Ändringar i Sjukförsäkringsanvisningar för apotek och i bilagan till sjukförsäkringsanvisningarna 1.5.2022

Apoteksmeddelande 3/2022

Följande ändringar görs i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek:

Sökning i förfrågningstjänsten

I texten infogas att med FPA-kort avses det traditionella plastkortet. FPA-kortets elektroniska bilder eller applikationer är inte godkända av FPA, så kundens direktersättningsuppgifter får inte hämtas utifrån sådana.

Grundersättning utifrån receptanteckning och Begränsad rätt till specialersättning på basis av receptanteckning

I oklara fall ska apoteket kontrollera med förskrivaren att receptanteckningen är korrekt. Vid behov ska man be läkemedelsförskrivaren att göra nödvändiga korrigeringar i det elektroniska receptet. I texten infogas att man alternativt kan komma överens med läkemedelsförskrivaren om att apoteket rättar uppgiften i det elektroniska receptet. Uppgifterna rättas i enlighet med läkemedelsförskrivarens anvisningar.

Anteckningar på receptet

Ett nytt stycke läggs till:

I fråga om läkemedel som ersätts utifrån en receptanteckning kan det finnas begränsningar som gäller den läkemedelsmängd som kan expedieras med ersättning och den tid inom vilken läkemedlet kan expedieras med ersättning. Då man beräknar den tid inom vilken läkemedlet kan expedieras med ersättning är den första dagen som räknas (dvs. dag ett) dagen efter det datum som angetts i receptanteckningen.

Kalkylatorerna i apotekssystemen kan för sin del stödja den som expedierar läkemedlet genom att meddela huruvida läkemedlet ännu kan expedieras med ersättning.

Eftersom ett recept i regel är i kraft i två år, behandlar apoteken från 1.5.2022 recept som gjorts upp såväl enligt den gamla som enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. Receptanteckningar enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen kräver åtgärder på apoteket:

 • Om receptet innehåller en receptanteckning enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen som motsvarar den receptanteckning som krävs för att ersättning ska kunna ges, ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och den tillhörande koden med fyra tecken enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen.
 • Om receptet innehåller en datumuppgift för receptanteckningen enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen, antecknas denna uppgift i det fält som är avsett för datumuppgiften på det sätt som läkemedelsförskrivaren har uppgett.

Information om receptanteckning gällande bassalvor

Beräkning av den avvikande läkemedelsspecifika självrisken

Vid årsskiftet kompletterades förteckningen ”Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk” med ett tillägg om iterering av receptet, t.ex. i en situation där en avvikande läkemedelsspecifik självrisk kan tas ut av kunden. Tillägget väckte många frågor på apoteken, så vi har lagt till tre exempel för att klargöra saken.

Dessutom kompletteras ovannämnda förteckning med ett omnämnande av att uppgiften om begränsning av mängden läkemedel som får expedieras också kan finnas i receptets doseringsanvisning.

Exempel 5: I receptets doseringsanvisning finns uppgift om begränsning av den mängd läkemedel som kan expedieras eller det är ett itererat recept

a) Specialersättningsgillt läkemedel: kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Receptet på ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) är itererat så att kunden per gång kan köpa en läkemedelsmängd som beräknad enligt doseringsanvisningen motsvarar läkemedelsmängden för 33 dagar.  Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för den läkemedelsmängd som motsvarar 33 dagars behandling för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. för 5 veckor.

b) Läkemedel som berättigar till tilläggsersättning: kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Kunden har ett recept på ett grundersättningsgillt läkemedel, i vars dosanvisning det står att läkemedlet kan expedieras för 10 dagar per gång. Kundens årssjälvrisk (takbeloppet) för läkemedel har överskridits och kunden har rätt till tilläggsersättning. Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för en läkemedelsmängd som motsvarar 10 dagars behandling för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. för 2 veckor.

c) Grundersättningsgillt läkemedel: det är inte fråga om en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Kunden har ett recept på ett grundersättningsgillt läkemedel, i vars dosanvisning det står att läkemedlet kan expedieras för en vecka per gång. Kundens årssjälvrisk (takbeloppet) för läkemedel har ännu inte överskridits och kunden har således inte rätt till tilläggsersättning. Expedieringsveckorna antecknas inte.

Bassalvor och Grundersättning för apotekstillverkade icke-medicinska salvor

Omnämnandet av ”behandling av långvarig hudsjukdom” formuleras om: Receptet innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom.

