Försöket med basinkomst gav kunskap om vad genomförandet av ett samhälleligt fältexperiment kräver

I en nyutgiven bok på engelska sammanfattas lärdomar från basinkomstförsöket för en internationell publik.

Resultaten av utvärderingen av försöket med basinkomst i Finland finns nu i sin helhet tillgängliga även för en internationell publik. I boken Experimenting with Unconditional Basic Income. Lessons from the Finnish BI Experiment 2017-2018 beskrivs de olika faserna av försöket från planering och implementering till utvärdering och resultat.

Boken är skriven av forskare som deltog i planeringen och utvärderingen av försöket med basinkomst och den har utgivits av det brittiska förlaget Edward Elgar Publishing. Boken kan också läsas fritt på nätet som Open Access-version.

Nyttiga lärdomar om hur man genomför ett lagstadgat försök

Det finländska basinkomstförsöket var i många avseenden unikt. Det var världens första riksomfattande och lagstadgade försök med basinkomst. Försöket grundade sig på ett randomiserat fältexperiment och deltagandet var inte frivilligt. Således förvrängde urvalet av deltagare inte resultaten.

– Försöket med basinkomst visade att det går att planera, genomföra och utvärdera ett riksomfattande randomiserat fältexperiment i Finland. Många frågor som gällde lagstiftningen och det praktiska genomförandet skulle lösas för första gången, säger forskningsgruppens ledare Olli Kangas.

– Försökets utformning var en kompromiss där vetenskapliga, politiska, juridiska och praktiska krav sammanjämkades.

På utformningen inverkade till exempel grundlagens krav, den knappa budgeten och den snäva tidtabellen. Trots de begränsande faktorerna gav försöket mycket ny vetenskaplig kunskap, som man inte hade fått utan försöket. Vidare fick forskare, beslutsfattare och statsförvaltningen värdefulla lärdomar med tanke på planeringen av framtida samhälleliga försök.

Korttidsjobb ökar understödet för basinkomst

I boken behandlas också understödet för en basinkomst i Finland. I enkäter gällande basinkomst varierar understödet avsevärt beroende på hur frågorna är formulerade. Understödet för en basinkomst är dock större bland dem som har en visstidsanställning jämfört med andra grupper.

– Understödet för en basinkomst är vanligare bland dem som upplevt osäkerhet i arbetslivet, påpekar Kangas.

Forskarna ser många hinder för att införa en basinkomst i Finland och bedömer att det inte är ett realistiskt alternativ just nu.

– I Finland har coronaepidemin inte ökat debatten kring en basinkomst i lika hög grad som i många andra länder. Vårt nuvarande system för social trygghet har fungerat relativt bra under krisen, konstaterar Kangas.

Små sysselsättningseffekter, bättre välbefinnande

Resultaten av utvärderingen av försöket med basinkomst publicerades i maj 2020. Resultaten visade att försökets sysselsättningseffekter var små, men basinkomsttagarna var nöjdare med sitt liv och upplevde mindre psykisk belastning än de som hörde till jämförelsegruppen.

– Basinkomsttagarna upplevde också att deras ekonomiska situation var bättre. Vidare uppgav de att de upplevde mindre byråkrati och de hade en starkare tro på framtiden än jämförelsegruppen, säger Signe Jauhiainen, forskningschef vid FPA.

Boken tar också upp den publicitet som försöket fått i medierna samt deltagarnas erfarenheter i ljuset av ett omfattande intervjumaterial.

I det tvååriga försöket fick 2 000 arbetslösa personer varje månad en skattefri basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller av om personerna aktivt sökte arbete. Syftet var att utreda hur den finländska sociala tryggheten kunde omformas så att den bättre svarar mot förändringar i arbetslivet. FPA ansvarade för det praktiska genomförandet av försöket.

Närmare information:

Läs också: