Dataanvändningstillstånd och datamaterial

Registeruppgifter från FPA kan med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) lämnas ut bl.a. för vetenskaplig forskning. Tillstånd behövs för användningen av uppgifterna. På den här sidan finns information om hur man begär dataanvändningstillstånd och datamaterial.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial som begärs från Findata

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, Findata, beviljar de tillstånd som behövs för sekundär användning av uppgifter och lämnar ut materialet om

  • ansökan om tillstånd gäller uppgifter från flera personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
  • registeruppgifterna härstammar från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården
  • det är fråga om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Findata handlägger också alla ansökningar om tillstånd som gäller FPA:s registeruppgifter när ansökningarna gäller uppgifter från flera personuppgiftsansvariga som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Läs mer på Findatas webbplats (findata.fi/sv).

Adressera ansökan om tillstånd till Findata:

e-post: info@findata.fi
Telefon: 029 524 6500.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial som begärs från FPA

FPA svarar för de tillstånd och material som behövs för sekundär användning av uppgifter när ansökan om tillstånd i fråga om uppgifter som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården gäller endast FPA:s registeruppgifter.

I katalogen Aineistokatalogi (aineistokatalogi.fi, på finska) kan du bekanta dig med sådana av FPA:s registeruppgifter som ofta utnyttjas i forskningsprojekt.

Närmare information ges av FPA:s datamaterialservice:

e-post: tietoaineistot@kela.fi
Telefon: 050 476 2974.

Om användningen av statistik som producerats vid FPA, se Statistiktjänsten.

På lag grundad rätt att få uppgifter

FPA kan lämna ut uppgifter till organisationer som har på lag grundad rätt att få uppgifter.  

Hur beställningen görs

  • Fyll i beställningsblanketten (Word). Ange grunden för utlämning av uppgifter (lag och bestämmelse som rätten att få uppgifter grundar sig på) och ge en beskrivning av begäran om material.
  • Skicka beställningsblanketten till FPA:s e-postadress tietoaineistot@kela.fi.

I materialsamlingen Aineistokatalogi (aineistokatalogi.fi, på finska) kan du bekanta dig med sådana av FPA:s registeruppgifter som ofta utnyttjas i forskningsprojekt.

Närmare information ges av FPA:s datamaterialsservice:

  • e-post: tietoaineistot@kela.fi
  • telefon: 050 476 2974.