I punkten om bassalvor infogas ett nytt stycke:

Anteckningen ”långvarig hudsjukdom”, som är en förutsättning för ersättning av bassalvor, ändras 1.5.2022 till en receptanteckning. Förskrivaren av bassalvan gör anteckningen i punkten Särskild utredning.

 • Om receptet på en bassalva i doseringsanvisningen innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom (s.k. PIH-anteckning), ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och den tillhörande koden med fyra tecken enligt Läkemedelsdatabasen.

Preparat som expedieras med Fimeas specialtillstånd

En ny rubrik och ny text läggs till:

Vid avbrott i tillgången på ett preparat som kräver försäljningstillstånd kan Fimea av särskilda orsaker bevilja ett tidsbegränsat undantagslov för expediering av ett preparat med utländska märkningar på förpackningen.

Du kan med ersättning expediera ett preparat som omfattas av undantagslov som en förpackning med försäljningstillstånd enligt apotekens prisförteckning för preparat, förutsatt att priset på det preparat som omfattas av undantagslov och dess ersättningsstatus är samma som för preparatet med försäljningstillstånd.

Preparatspecifika anvisningar om direktersättning

Omnämnandet av SF-anvisningarna för apotek tas bort från texten.

I texten om tadalafil- och sildenafilpreparat infogas att produkten alternativt kan expedieras utan ersättning.

Preparat som kunden kan få ersättning för endast hos FPA

I avsnittet om läkemedel för fertilitetsbehandling ändras ordet ”kvinna” till ”kund”.

Receptets giltighet

I texten infogas att Receptcentret räknar ut receptets giltighetstid och ogiltigförklarar föråldrade recept.

Situationer där receptet är i kraft ett år

Tillägg till exemplen:

Receptet har förskrivits med uppgifter enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen och det är fråga om ett biologiskt läkemedel för vilket en biosimilar finns tillgänglig när receptet utfärdas.

Avvikande från receptets giltighetstid

Följande ändringar av giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel (originalpreparat och biosimilarer) beaktas och exemplet korrigeras:
Du kan lämna ut en sådan mängd läkemedel som behövs för att undvika avbrott i en fortlöpande medicinering (högst en mängd som motsvarar en månads behandling), om samtliga av följande villkor uppfylls:

 • det har gått högst 1 månad sedan receptet gick ut
 • det finns läkemedel kvar på receptet
 • det är fråga om regelbunden medicinering
 • det är fråga om ett recept som är giltigt i 2 år
  • När ett recept har förskrivits med uppgifter enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen och det är fråga om ett biologiskt läkemedel för vilket en biosimilar finns tillgänglig vid tidpunkten för förskrivningen, är receptet giltigt högst ett år. Du kan avvika från receptets giltighetstid.

Receptcentret räknar ut receptets giltighetstid med flexibla tider och låter dig i princip inte avvika från receptets giltighetstid, om det inte är tillåtet.

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedlet i fråga innehåller mer än vad som motsvarar en månads behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten, får du expediera läkemedelsförpackningen odelad. På receptet ska emellertid också i sådana fall finnas kvar en läkemedelsmängd som motsvarar en förpackning som kan expedieras.

Exempel: Det är möjligt att avvika från giltighetstiden

Ett ersättningsgillt läkemedel med försäljningstillstånd som är avsett för fortgående behandling och som inte är ett HCI-läkemedel eller narkotiskt läkemedel har förskrivits 21.5.2020. Receptet är giltigt 2 år eftersom läkaren inte har begränsat receptets giltighetstid.  Under tiden 22.5.2022–21.6.2022 kan högst en läkemedelsmängd som motsvarar en månads behandling expedieras.

Indikation

En ny rubrik och ny text läggs till:

Ett recept innehåller inte alltid en indikation eller den antecknade indikationen kan vara en beskrivning av symtom. För att ge grundersättning behöver du i allmänhet inte beakta den indikation som antecknats i receptet eller utreda en indikation som fattas.  Under Produktspecifika anvisningar om direktersättning och Specialersättning i sjukförsäkringsanvisningarna beskrivs de situationer där du alltid ska kontrollera indikationen i receptet när du ger ersättning.

Exempel:

Ett prostataläkemedel har förskrivits till en kvinna för behandling av klimakteriebesvär. I receptet har antecknats ”för behandling av sjukdom”. Du kan ge grundersättning för läkemedlet om Fimeas expedieringsbestämmelser uppfylls.

Prisrådgivning

Avsnittet om prisrådgivning kompletteras med anvisningar om att apoteket ska informera om det preparat som vid expedieringstillfället de facto är billigast för kunden.

