FPA genomför kvalitetsrevision av förfarandet med direktersättning av läkemedelskostnader

Apoteksmeddelande 1/2020

FPA påbörjar kvalitetsrevisioner av förfarandet med direktersättning av läkemedelskostnader. Kvalitetsrevisionerna genomförs av kvalitetsgruppen vid planeringsenheten för förmånstjänster som utför systematiska och objektiva utvärderingar för att säkerställa och utveckla kvaliteten på avtalsenliga tjänster.FPA samarbetar med Fimea kring kvalitetsrevisionerna.

Med stöd av avtalet om direktersättning har FPA rätt att utvärdera avtalsapotekens del i ersättningsförfarandet genom kvalitetsrevisionsförfarande. FPA har rätt att av apoteken få identifikationsuppgifter och utredningar om läkemedelsinköp gällande de personer som är berättigade till sjukvårdsersättningar samt uppgifter som är nödvändiga för betalning av nämnda ersättningar (19 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen). FPA har rätt att granska endast de uppgifter som berör fullgörandet av direktersättningsavtalet.

Syftet med kvalitetsrevisionen är att säkerställa att apoteket följer sjukförsäkringslagen samt iakttar FPA:s anvisningar och avtalet om direktersättningsförfarande. Med hjälp av kvalitetsrevisionen säkerställer man att direktersättningsprocessen realiseras samt att de uppgifter som meddelats FPA motsvarar den praktiska verksamheten på apoteken. Syftet är också att främja god praxis och utveckla direktersättningsförfarandet, anvisningarna och avtalen och dessutom samarbetet mellan apoteket och FPA. Därtill eftersträvar man att direktersättningsförfarandet genomförs likvärdigt och att den kundinriktade processen utvecklas vidare.

Granskaren har tystnadsplikt vad gäller apotekets verksamhet, kunduppgifterna och övriga affärshemligheter. FPA har rätt till kund- och läkemedelsuppgifter när det gäller preparat som ersatts från sjukförsäkringen eller inköp som lämnats ut mot betalningsförbindelse i anslutning till grundläggande utkomststöd från FPA. FPA är emellertid skyldig att på begäran ge Fimea de uppgifter som Fimea behöver för att kunna sköta tillstånds- och tillsynsuppgifter. Dessutom har FPA rätt att även utan begäran från Fimea underrätta Fimea, om man fått kännedom om sådana omständigheter i fråga om apotek eller apotekare som kan vara av betydelse när det gäller att bevilja tillstånd enligt läkemedelslagen eller tillståndets giltighetstid (89 b § i läkemedelslagen).

Apoteken informeras i förväg skriftligen om kvalitetsrevisionen. Med meddelandet följer ett preliminärt program för den aktuella dagen och en förteckning över det material som ska skickas till FPA på förhand. Granskaren kontaktar apoteket före kvalitetsrevisionen för att komma överens om praktiska frågor och tidtabellen. I kvalitetsrevisionen deltar förutom apotekaren också andra nyckelpersoner i anslutning till apotekets verksamhet, till exempel den farmaceutiska personalens repre-sentanter samt personer som sköter apoteksredovisningarna. Apoteket har med stöd av avtalet av grundad anledning rätt att en gång flytta fram ett kvalitetsrevisionsbesök med högst 14 dagar räknat från den dag som FPA föreslagit.

Kvalitetsrevisionen börjar med ett inledande samtal där granskaren kort presenterar kvalitetsrevisionsprocessen och grunderna för den. Nästa steg i kvalitetsrevisionen är granskning av verksamheten, vilket innebär bland annat observation, intervjuer och granskning av uppgifter i systemen. Kvalitetsrevisionen avslutas med ett avslutande samtal där man går igenom eventuella observationer och korrigerande åtgärder. Apoteket får en redogörelse över besöket och har möjlighet att inkomma med ett eget bemötande till de observationer som finns i redogörelsen.

 

Planeringsenheten för förmånstjänster/kvalitetsgruppen