FPA:s beslut till arbetsgivaren

Arbetsgivaren får alltid ett beslut på sin förmånsansökan. Av beslutet framgår
•    om förmånen eller ersättningen har beviljats
•    beloppet av förmånen eller ersättningen
•    hur beslutet kan överklagas.
Besluten skickas per post, om inte arbetsgivaren har valt att få dem elektroniskt.

Elektroniska beslut

En stor del av FPA:s beslut kan arbetsgivaren ta emot i elektronisk form. För att man ska kunna övergå till elektroniska beslut förutsätts alltid att arbetsgivaren ger sitt samtycke till det.

Via E-tjänsten för arbetsgivare kan arbetsgivare få elektroniska beslut på de ansökningar om dagpenningar, familjeledighetsersättningar och semesterkostnadsersättningar som gjorts via denna e-tjänst.

I e-tjänsten kan man se beslut för pågående år och de 2 föregående kalenderåren.

På de ansökningar som har gjorts via inkomstregistret meddelas besluten enbart i elektronisk form. Observera att det är möjligt att ansöka om förmåner från FPA via inkomstregistret endast om arbetsgivaren har gett sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut.

För att kunna ta emot och kontrollera elektroniska beslut krävs Suomi.fi-fullmakten ”Granska förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande”.  Med denna fullmakt kan man ur E-tjänsten för arbetsgivare hämta ett sammandrag av alla beslut till arbetsgivaren i fråga som en excel-fil. Vid behov kan filen delas upp i mindre delar i det egna systemet.

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård visas besluten och rättelsebesluten, men de skickas tillsvidare också per post. De ansökningar om ersättning som gjorts på en pappersblankett visas inte i e-tjänsten.

Ansökan om KIILA-rehabiliteringskurser görs alltid via e-tjänsten för KIILA-kurser. På denna ansökan ges inget beslut men nog en bekräftelse  att ansökan har mottagits skickas per e-post till den adress som uppgivits i ansökan.

Beslutet per post

Beslutet postas till den adress som angetts i arbetsgivarens ansökan. Det kan också vara adressen för t.ex. en bokföringsbyrå eller ett löneräkningsföretag som arbetsgivaren befullmäktigat. Beslut i anknytning till sjukfrånvaron, rehabilitering och familjeledigheter syns också i e-tjänsten. Beslut om ersättning för företagshälsovårdskostnader syns i e-tjänsten endast om ansökan gjorts på nätet.

Beslutet till arbetstagaren

När arbetsgivaren betalar lön för arbetstagarens sjukfrånvaro, rehabilitering eller familjeledighet och ansöker om ersättning för kostnaderna för frånvarotiden, skickas beslutet till både arbetstagaren och arbetsgivaren. Även om arbetsgivaren börjar ta emot beslut i elektronisk form får arbetstagaren fortfarande sitt beslut per post.

En arbetsgivare som betalar arbetstagaren endast skillnaden mellan lönen och dagpenningen får inget beslut om dagpenningen från FPA. För att kunna betala mellanskillnaden kan arbetsgivaren begära de nödvändiga uppgifterna av den arbetstagare som fått beslutet.

Sökande av ändring

Arbetsgivaren kan söka ändring i ett beslut som denne är missnöjd med. Anvisningarna för sökande av ändring finns som bilaga till beslutet eller som länk.

Läs mer