Rabatter

I texten infogas att apoteket kan ge rabatt på egenvårdsläkemedel. Anvisningen kompletteras:
När apoteket har beviljat rabatt på ett receptbelagt ersättningsgillt läkemedel eller egenvårdsläkemedel, beräknas ersättningen

 • på det rabatterade priset eller
 • på referenspriset om det rabatterade priset är högre än referenspriset.

Det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet

En ny rubrik och ny text läggs till:

Kunden har alltid rätt att få det för honom eller henne vid expedieringstillfället de facto billigaste utbytbara läkemedelspreparatet, om han eller hon så önskar och om förskrivaren inte har förbjudit läkemedelsutbyte. Kunden ska ges prisrådgivning och information om det preparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är billigast för honom eller henne.

Med beaktande av läkemedlets ersättningsstatus och kundens rätt till ersättning kan det de facto billigaste preparatet vid tidpunkten för expedieringen ligga utanför prisintervallet. Det preparat som vid expedieringstillfället är de facto billigast för kunden kan också vara ett icke-ersättningsgillt preparat.

Om kunden vill kan du expediera det vid expedieringstillfället de facto billigaste utbytbara preparatet. Om det för kunden de facto billigaste preparatet är ersättningsgillt, beräknas ersättningen utifrån priset på preparatet, även om det är högre än referenspriset.

Gör så här:

 1. Du märker att kunden har blivit ordinerad ett läkemedel i vars substitutionsgrupp det finns preparat som hör till olika ersättningsklasser och/eller som ersätts utifrån olika ersättningsnummer.
 2. Berätta för kunden vilket preparat som vid expedieringstillfället de facto är billigast och fråga om kunden vill ha det preparatet. Observera att också ett icke-ersättningsgillt preparat kan vara de facto billigast för kunden.
 3. Om det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset ska du använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”.

Om det finns flera preparat som är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset och de kostar kunden lika mycket (100 % rätt till specialersättning eller tilläggsersättning), ska du välja det preparat vars försäljningspris är billigast och som är tillgängligt på riksnivå.

Exempel 1.

Till samma referensprisgrupp hör grundersättningsgilla preparat som ingår i prisintervallet och specialersättningsgilla preparat utanför prisintervallet. Kunden har rätt till specialersättning. Vid expedieringstillfället ingår det för kunden de facto billigaste preparatet inte i prisintervallet. Du kan expediera kunden det preparat som de facto är billigast för honom eller henne vid expedieringstillfället och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.

Exempel 2.

Till samma referensprisgrupp hör preparat som är specialersättningsgilla utifrån olika ersättningsnummer.  Med det ersättningsnummer som kunden har får han eller hon specialersättning endast för ett visst preparat. Detta preparat är utanför prisintervallet och är de facto billigast för kunden vid expedieringstidpunkten. Du kan expediera kunden det preparat som de facto är billigast för honom eller henne vid expedieringstillfället och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.

Kan läkemedelsmängden i ett inköp ersättas?

Rubriken och stycket tas bort i sin helhet.

Mängd som kan ersättas på en och samma gång

Följande infogas i texten:

I vissa undantagssituationer kan social- och hälsovårdsministeriet eller Fimea begränsa mängden läkemedel som kan expedieras per gång. Också läkaren kan begränsa mängden läkemedel som kan expedieras på en och samma gång.

En ny rubrik och ny text läggs till:

Kan kunden köpa en del av läkemedlen utan ersättning?

Du kan ge kunden ersättning för en läkemedelsmängd som är lika stor eller mindre än den av FPA fastställda läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång.

Bestämmelserna och anvisningarna om läkemedelsersättningar gäller endast läkemedelsköp som expedieras med ersättning. Utöver den läkemedelsmängd som ersätts kan kunden på samma gång även köpa samma läkemedel utan ersättning, om inte den läkemedelsmängd som får expedieras per gång har begränsats.

När apoteket lämnar ut ersättningsgilla läkemedel utan ersättning till kunden, ska apoteket för sin del sträva efter att säkerställa så jämlik tillgång på läkemedlen som möjligt, i synnerhet vid riksomfattande störningar i tillgången.

Om kunden köper en del av läkemedlen utan ersättning och ansöker om ersättning för detta läkemedelsparti i efterhand hos FPA, betalar FPA endast av särskilda skäl ersättning för det läkemedelsparti som överskrider den läkemedelsmängd som kan ersätts per gång. Ett sådant särskilt skäl är en lång utlandsresa.

