Ändringar i receptblanketten 1.5.2022


Införandet av Kanta-läkemedelslistan, fas 1, medför ändringar i receptblanketten. Ändringar som har gjorts:

  • En ny punkt ’Motivering för användning av ett annat än det förmånligaste biologiska läkemedlet’ har lagts till.
  • Texten i punkten om särskild utredning (anteckning på receptet) har ändrats.
  • Orten där receptet utfärdats och datum samt läkemedelsförskrivarens underskrift finns nu i samma punkt.
  • I punkten ’Ytterligare information för patienten’ har ett omnämnande av giltighetstiden för receptet på det biologiska läkemedlet lagts till.

Ett recept kan endast i undantagsfall utfärdas skriftligt eller per telefon. Från 1.5.2022 ska den nya receptblanketten användas när skriftliga recept utfärdas. Med tanke på dataskyddet ska de gamla receptblanketterna förstöras på ett adekvat sätt.

Leverantörerna av patientdatasystem har fått stilmallen för den nya receptblanketten som en fil per e-post. Närmare information kantakehitys@kanta.fi.

Nya tryckta receptblanketter kan från 19.4.2022 beställas per e-post från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Tjänsten Terveysportti, Läkarförbundets medlemsservice och tjänsten Lääkäriportaali har den nya receptblanketten tillgänglig för sina kunder.