Familjeledighetsreformen medför förändringar på arbetsplatserna

Från och med 1.5.2022 kan föräldrar och arbetsgivare ansöka om föräldradagpenning enligt den nya modellen, om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. I och med reformen fördelas familjeledigheterna jämnare mellan föräldrarna.

Lagändringarna i anslutning till familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. Föräldradagpenning enligt den nya lagen kan sökas från och med 1.5.2022. Reformen gäller familjer där den beräknade tiden för ett barns födelse är 4.9.2022 eller senare samt familjer där ett adoptivbarn tas i vård tidigast 31.7.2022.

I och med reformen förlängs föräldraledigheterna. Dessutom ändras de begrepp som gäller familjeledigheter. Efter reformen kan man få föräldradagpenning för sammanlagt 320 vardagar, vilket innebär att vardera föräldern får en kvot på 160 vardagar. Av sin kvot kan en förälder överlåta högst 63 vardagar till den andra föräldern eller en annan person som vårdar barnet. Utöver det betalas graviditetspenning för 40 vardagar till den födande föräldern.

Skilda ansökningsformulär för dagpenningarna enligt den nya lagen kommer inte att införas för arbetsgivarna, utan de befintliga formulären uppdateras under maj-juni med de nya namnen på förmånerna. Arbetsgivaren kan alltså ansöka om dagpenning enligt den nya lagen med de befintliga formulären för ansökningar och anmälningar redan innan de nya förmånernas namn har förts in.

Familjeledighetsreformen kommer att synas på många sätt på arbetsplatserna. Reformens syften är jämlikhet, ökad jämställdhet i arbetslivet och minskade löneskillnader mellan könen. Den nya modellen ger familjerna fler möjligheter, mer valfrihet och flexibilitet då det gäller att ta ut familjeledigheter.

Den nya och den gamla lagen om familjeledigheter tillämpas parallellt fram till slutet av 2024. Den gamla lagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

Mer material om familjeledighetsreformen:

Reformens konsekvenser för arbetsgivarna beskrivs i en inspelning av arbetsgivarwebbinariet om familjeledighetsreformen (på finska). Här finns också information om vad arbetsgivarna bör beakta då de ansöker om familjeförmåner hos FPA. Närmare information om reformen har sammanställts i webbinariets kompletterande material (på finska).

Verktygslådan för arbetsgivare om familjeledigheter erbjuder ett kompakt informationspaket om familjeledighetsreformen. Verktygslådan innehåller också konkreta exempel på de förändringar som reformen medför.

På webbplatsen Mittiallt.fi finns omfattande information om de förändringar som familjeledighetsreformen medför och om hur olika slags familjer har beaktats i reformen.

Den nya lättlästa broschyren för barnfamiljer finns på finska och svenska. I broschyren kan man läsa om de stöd som barnfamiljer kan få från FPA. Tryckta broschyrer kan beställas på adressen lomakevarasto@kela.fi. Minimibeställningen är 10 st. och broschyrerna är avgiftsfria. På nätet finns broschyren för barnfamiljer också på de samiska språken. Broschyrerna om familjeledighetsreformen finns på nätet också på estniska, ryska, somaliska och arabiska.

FPA:s chatt-, telefon- och e-postkanaler för arbetsgivare betjänar i frågor som gäller familjeledighetsreformen.

Närmare information om familjeledighetsreformen hittar du på adressen fpa.fi.

Läs mer