Läs mer: Läkemedel som lämnas ut inför en utlandsresa.

Exempel:Kunden köper samma läkemedel med ersättning och utan ersättning

Kunden använder ett läkemedelspreparat av vilket han eller hon per gång, och inom ramen för doseringsanvisningen och de förpackningsstorlekar som finns på marknaden, med ersättning kan köpa en förpackning som motsvarar läkemedelsmängden för 66 dagar. Kunden vill på samma gång köpa en förpackning till utan ersättning. Du kan expediera den första förpackningen med ersättning och den andra förpackningen utan ersättning, eftersom läkaren inte har begränsat den mängd läkemedel som får expedieras per gång.

Läs mer: Tid mellan inköp, expedieringsintervall och flexibilitet

Flexibilitet

Texten i det sista stycket formuleras om och ett tillägg infogas om att dagen efter datumet för läkemedelsköpet är ”dag ett”.

Begrepp

Begreppet receptanteckning (anteckning på receptet) läggs till:

En receptanteckning (anteckning på receptet) är en särskild utredning utifrån vilken apoteket kan ge ersättning för ett preparat. Läkemedelsförskrivaren kan göra en receptanteckning endast om de medicinska villkoren för ersättning uppfylls i patientens fall. Receptanteckningen kan gälla ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel, ett begränsat specialersättningsgillt läkemedel eller en ersättningsgill bassalva. En receptanteckning kallas också särskild utredning.

I bilaga 1 till sjukförsäkringsanvisningarna för apotek införs ändringar på följande ställen:

Uppgifter om läkemedelsinköp som förmedlas till FPA

Uppgifter om kunden

Tillägg: kod för betalningsförbindelse.

Uppgifter om receptet

Tillägg:

 • numret för receptets specifikationsversion
 • behandlingsgrund

S = behandling av sjukdom
M = annat ändamål

Ordinerat läkemedel

Tillägg:

 • Vnr-numret för läkemedelspreparat med försäljningstillstånd
 • för preparat som ordinerats utifrån det verksamma ämnet i preparatet
  • ATC-kod
  • styrka
  • läkemedelsform
 • det ordinerade preparatets art

1 Läkemedelspreparat med försäljningstillstånd
2 Bassalva som finns i Läkemedelsdatabasen
3 Kliniskt näringspreparat som finns i Läkemedelsdatabasen
4 Preparat med specialtillstånd för viss tid
5 Läkemedelspreparat som är registrerat i läkemedelsdatabasen (ej i bruk)
6 Preparat som inte finns i Läkemedelsdatabasen
7 Läkemedel som tillverkas på apoteket
8 Prövningsläkemedel (ej i bruk)
9 Läkemedel som ordinerats utifrån det verksamma ämnet
10 Vårdförnödenhet
11 Patientspecifikt preparat med specialtillstånd
12 Preparat som ordinerats utomlands

Expedierat läkemedel

Tillägg:

 • preparatets namn eller preparatets namn och sammansättning om preparatet inte har ett produktnummer eller en kod
 • tilläggsuppgift till doseringsanvisningen
 • anteckningen SIC

Läkemedelspreparat som har ett referenspris eller som är utbytbart

I fråga om ett läkemedelspreparat som ingår i en referensprisgrupp och vars pris överstiger referenspriset ska någon av följande uppgifter anges:

tillägg:

 • förmånligast för kunden, med beaktande av läkemedlets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter.

I fråga om ett utbytbart preparat som inte ingår i någon referensprisgrupp och vars pris överstiger den övre gränsen för det så kallade prisintervallet, ska någon av följande uppgifter anges:

tillägg:

 • förmånligast för kunden, med beaktande av läkemedlets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter.

Andra uppgifter som ska anges

Omformulering av följande punkt:

I fråga om läkemedel som är grundersättningsgilla eller specialersättningsgilla utifrån en särskild utredning (receptanteckning) anges koden för den särskilda utredningen och den tillhörande texten samt datum direkt från receptet, om det finns ett datum med anknytning till den särskilda utredningen.

 

De uppdaterade sjukförsäkringsanvisningarna för apotek och bilaga 1 till anvisningarna publiceras på www.fpa.fi/apotek senare. Först då uppdateras de anvisningstexter som finns under länkarna ovan. Det publiceras inte längre någon separat fil med de ändringar som gjorts i sjukförsäkringsanvisningarna, utan information om ändringarna ges med detta apoteksmeddelande. Bekanta dig med ändringarna och de nya anvisningstexterna.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen