Enkäten om familjeledigheter 2022 ger svar på varför en del tar ut familjeledigheter och andra inte

I enkäten om familjeledigheter och moderskapsförpackningen 2022 utreds småbarnsföräldrars användning av familjeledigheter samt hur föräldrarna förenar arbete och familjeliv. Via enkäten får man också information specifikt om hur ensamförsörjare och pappor använder familjeledigheter och vad som utgör hinder för användningen. Enkäten hjälper också FPA att utveckla moderskapsförpackningen så att den bättre motsvarar familjernas behov.

FPA skickar i månadsskiftet maj-juni ut enkäten om familjeledigheter och moderskapsförpackningen 2022. Enkäterna skickas till 16 000 personer.

Enkäten skickas till föräldrar med barn som är mindre än tre år gamla, som har använt sig av de nuvarande föräldraledigheterna.

Den information man får med hjälp av enkäten om familjeledigheter hjälper att utveckla det finländska systemet med familjeledigheter så att det bättre motsvarar familjernas behov och tjänar samhället.

Med hjälp av enkäten utreder FPA hur mammor och pappor utnyttjar familjeledigheter och vilka erfarenheter de har av dem samt vilka motiv och eventuella hinder det finns för ledigheterna. Vidare utreds föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden, vilka särdrag deras arbete har och på vilket sätt dessa faktorer inverkar på användningen av familjeledigheter och möjligheten att förena arbete och familjeliv.

Vad hindrar papporna från att ta ut familjeledigheter?

Med hjälp av enkäten vill man särskilt ta reda på vad som utgör hinder för pappor att använda familjeledigheter och vilka attityder och kulturella faktorer som ligger som grund till besluten.

Med enkäten utreder forskarna hur korttidsjobb och andra anställningar som avviker från heltidsarbete samt arbete som utförs på olika tider och på olika platser återspeglas i föräldrarnas möjligheter att kombinera vården av barn med arbete.

Undersökningen hjälper oss också att förstå vilka könskonsekvenser förändringarna i arbetslivet har för familjer, arbetsplatser och samhället i stort.

Moderskapsförpackningen: vilka produkter behöver dagens familj för att få en bra start?

I enkäten om familjeledigheter och moderskapsförpackningen utreder FPA också föräldrars åsikter om moderskapsförpackningen och produkterna i den. Enkäten som nu går ut för elfte gången är ett centralt verktyg för FPA i arbetet med att utveckla moderskapsförpackningen.

Enkäten gäller den här gången moderskapsförpackningarna 2019 och 2020. Som en ny del i enkäten finns frågor där man ber dem som svarar välja mellan produktalternativ.

Den föregående enkäten om moderskapsförpackningen genomfördes 2019.

Enkäten kartlägger utgångsläget före  familjeledighetsreformen

Enkäten om familjeledigheter och moderskapsförpackningen används också vid utvärderingen av den familjeledighetsreform som träder i kraft 1.8.2022. Enkäten utgör utgångsläget när man undersöker vilka befolkningsgrupper som reformen eventuellt påverkar.

Enkätresultaten jämförs med resultaten av de tidigare undersökningar om familjeledigheter som gjorts åren 2001, 2006 och 2013. Informationen som fås genom undersökningen kan utnyttjas vid utvärderingen av familjeledighetsreformen, vid utvecklingen av verksamhetsmodellerna på arbetsplatserna och vid utvecklingen av systemet med familjeledigheter.

FPA hoppas att så många som möjligt av dem som får enkäten svarar på den så att man får en så mångsidig bild av användningen av familjeledigheterna som möjligt.

Undersökningen ingår i FPA:s och THL:s samarbetsprojekt Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen (Förändringar i arbetslivet, familjeledigheter och förenande av arbete och familjeliv), som genomförs 2022–2024. Undersökningen finansieras av FPA, THL och Arbetarskyddsfonden.

Ytterligare information

Projektet kan följas på sidan Enkät om familjeledigheter (www.fpa.fi/enkat-om-familjeledigheter) och på sociala medier under hashtaggarna #familjeledighetsundersökningen och #perhevapaatutkimus.