Efterlevandepension – Belopp och utbetalning

Efterlevandepensionen består av två delar: begynnelsepension och fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Begynnelsepension

Begynnelsepensionen är:

335,76 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
347,60 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

FPA betalar den i 6 månader från din partners död eller högst tills du fyller 65 år. Om ni levde i ett samboförhållande kan du inte få begynnelsepension efter att ert gemensamma barn har fyllt 18 år.

Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på beloppet av begynnelsepensionen.

Om du får folkpension eller motsvarande utländsk pension som är mindre än begynnelsepensionen, betalar FPA i begynnelsepension endast ett belopp som utgör skillnaden mellan folkpensionen och begynnelsepensionen.

Pensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Fortsättningspension

Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Fortsättningspensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Grundbelopp

Grundbeloppet är:

105,17 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
108,88 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på fortsättningspensionens grundbelopp.

Kompletteringsbelopp

En efterlevande som inte lever i ett parförhållande kan få ett kompletteringsbelopp på högst:

545,85 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
565,09 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

För en efterlevande som lever i ett parförhållande är kompletteringsbeloppet högst:

472,28 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
488,93 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

Nästan alla dina inkomster inverkar ändå på kompletteringsbeloppet, till exempel löneinkomster, pension som betalas av en arbetspensionsanstalt, förmåner som betalas ut av FPA, hyresinkomster och dividendinkomster (utdelningar). Av arbetsinkomsterna och därmed jämförbara inkomster beaktas 60 procent. För att få fullt kompletteringsbelopp kan du tjäna högst:

57,45 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
59,45 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

Ju högre din inkomst är, desto mindre kompletteringsbelopp får du.

Familjeförhållanden Högsta inkomsten som berättigar till full pension Högsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du har ett barn under 18 år Högsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du inte har ett barn under 18 år
Bruttoinkomsternas inverkan på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp
Ensamboende 59,45 euro/mån. 1 189,63 euro/mån. 1 175,30 euro/mån.
I parförhållande* 59,45 euro/mån. 1 037,30 euro/mån. 1 022,96 euro/mån.

*Äktenskap, samboförhållande och registrerat partnerskap

Beloppen har justerats så att de motsvarar indexhöjningen 1.8.2022.

Inkomstens inverkan på kompletteringsbeloppet

Exempel på efterlevandepension

Majas man Jan har avlidit i februari 2022. Maja och Jan har en dotter, Anne, som är under 18 år. Maja arbetar deltid och har en lön på 1 000 euro i månaden. Maja börjar få 1 200 euro i månaden i efterlevandepension av Jans arbetspension.

Efter Jans död betalar FPA en begynnelsepension till Maja i 6 månader: i mars–juli är den 335,76 euro/månad och i augusti, efter en extra höjning av folkpensionsindexet, är den 347,60 euro/månad. Sammanlagt får Maja 1 535,76 euro/månad i efterlevandepension från FPA och arbetspensionsanstalten i mars–juli och 1 547,60 euro/månad i augusti.

Efter att tiden med begynnelsepension gått ut får Maja fortsättningspensionens grundbelopp som efterlevandepension av FPA. Det beloppet är 108,88 euro/månad, eftersom hon försörjer ett barn som är under 18 år. Hon får inte något kompletteringsbelopp till fortsättningspensionen eftersom hennes inkomster överstiger inkomstgränsen. Som inkomst beaktar FPA alltså Majas efterlevandepension på 1 200 euro/månad från arbetspensionsanstalten och 60 procent av hennes arbetsinkomster, dvs. 600 euro/månad.

När dottern Anne fyller 18 år slutar FPA att betala efterlevandepension till Maja.

Utbetalning

FPA betalar in efterlevandepensionen på ditt konto en gång i månaden. Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet:

  • A–K: den 4 dagen i månaden
  • L–R: den 14 dagen i månaden
  • S–Ö: den 22 dagen i månaden

Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Efterlevandepension är skattepliktig inkomst. För den fås pensionsinkomstavdrag i beskattningen.

När du får ett positivt pensionsbeslut ska du i MinSkatt ansöka om ett ändringsskattekort för pension. Visa upp pensionsbeslutet och redogör för dina övriga inkomster och avdrag.

Du behöver inte lämna in ändringsskattekortet till FPA, eftersom Skatteförvaltningen meddelar din nya förskottsinnehållningsprocent till både FPA och utbetalarna av arbetspensioner. FPA får uppgiften automatiskt också om du ansöker om ett ändringsskattekort under året.

Läs mer