Škooultõõzz da harjjtõõllmõõžž

Reâuǥteʹmmen vuäitak ooʒʒõõttâd škooultõʹsse leʹbe harjjtõõllmõʹšše. Nääiʹt pueʹrääk tuu vueiʹttemvuõđid vuäǯǯad reâuǥ.

Vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz še škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest.

Tuâjjtâttmõõžž oouʹdeei kääzzkõõzz lie

  • mättʼtõõttmõš
  • reâuggviõkkškooultõs
  • reâuggooccâmvalmštummuš
  • sueʹrǧǧvalmštummuš
  • reâuggǩiččlõddmõš
  • škooultemǩiččlõddmõš
  • säuʹrsmõʹtti tuâjjtoiʹmmjummuš.

Kõõjj TJ-konttrest lââʹzz tuâjjtâttmõõžž oouʹdeei kääzzkõõzzin (te-keskus.fi).

Suåv vuässõõttmest škooultõʹsse leʹbe harjjtõõllmõʹšše da tuejjed reâuggvuäǯǯamplaan
TJ-konttrin.

Vuäǯǯak škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest tuärjjõõzz takainalla, jõs leäk suåppâm vuässõõttmest TJ-konttrin. TJ-konttrin suåppum škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest vuäitak vuäǯǯad tuärjjõssʼsad še pââjõõzz. Pââjõõzz vuäitt vuäǯǯad jäänmõsân 200 peeiʹvest.

Vuäitak måtam vuõʹjjin vuäǯǯad koʹrvvõõzz maaʹtǩi koolain da jeeʹres koolain tõn ääiʹjest, kuäʹss vuässõõđak škooultõʹsse leʹbe jeeʹres toiʹmmjummša.