Minneslista om din familjemedlem avlider

Den här minneslistan hjälper dig greppa de ärenden som måste skötas om din make eller en annan familjemedlem avlider. Alla punkter gäller inte nödvändigtvis dig.

Vi beklagar sorgen.

 • Då en patient har avlidit meddelar sjukhuset eller vårdinrättningen befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger och därifrån förmedlas informationen vidare till bl.a. FPA och pensionsanstalterna.
 • Om dödsfallet inträffar plötsligt någon annanstans än på sjukhus eller på en vårdinrättning ska du meddela polisen. Polisen kan vid behov reda ut dödsorsaken och förmedla informationen vidare.
 • Om din familjemedlem har pension från FPA ska du vid behov meddela FPA om dödsfallet. FPA betalar ut pensionen till slutet av den månad under vilken pensionstagaren avled. Det lönar sig att meddela FPA så snart som möjligt, för ifall pensioner och andra förmåner hinner betalas ut efter den månad då dödsfallet inträffade kommer FPA att vara tvungen att kräva tillbaka pengarna. Dödsboets samtycke behövs inte för återkravet. Närmare uppgifter får du av FPA.
 • Om den avlidna haft moderskapspenning under tiden för dödsfallet kan barnets pappa få förmånen som faderskapspenning.
 • Befrielse från betalning av studielånet beviljas om kunden avlider. Om FPA driver in studielånet får FPA automatiskt information om kundens död och beviljar dödsboet betalningsbefrielse.
 • Om studielånet inte har övergått från banken till FPA för indrivning betalar FPA studielånet till banken efter att ha fått uppgift om kundens död och beviljar dödsboet betalningsbefrielse.
 • Gör en anmälan till posten så att den avlidnas post kan skickas till dödsboförvaltaren. Det är oftast änkan eller änklingen eller den avlidnas barn som är dödsboförvaltare.
 • Du ska meddela banken så att din familjemedlems bankkonto och eventuella bankfack inte kan missbrukas. Meddela banken också vem som är dödsboförvaltare och som har rätt att sköta dödsboets ärenden.
 • Gör en anmälan till försäkringsbolaget ifall den avlidna hade en livförsäkring eller annan försäkring.
 • Meddela den avlidne familjemedlemmens arbetsgivare om dödsfallet så att lönebetalningen kan avslutas och arbetsgivaren kan söka ersättning för din räkning från grupplivförsäkringen.
 • Om du eller ett barn som du har vårdnaden om har rätt till familjepension ska du fylla i ansökan om efterlevandepension och ansökan om barnpension. Skicka ansökan i MittFPA eller 

  per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA eller till arbetspensionsanstalten. Du kan med samma blankett ansöka om familjepensionerna enligt folkpensionslagen och enligt arbetspensionslagarna och det räcker att du lämnar in blanketten på någotdera stället.

 • Om du har barn under 17 år kan du ansöka hos FPA om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du kan få tillägget om du inte ingått ett nytt parförhållande efter din makes död.
 • Du kan ordna begravningen själv eller anlita en begravningsbyrå.
 • Om det finns ett testamente ska du informera alla arvingar om testamentets innehåll.
 • Bouppteckningen måste göras inom tre månader från dödsfallet. För bouppteckningen behövs en fullständig släktutredning över den avlidna och ämbetsbetyg för dödsbodelägarna.
 • Överför försäkringar för bostaden och annan egendom samt avtalen för el, vatten och avfallshantering på dig eller någon annan arvinge.
 • Kom ihåg att säga upp hyresavtalet för den avlidnas eventuella hyresbostad, ifall den kommer att stå tom.
 • Kom ihåg att avsluta den avlidnas alla konton på sociala medier och andra nättjänster. Olika webbplatser har olika anvisningar för hur man avslutar konton. Om du har den avlidnas inloggningsuppgifter och lösenord kan du med hjälp av dem avsluta konton i åtminstone en del av tjänsterna.

Du kan också hitta användbar information på ditt försäkringsbolags webbplats.

Läs mer