Flyttning till eller från Finland påverkar din rätt till sjukvård – FPA kan utreda din rätt till vård

Flyttning till eller från Finland kan påverka rätten att få sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. För närvarande utreder FPA din rätt till sjukvård bara på begäran.

Tidigare har FPA utrett rätten till vård utan ansökan då kunden exempelvis har flyttat utomlands och FPA har fått uppgift om detta via befolkningsdatasystemet. Med utredning av rätten till vård avses att FPA prövar om kunden har rätt att få vård mot klientavgift inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Därtill utreder FPA om kunden har rätt till sjukvårdsersättningar som beviljas av FPA. FPA utreder också om kunden har rätt till sjukvård utomlands och vilket land som ansvarar för kostnaderna för vården.

Tills vidare utreder FPA rätten till vård bara på begäran. Utredningen kan begäras av kunden själv, av den offentliga hälso- och sjukvården eller av sjukförsäkringsinrättningen i ett annat land.

Så här kan du begära utredning av rätten till vård

Om FPA redan har avgjort din rätt till vård och den fortfarande gäller, behöver du inte göra någonting.

Be FPA utreda om du har rätt till sjukvård när

  • du flyttar till Finland från ett annat land eller vistas i Finland
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands
  • du arbetar i Finland eller på ett fartyg under finsk flagg men bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz
  • du bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz eller på ett fartyg som för ett annat lands flagg.

För att få rätten till vård utredd ska du, beroende på din situation, fylla i och lämna in någondera av de följande ansökningsblanketterna:

Om du arbetar i Finland men en familjemedlem bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz ska du också fylla i blanketten

FPA utreder samtidigt vilket land som ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Också Skatteförvaltningen behöver den här uppgiften, då den fastställer sjukvårdspremien inom sjukförsäkringen för en pensionstagare som flyttar utomlands.

Var och en har rätt till brådskande vård i Finland oavsett nationalitet, hemland eller grund för vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses till exempel vård som behövs på grund av akut insjuknande, olycksfall eller en olycka. En person som kommer från utlandet ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon kommer från ett land utanför EU och inte har hemkommun i Finland.

Närmare information för kunderna