Högskolestuderande behöver stöd – forskare oroar sig för förekomsten av ångest- och depressionssymtom

Enligt färska forskningsresultat har var tredje högskolestuderande symtom på ångest och depression. I förhållande till totala vuxna befolkningen förekom det mer psykiska symtom och påfrestning hos de studerande. Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT) genomfördes i februari-mars 2021 i samarbete mellan THL och FPA.

Enligt undersökningen mår kvinnor som studerar vid universitet och på yrkeshögskolor allra sämst. 40 procent av kvinnorna berättade om ångest- och depressionssymtom.

Både konstaterad depression och konstaterat ångestsyndrom vanligare hos kvinnor som studerade än hos män. Risken för kvinnor att insjukna i ätstörningar var tre gånger större än för männen.   

– Vid långvarig och betydande ångest och depression ska vårdbehovet bedömas. Orsaken till symtomen kan vara psykiska problem som kräver vård. Samtidigt måste man påverka orsakerna till problemen som orsakar symtom, berättar forskningsprofessor Jaana Suvisaari vid THL.

– Undervisningspersonalens kontakter med de studerande är nödvändiga. Möten ansikte mot ansikte är särskilt viktiga för studerande vars påfrestning beror på studiesvårigheter som orsakas av distansundervisning, tillägger Suvisaari.

Motion, tillräcklig sömn och sociala kontakter främjar återhämtningen

Under coronaepidemin och de nationella begränsningsåtgärderna våren 2021 var möjligheterna till sociala kontakter små. Var fjärde kvinna och var tredje man som studerade berättade att hon eller han inte kände sig tillhöra någon grupp med anknytning till studierna.

– Distansstudierna har minskat gemenskapen. Bland särskilt de unga högskolestuderande försvåras studierna av bristen på stöd från studiegruppen. Det är viktigt att de studerande får stöd från högskolorna och får delta i studentorganisationernas och andra samfunds verksamhet. Det är lika viktigt att hålla fast vid hälsosamma levnadsvanor, konstaterar utvecklingschef Suvi Parikka vid THL.

Enligt resultaten kan redan lite motion främja återhämtningen. Det är bra att nästan hälften av de högskolestuderandena rörde sig enligt rekommendationen om hälsomotion under coronaepidemin. Var tredje studerande som motionerade upplevde ångest och depression. Hälften av de studerande som inte rörde sig regelbundet berättade om samma symtom.

Var fjärde studerande berättade om trötthet dagtid. Av dem upplevde två av tre symtom på ångest och depression. Var tionde studerande berättade att sömnen blir för kort på grund av användningen av internet.

Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande 2021

- För undersökningen bjöd man in cirka 12 000 slumpmässigt utvalda grundexamensstuderande i åldern 18–34 år från yrkeshögskolor och universitet.

- Enkäten besvarades av 6 258 studerande. Svarsaktiviteten var 53 procent.

- Enkätens ämnesområden var studerandenas hälsa, levnadsvanor, upplevt välbefinnande, sociala relationer, studieförmåga samt behov och användning av hälso- och sjukvårdstjänster.

- Webbenkäten genomfördes i februari-mars 2021 under coronaepidemins tredje våg.

- Undersökningen upprepas med fyra års mellanrum.

Läs mer