Ny kod för läkemedelsutbyte från 1.5.2022

Apoteksmeddelande 5/2022

I en substitutionsgrupp kan det ingå preparat som hör till olika ersättningsklasser, och/eller preparat som hör till samma ersättningsklass kan ersättas utifrån olika ersättningsnummer. Sådana situationer är rätt sällsynta, men de förekommer. Enligt lagen ska kunden få prisrådgivning och information om det läkemedelspreparat som vid expedieringstillfället de facto är det billigaste preparatet. Kunden har alltid rätt att få det för honom eller henne vid expedieringstillfället de facto billigaste läkemedelspreparatet, om han eller hon så önskar och om förskrivaren inte har förbjudit läkemedelsutbyte.  

Det har inte funnits någon lämplig kod för läkemedelsutbyte för situationer där det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet inte ingår i prisintervallet. För sådana situationer införs 1.5.2022 en ny kod för utbyte av läkemedel: (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Den nya koden för läkemedelsutbyte kan användas vid expediering av preparat som hör till referensprissystemet och även vid expediering av preparat som enbart omfattas av systemet med utbyte av läkemedel.

Gör så här:

  1. Du märker att kunden har blivit ordinerad ett läkemedel i vars substitutionsgrupp det finns preparat som hör till olika ersättningsklasser och/eller som ersätts utifrån olika ersättningsnummer.
  2. Berätta för kunden vilket preparat som vid expedieringstillfället de facto är billigast och fråga om kunden vill ha det preparatet. Observera att också ett icke-ersättningsgillt preparat kan vara de facto billigast för kunden.
  3. Om det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset ska du använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”.

Om det finns flera preparat som är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset och de kostar kunden lika mycket (100 % rätt till specialersättning eller tilläggsersättning), ska du välja det preparat vars försäljningspris är billigast och som är tillgängligt på riksnivå.   

Exempel 1. Till samma referensprisgrupp hör grundersättningsgilla preparat som ingår i prisintervallet och specialersättningsgilla preparat utanför prisintervallet. Kunden har rätt till specialersättning. Vid expedieringstillfället ingår det för kunden de facto billigaste preparatet inte i prisintervallet. Apoteket kan expediera det preparat som de facto är billigast för kunden vid expedieringstillfället och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.

Exempel 2. Till samma referensprisgrupp hör preparat som är specialersättningsgilla utifrån olika ersättningsnummer.  Med det ersättningsnummer som kunden har får han eller hon specialersättning endast för ett visst preparat. Detta preparat är utanför prisintervallet och är de facto billigast för kunden vid expedieringstidpunkten. Apoteket kan expediera kunden det preparat som de facto är billigast för kunden vid expedieringstidpunkten och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.  

Om kunden vill att det preparat som ordinerats honom eller henne och som är utanför prisintervallet inte byts ut mot ett preparat inom prisintervallet, används även i fortsättningen koden för förbud mot utbyte från kundens sida.

Det bör också noteras att den nya koden skiljer sig från den nuvarande läkemedelsutbyteskoden för problem med tillgången på läkemedel på riksnivå, som endast används när det i referensprisgruppen inte på riksnivå finns något preparat som är tillgängligt till referenspriset.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen