy Kelalle lääkemääräyksen laatu M, kun kyseessä on apteekin sähköistämä alkuperäinen kirjallinen lääkemääräys.

Apteekin tietojärjestelmästä välittyy Kelalle lisäksi koodi S (sähköinen lääkemääräys) ja sähköisen lääkemääräyksen tunnistetieto (OID-koodi), kun lääke on toimitettu sähköisellä lääkemääräyksellä.

 • iteroidusta lääkemääräyksestä toimittamiskertojen määrä ja uudelleen toimittamisen aikaisin ajankohta
 • lääkemääräyksen laatimis-, uusimis- tai uudistamispäivämäärä

Määrätty lääke

 • lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen pohjoismainen tuotenumero, jos lääke on vaihdettu vaihtokelpoiseen valmisteeseen
 • määrätty lääkemäärä

Toimitettu lääke

 • valmisteen nimi, vahvuus, lääkemuoto ja pakkauskoko
 • valmisteen pohjoismainen tuotenumero
 • apteekin valmistaman valmisteen koostumus ja määrä
 • valmisteen kustannus
  • Jaettu pakkaus suositellaan käsiteltäväksi reseptinkäsittelyssä tuotenumerolla apteekkien atk-järjestelmätoimittajien antamien ohjeiden mukaisesti. Jaetun lääkemäärän pakkausten lukumääräksi merkitään yksi ja pakkauskooksi toimitettu lääkemäärä. Jaetun pakkauksen hinta lasketaan sen pakkauksen vähittäishinnasta, josta lääke jaetaan.
  • Jos jakelu suoritetaan viitehintaryhmään kuuluvasta lääkepakkauksesta ja pakkauksen hinta ylittää viitehinnan, korvaus lasketaan viitehinnasta, mikäli lääkkeen määrääjä ei ole kieltänyt lääkkeen vaihtoa tai kyseessä ei ole valtakunnallinen saatavuusongelma.
  • Jos apteekki antaa alennusta lääkkeen hinnasta, korvaus lasketaan alennetusta hinnasta. Jos alennettu hinta on korkeampi kuin viitehinta, korvaus lasketaan viitehinnasta.
 • valmisteen korvausperuste
 • toimitettujen pakkausten lukumäärä
 • annostusohje käyttötarkoituksineen
  • Jos korvattavan lääkkeen, perusvoiteen tai kliinisen ravintovalmisteen annostus ei käy ilmi lääkemääräyksen annostusohjeesta, se selvitetään ja merkitään reseptin lisätietoihin.

Viitehintainen tai vaihtokelpoinen lääkevalmiste

 • Viitehintaryhmään kuuluvasta lääkevalmisteesta, jonka hinta ylittää viitehinnan, ilmoitetaan jokin seuraavista tiedoista:
  • lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkkeen vaihdon
  • ostaja on kieltänyt lääkkeen vaihdon
  • saatavuusongelma (viitehintaisia valmisteita ei ole saatavilla valtakunnallisesti tukkuliikkeissä)
  • vaihtokielto, poikkeava viitehintaryhmä, poikkeava käyttöaihe
  • vaihtokielto, epilepsia
 • Vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta, joka ei kuulu viitehintaryhmään ja jonka hinta ylittää ns. hintaputken ylärajan, ilmoitetaan jokin seuraavista tiedoista:
  • lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkkeen vaihdon
  • ostaja on kieltänyt lääkkeen vaihdon
  • muun syyn vuoksi on toimitettu valmiste, joka ei ole ns. hintaputkessa (syy ilmoitetaan lisäksi reseptin lisätiedoissa).

Alkuomavastuuta koskevat tiedot

 • korvauksen laskennan perusteena oleva Kelasta saatu alkuomavastuu.
 • ostoon kuuluva alkuomavastuu
 • reseptikohtainen alkuomavastuu
 • korvauslaskennan perusteena oleva alkuomavastuulla vähennetty korvausperuste

Alkuomavastuu lasketaan reseptikohtaisesti.

Omavastuuta koskevat tiedot

 • oston omavastuu
 • reseptikohtainen omavastuu

Vuosiomavastuuta koskevat tiedot

 • korvauksen laskennan perusteena oleva Kelasta saatu vuosiomavastuu.
 • reseptikohtainen vuosiomavastuu.
 • reseptikohtainen omavastuu.

Vuosiomavastuu lasketaan reseptikohtaisesti.

Tarkenne suorakorvaukseen

 • tarkenteen tunnus reseptitiedoissa / reseptikohtaisesti.

Muut ilmoitettavat tiedot

 • Reseptimerkinnällä perus- tai erityiskorvattavista lääkkeistä lääkekohtainen koodi. Koodi välittyy ohjelmallisesti. Lisäksi apteekki ilmoittaa lisätiedoissa lääkärin lääkemääräykseen kirjoittaman selvityksen.
 • Korvattavasta lääkkeestä, kliinisestä ravintovalmisteesta ja perusvoiteesta edellisen erän toimittamispäivä ja toimitettu määrä, jos kysymyksessä on uusittu lääkemääräys tai alkuperäisen lääkemääräyksen myöhempi osaosto.
 • Mahdolliset lisäselvitykset asiasta riippuen reseptin tai toimituskerran lisätiedoissa. Yhtä lääkettä koskevat selvitykset ilmoitetaan reseptin lisätiedoissa ja koko ostoa koskevat selvitykset toimituskerran lisätiedoissa.
 • Korvaukset lääkekohtaisesti korvauslajeittain. Korvauslaji välittyy ohjelmallisesti.
  • AJ = annosjakelupalkkion korvaukset
  • LO = peruskorvattavat lääkkeet
  • LU = rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet
  • VO = peruskorvattavat perusvoiteet
  • RO = peruskorvattavat kliiniset ravintovalmisteet
  • LY  = alempaan erityiskorvausryhmään kuuluvat lääkkeet
  • RY = alempaan erityiskorvausryhmään kuuluvat kliiniset ravintovalmisteet
  • LK = ylempään erityiskorvausryhmään kuuluvat lääkkeet
  • LL = vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen lisäkorvattavat valmisteet
 • Poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun erityisryhmät. Apteekin tietojärjestelmästä välittyy Kelalle koodit
  • AJ = annosjakelu
  • AM = muut erityisryhmät
 • Tiliostoista omavastuun maksaja, ellei se ole asiakas itse.

Jos lääkkeet toimitetaan kunnan sosiaaliviraston maksusitoumuksella eikä asiakas ole julkisessa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa ("Ei STVOL", "STVOL, päivähoito" tai "STVOL, yöhoito"), tilitystietoihin merkitään omavastuun maksaja ja maksajakoodi S.

Jos omavastuun maksaja on joku muu kuin kunnan sosiaalivirasto, tilitystiedoissa ilmoitetaan omavastuuosuuden maksaja ja maksajakoodi M. Ohjeet maksajakoodien ja omavastuun maksajan merkitsemisestä löytyvät apteekkijärjestelmätoimittajien työpaikkakassarekisteriä koskevista ohjeista.

Annosjakelupalkkio

 • annosjakelupalkkion määrä
 • annosjakelukorvauksen määrä
 • annosjakeluviikkojen määrä.

Lääkärinpalkkio

 • palkkion määrä
 • palkkion peruste (yleislääkäri/erikoislääkäri)
 • onko kyseessä lääke­määräyksen uudistaminen vai puhelinlääkemääräys

Apteekin tulee huolehtia, että Kelalle tulevat ostotiedot voidaan tarvittaessa toimittaa uudelleen, kunnes tilitys on maksettu.

 

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 11.1)