Työntekijän lähettäminen ulkomaille

Lähetetty työntekijä

  • on suomalaisen työnantajan lähettämä
  • tekee ulkomailla työtä tilapäisesti ja
  • kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan.

Komennus EU/ETA-maahan tai Sveitsiin

Kun suomalainen työnantaja lähettää palveluksessaan olevan työntekijän työskentelemään tilapäisesti EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, edellytetään, että työntekijän suhde työnantajaan säilyy koko komennuksen ajan. Työsuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien on siis säilyttävä lähettävällä työnantajalla.

Työnantajan pitää hakea työntekijälleen A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kulumisesta. Todistuksen antaa Eläketurvakeskus. Todistus kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen komennuksen alkua. Työnantaja saa kaksi todistusta, joista toinen tulee antaa työntekijän mukaan.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen ja sosiaaliturvaetuudet määräytyvät Suomen lainsäädännön perusteella.

Komennus sosiaaliturvasopimusmaahan

Kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän sellaiseen maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (USA, Kanada ml. Quebec, Etelä-Korea, Kiina, Israel, Intia tai Chile), ei vaadita, että työntekijän suhde työnantajaan jatkuu koko komennuksen ajan. Työsuhde voidaan solmia myös ulkomaisen tytär-, emo- tai sisaryhtiön kanssa, jolloin työsuhde lähettävään suomalaiseen yritykseen jää "lepäämään". Suomalainen yritys on kuitenkin vastuussa työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta Suomessa.

Eläketurvakeskus ratkaisee työntekijän kuulumisen Suomen sosiaaliturvaan niiden etuuksien osalta, jotka sisältyvät sosiaaliturvasopimukseen. Työnantajan pitää hankkia työntekijälleen Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistus. Todistus kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen komennuksen alkua.

Lisäksi työnantajan tulee täyttää Kanadaan, Quebeciin ja Israeliin lähetettävistä työntekijöistä asianomaisen maan todistuslomake, jonka Eläketurvakeskus allekirjoittaa. Työnantajalle palautetaan allekirjoitettu todistus, joka työntekijän on esitettävä työskentelymaassa vaadittaessa.

Niistä etuuksista, jotka eivät sisälly sopimukseen, Kela tekee ratkaisun Eläketurvakeskukseen toimitetun hakemuksen perusteella.

Komennus muihin maihin

Jos työkomennus suuntautuu ns. kolmanteen maahan, Kela ratkaisee, kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvaan komennuksen ajan. Lähetetyt työntekijät säilyvät yleensä alle vuoden komennuksesta Suomen sosiaaliturvan piirissä ilman erillistä hakemusta. Kelan palvelupisteeseen tulee kuitenkin ilmoittaa aiotusta ulkomailla oleskelusta.

Yli vuodeksi ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden tulee hakea oikeutta Suomen sosiaaliturvaan lomakkeella Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla (Y 38). Työnantaja täyttää lomakkeen Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla (Y 38T). Hakemus on tehtävä vuoden sisällä muutosta tai edellisen päätöksen päättymisestä.

Lähetetyille työntekijöille voidaan antaa vakuuttamispäätös ulkomailla työskentelyn ajaksi, kuitenkin aluksi enintään viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen päätöstä voidaan jatkaa toiset viisi vuotta, jos hänellä edelleen on kiinteät siteet Suomeen. Yhteensä työntekijä voi siis työskennellä ulkomailla 10 vuotta ja kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Jotta työntekijä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla ollessaan, hänen on oltava pakollisesti tai vapaaehtoisesti työeläkevakuutettu Suomessa. Työntekijä säilyy Suomen työeläketurvassa niin kauan kun hän tekee työtä lähettävälle työnantajalle. Työnantaja voi kuitenkin hakea vapautusta työntekijän eläkelain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, kun työkomennus on jatkunut kaksi vuotta.

Lue lisää