Fimeas föreskrift om expediering av läkemedel och dokumenterade avvikelser från den under pandemin

Apoteksmeddelande 6/2020

Fimeas föreskrift om expediering av läkemedel (2/2016, punkt 12 Förfarande i undantagssituationer) gör det möjligt att i undantagssituationer avvika från föreskrifterna i syfte att säkerställa nödvändig läkemedelsbehandling för patienter. Fimea har 18.3.2020 meddelat att en pandemi kan anses vara en sådan situation och instruerat apoteken om förfaringssätten.

Prövningen huruvida undantagsförfarandet ska tillämpas görs på apoteken. Avvikelserna dokumenteras på apoteken på det sätt som Fimea instruerat.

När ett apotek avvikit från föreskriften om expediering av läkemedel och avvikelsen har dokumenterats på tillbörligt sätt ska FPA informeras om detta genom anteckningen ”Fimea” under tilläggsuppgifter. FPA kan till Fimea lämna ut uppgifter om inköp där undantagsförfarandet har tillämpats.

Direktersättning kan beviljas om läkemedlet kan lämnas ut genom det undantagsförfarande som Fimea instruerat om och ”Fimea” uppgetts i tilläggsinformationen till FPA. Även då ska villkoren för ersättning enligt sjukförsäkringsanvisningarna uppfyllas (läkemedlet är ersättningsgillt; kunden har rätt till direktersättning; expediering på en och samma gång av högst den läkemedelsmängd som anges i sjukförsäkringslagen; expeditionsintervall, anteckningar på recept samt ersättningsnummer ska beaktas; osv.). På apoteken prissätts, det vill säga till FPA förmedlas i informationen om läkemedelsinköpet uppgifter om det preparat och de förpackningar som de facto har lämnats ut till kunden.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen