Kela ja sote-uudistus

Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan uusi hallinnon taso eli 21 hyvinvointialuetta. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy niille ja Helsingin kaupungille.

Hyvinvointialueiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion budjetista ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla.

Tietoa hyvinvointialueiden tehtävistä ja perustamisen aikataulusta on koottu soteuudistus.fi-sivustolle.

Kelan rooli

Kelan rooli sote-uudistuksessa on moninainen:

  • Kelan etuudet ja palvelut ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Kelan tietovarannot ja Kanta-palvelut ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Kelan etuuksiin liittyvän monikanavarahoituksen purkamista selvitetään.

Kelan etuudet ja palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita

Kela toimii valtakunnallisesti osana asiakkaan palvelujen ja etuuksien kokonaisuutta nyt ja sote-uudistuksen jälkeen. Moni Kelan etuuksista liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Hyvinvointialueen valmistelija!

Jos haluat suunnitella uudistukseen liittyviä muutoksia tai yhteistyötä Kelan kanssa, lähetä viesti sähköpostiin esittelypyynnot@kela.fi Ohjaamme viestin oikealle taholle ja otamme yhteyttä!

Lähetä meille viestiä
  • Kela myöntää sairaanhoidon korvauksia käynteihin, tutkimuksiin ja hoitoihin yksityisessä terveydenhuollossa sekä terveydenhuollon matkakustannuksiin.
  • Kela maksaa lääkekorvauksia sekä järjestää ja toimeenpanee erilaisia kuntoutuspalveluja kaikenikäisille asiakkaille.
  • Toimeentulotuki on osa sosiaalihuoltoa, ja se liittyy tiiviisti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon palveluihin.
  • Kunnat ja Kela tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä yhteisten asiakkaidensa tilanteiden hoitamisessa. Se jatkuu myös tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Kaikkiaan Kela siis tekee monialaista asiakasyhteistyötä eri toimijoiden, myös sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueet ja kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä valtion että muiden julkishallinnon toimijoiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa palvelujen ja etuuksien hoitamisessa. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden palveluketjujen sujuvuus. Tässä Kelalla on tärkeä rooli asiakkaiden perustoimeentulon turvaajana sekä palvelujen tarjoajana.

Marjukka Turusen puheenvuoro 13.10.2021:  Monialainen asiakasyhteistyö - haasteet ja mahdollisuudet.


Asiakasyhteistyötä pitää edistää vahvasti jatkossakin. Siksi Kela on mukana hallitusohjelman uudistuksissa, hankkeissa ja kokeiluissa, joissa asiakasyhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Asiakasyhteistyö edellyttää lakimuutoksia asiakastiedon hyödyntämisen edistämiseksi, yhteistä vuoropuhelua sekä resursseja ja osaamista.

Kela mukana Työkykyohjelmassa:

Hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen lisäksi meneillään on TE-palvelujen rakenneuudistus, jossa suunnitellaan työllisyyspalvelujen siirtoa kunnille.

Kelan tietovarannot ja Kanta-palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita

Kelalla on laajat tietovarannot asiakkaiden etuuksista ja palveluista. Kelan tehtävänä on kehittää Kanta-palvelujen toimintoja sekä ylläpitää Kanta-palvelujen tietovarantoja. Terveydenhuollon tietojen lisäksi myös sosiaalihuollon tietoja ollaan siirtämässä Kanta-palveluihin.

Kela tuottaa tietoa sekä valtionhallinnolle että hyvinvointialueille ja muille sote-palvelujen tuottajille. Tietoa hyödynnetään palvelujen tuottamisessa ja tiedolla johtamisessa. Lisäksi Kela tuottaa asiakkaista tilastotietoa hyvinvointialueille.

Kelan etuuksiin liittyvän monikanavarahoituksen purkaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut rahoitetaan tällä hetkellä monella eri tavalla. Osana sote-uudistusta selvitetään ja arvioidaan myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joilla voidaan purkaa ja yksinkertaistaa nykyistä monikanavaista rahoitusta.

Monikanavaisen rahoituksen purkamisessa selvitetään ja arvioidaan muun muassa Kelan toimeenpanemien, sairausvakuutukseen kuuluvien etuuksien uudelleenjärjestämistä ja toimeenpanoa. On selvitettävä, pitäisikö hyvinvointialueiden jatkossa vastata siitä osasta etuuksien rahoitusta, joka nyt tulee valtiolta. Lisäksi arvioidaan, tulisiko osa etuuksista lakkauttaa ja siirtää rahoitus yleiseksi osaksi hyvinvointialueiden rahoitusta. Työ on kesken ja jatkuu syksyllä 2021 eduskunnassa.

Outi Antilan puheenvuoro 21.9.2021: Monikanavarahoituksen purkamisessa on valtavia riskejä, joiden suuruutta kukaan ei voi vielä arvioida.